Huizen van het Kind

Levensdomeinen in een Huis van het Kind verbinden

De Huizen van het Kind zijn samenwerkingsverbanden van actoren die aanbod en activiteiten organiseren voor gezinnen. Het decreet preventieve gezinsondersteuning verwacht inzet op minimum drie pijlers:  
preventieve gezondheidszorg,  opvoedingsondersteuning  en activiteiten ter bevordering van ontmoeting en sociale cohesie .

Zowel vanuit (internationaal) onderzoek als vanuit de praktijk wordt ervaren dat gezinnen behoefte hebben aan ondersteuning op het vlak van opvang, onderwijs, werk, opleiding, integratie, inburgering en armoede… Met de ‘roadmap’ hebben Huizen onder meer een tool om dit in kaart te brengen. Ook zien we dat in de realiteit heel wat van deze behoeften met elkaar verbonden zijn. Een meer geïntegreerde dienstverlening over de beleidsdomeinen heen zou voor gezinnen echt het verschil kunnen maken. 

Gezondheid

Preventieve gezondheidszorg is één van de basispijlers van de Huizen van het Kind. Het consultatiebureau van Kind en Gezin is een verplichte partner in het samenwerkingverband. Dit geeft mogelijkheden om vorm te geven aan preventieve gezondheidszorg voor jonge kinderen. Daarnaast zijn er verschillende evoluties en bezig en verschillende partners betrokken op het vlak van gezondheidszorg waaraan de Huizen van het Kind kunnen bijdragen en omgekeerd.

Belangrijke thema's:

Ouderschap- en opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning is een van de basispijlers van de Huizen van het Kind. Opvoedingsondersteuning is een brede waaier van praktijken, die ouders en opvoedingsverantwoordelijken steunen bij het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. Naast aandacht voor het thema opvoeden, stijgt ook het belang van de beleving van het ouderschap. 

Op een aantal plaatsen is er erkend en gesubsidieerd aanbod van Opgroeien. 

 

Belangrijke thema's:

Sociale cohesie

Het inzetten op ontmoeting en sociale cohesie is een van de basispijlers van de Huizen van het Kind. Heel wat Huizen van het Kind maken werk van de ontmoetingsfunctie en hebben een ontmoetingsaanbod. Het gemeenschappelijk doel is dat gezinnen elkaar ontmoeten en een netwerk kunnen ontwikkelen waarin ze steun kunnen ervaren van mekaar.

Belangrijke thema's:

Onderwijs

De onderwijssetting is één van de grootste vindplaatsen voor kinderen, jongeren en hun ouders.  De Huizen van het Kind kunnen een rol spelen in het verbinden van onderwijs en andere levensdomeinen, zoals welzijn.

Belangrijke thema's:

Kinderopvang

Kinderopvang is een goed uitgebouwde basisvoorziening, en een vindplek voor veel ouders en kinderen.

Belangrijke thema's:

Mentaal Welbevinden

Geestelijk welbevinden is een essentieel onderdeel van opvoeden en opgroeien. Tijdens de Coronacrisis kwam er meer aandacht voor het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren, door oa. Generatie Veerkracht. De Huizen van het Kind hebben nog groeipotentieel om te werken aan mentaal welbevinden van kinderen, jongeren en (aanstaande) gezinnen. 

Belangrijke thema's:

Cultuur - jeugd - sport

Sport, cultuur, jeugdwerk, sociaal cultureel werk, de Huizen van het Kind zijn het instrument om deze te verbinden met welzijn en gezondheid in functie van een integrale ondersteuning van gezinnen met kinderen.

Belangrijk thema's:

Socio-economische determinanten

Het verbinden van materiële en immateriële dienstverlening is cruciaal om tot een coherente ondersteuning te komen. Het gaat hier bijvoorbeeld over de verbinding met huisvesting, inkomen, tewerkstelling.

Belangrijke thema's:

Jeugdhulp

Willen we het recht op kansrijk opgroeien voor elk kind en elke jongeren realiseren, dan is een nauwere afstemming tussen preventieve gezinsondersteuning en jeugdhulp noodzakelijk om de continuïteit van zorg te garanderen.

Belangrijke thema's:

Praktische ondersteuning

Ondermeer gezinszorg en kraamzorg dragen bij aan de basisondersteuning voor gezinnen in transitie (kraamperiode) of gezinnen met bijzondere ondersteuningsnoden. Daarnaast ontstaan heel wat initiatieven om (aanstaande) ouders praktisch te ondersteunen.

Belangrijke thema's:

poster roadmap