Organisatie

Opgroeien valt onder het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), een van de 10 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid.
Ga snel naar...

Organisatiestructuur

Administrateur-generaal Bruno Vanobbergen leidt het agentschap samen met algemeen directeur Inge Kinnaer en algemeen directeur David Debrouwere.

Beleidsontwikkeling

De afdeling Beleidsontwikkeling:

 • Bepaalt de strategie van Opgroeien.
 • Neemt een actieve rol op in de beleidsontwikkelingen op lokaal, bovenlokaal, regionaal, Vlaams en federaal niveau.
 • Levert input voor het Vlaams Regeerakkoord, de beleidsnota’s en het ondernemingsplan over onze beleidsthema’s rond kinderen, jongeren en gezinnen.
 • Voert beleidsvoorbereidend werk uit en geeft advies aan de minister, de Vlaamse Regering en de beleidsorganen voor een beleid rond kinderen, jongeren en gezinnen.
 • Werkt beleidsdossiers en concepten concreet uit waarbij de vertaling naar regelgeving, samenwerking juristen, onderzoek en data met elkaar verbonden worden.

Organisatiemanagement

De afdeling Organisatiemanagement ondersteunt de andere afdelingen van Opgroeien en bestaat uit volgende diensten

 • HR: personeelsbeleid en -beheer, people management, change, leren en kennisdeling
 • IT en digitale transformatie
 • Datamanagement
 • Communicatie
 • Contactcenter: Kind en Gezin-Lijn, JO-lijn, klachtendienst en backoffice kinderopvang

Bedrijfs- en kwaliteitsbeheer

De afdeling Bedrijfs- en kwaliteitsbeheer bestaat uit een aantal teams die voor het hele agentschap opdrachten opnemen die te maken hebben met organisatiebeheersing.

Het gaat over deze teams:

 • Financieel management (budget)
 • Boekhouding
 • Facility
 • Veiligheidsmanagement en infrastructuur gemeenschapsinstellingen
 • Risico- en procesmanagement
 • Informatiebeheer
 • Data Protection Officer (rapporteert aan de administrateur-generaal)
 • Datamanagement

Lokale teams

De afdeling Lokale teams ondersteunt en stuurt 57 lokale Kind en Gezin-teams aan, verspreid over Vlaanderen en Brussel. De afdeling voert onder meer volgende opdrachten uit:

 • Het uitvoeren van de geïntegreerde gezinstrajecten voor kinderen van 0 tot 3 jaar, (aanstaande) ouders en gezinnen. 
 • Het aanbieden van een psychopedagogisch, sociaal en medisch preventief programma voor ouders en kinderen van 0 tot 3 jaar. 
 • Het bieden van zorg op maat voor kinderen, ouders en gezinnen die meer ondersteuning nodig hebben. De lokale teams werken hiervoor interprofessioneel samen met lokale partners.
 • Het informeren en ondersteunen van lokale partners en lokale besturen rond nieuwe beleidsontwikkelingen.
 • Het deelnemen aan lokale samenwerkingsverbanden met als doel samen een geïntegreerde dienstverlening te realiseren voor gezinnen en jongeren.

Bovenlokale teams

De afdeling Bovenlokale teams is verantwoordelijk voor:

 • Het opnemen van ondersteunende en responsabiliserende taken op bovenlokaal niveau voor de sector. Zowel op casus-, organisatie- en netwerkniveau.
 • De organisatie, aansturing en inhoudelijke ondersteuning van de ondersteuningscentra jeugdzorg (OCJ) en sociale diensten jeugdrechtbank (SDJ). Zij komen tussen in situaties waarvan een overheidsinstantie het noodzakelijk acht, omdat de veiligheid van kinderen en jongeren niet kan worden gegarandeerd.  
 • De toegang tot de Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp via de intersectorale toegangspoort. Hierbij gaat extra aandacht naar complexe trajecten:
  • Het realiseren van zorgcontinuïteit.
  • De doelgroep van jonge kinderen (-9 maanden tot 3 jaar) en jongvolwassenen.
 • Op netwerkniveau nemen de ondersteuners van het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) een rol op in de verdere beleidsimplementatie, samen met de betrokken interne en externe actoren op bovenlokaal niveau.

Gemeenschapsinstellingen en Vlaams detentiecentrum

 • De afdeling Gemeenschapsinstellingen biedt een gesloten aanbod voor jongeren die in het kader van het decreet jeugddelinquentierecht door de jeugdrechter een residentiële maatregel werden opgelegd. Daarnaast is er, duidelijk afgescheiden qua werking, een aanbod herstelgerichte time-out voor jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie binnen een gerechtelijke maatregel.
 • Het Vlaams detentiecentrum begeleidt jongeren/jongvolwassenen na uithandengeving door een jeugdrechter. Dat betekent dat de jongere niet langer onder de bepalingen van het jeugddelinquentierecht valt, maar de gewone strafrechtelijke procedure voor meerderjarige delictplegers doorloopt

Kinderopvang

 • De beleidsontwikkeling uitwerken rond de kinderopvangvoorzieningen die Opgroeien erkent, vergunt en subsidieert voor de opvang van baby's en peuters en de opvang van schoolgaande kinderen.    ​
 • Zorgen voor de implementatie van gemaakte beleidskeuzes naar de kinderopvangsector en gebruikers.
 • Informeren, vergunnen, subsidiëren, opvolgen en handhaven van individuele organisatoren kinderopvang.

Preventieve gezins- en jongerenondersteuning

 • Inhoudelijke vakexpertise opbouwen over medische, psychopedagogische en sociale thema's om deze ter beschikking te stellen van ouders, lokale teams, voorzieningen en partners. We vertrekken vanuit onze kernthema’s: gezondheid, ontwikkeling, opvoeding en ouderschap, voeding en veiligheid, detectie van kindermishandeling, het screenen van gehoor en zicht en vaccinaties. Bij dit alles is er bijzondere aandacht voor gezinnen met specifieke behoeften. Op termijn wordt dit uitgebreid naar jongerenondersteuning.
 • Implementatie, erkenning en subsidiëring van voorzieningenbeleid: Huizen van het Kind, aanbodsvormen en projecten preventieve gezinsondersteuning (PGO), consultatiebureaus, consultatiebureau-artsen en evaluerend artsen.

Jeugdhulp

 • Erkenning, subsidiëring, administratieve en inhoudelijke opvolging en aansturing van een breed spectrum van jeugdhulpvoorzieningen:
  • Diensten voor crisishulp aan huis.
  • Diensten die minderjarige delictplegers begeleiden.
  • Diensten voor pleegzorg.
  • Voorzieningen die minderjarigen en/of gezinnen mobiel of residentieel begeleiden.
  • ...
 • Naast de staf waarin de inhoudelijke en administratieve coördinatie zit, bestaat de afdeling uit een team erkenning en beleidsimplementatie, een team subsidiëring en een backoffice voor administratieve taken.

Adoptie

De opdrachten van het Vlaams Centrum voor Adoptie zijn:

 • De opvolging van de adoptieprocedure van alle kandidaat-adoptieouders.
 • Het beoordelen van de toewijzing van een specifiek kind aan bepaalde kandidaat-adoptieouders goedkeuren.
 • Het geven van advies over de erkenning van betrokken diensten.
 • Het uitwerken van een overkoepelende visie over nazorg, samen met alle diensten en projecten die een rol spelen in de nazorg van geadopteerden.
 • Samenwerking met buitenlandse overheden bewerkstelligen en adoptiediensten begeleiden bij de opzet van samenwerkingen in het buitenland.
 • Het subsidiëren van erkende diensten.
   

Groeipakket

De afdeling Groeipakket staat in voor deze drie opdrachten

 • Regie van de toelagen voor het Groeipakket: 
  • De beleidsontwikkelingbijsturing en handhaving van het Groeipakket.
  • De ontwikkeling en het beheer van een Vlaams platform voor elektronische gegevensuitwisseling, dat als basis dient voor de berekening en monitoring van de toeslagen.
 • Organiseren zorgtoeslagevaluatie voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. We streven naar procedures die voeling hebben met de maatschappelijke realiteit en de situatie waarin de ouders en kinderen zich bevinden. We bouwen deze dienstverlening aan gezinnen zo uit dat de procedures gebruiksvriendelijker, efficiënter en eenvoudiger worden. 
 • Organiseren van de geschillencommissie. De burger kan kosteloos en laagdrempelig een beroep instellen tegen een beslissing van een uitbetalingsactor. Het secretariaat van de geschillencommissie is onderdeel van de afdeling en bereidt de dossiers voor volgens het bestaande beleids- en juridisch kader Groeipakket.

Raadgevend comité

Sinds 1 september 2019 zijn de raadgevende comités bij het agentschap Kind en Gezin en het Vlaams Centrum voor Adoptie en het intersectorale raadgevend comité bij het agentschap Jongerenwelzijn hervormd tot één raadgevend comité. Daarbij zijn twee kamers opgericht: een kamer kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning en een kamer adoptie.

Het raadgevend comité verleent adviezen, met het oog op de realisatie van een intersectoraal en geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid. De kamers werken binnen de bevoegdheid van het raadgevend comité om specifieke sectorale adviezen aan te leveren.

De leden en plaatsvervangende leden bij het Raadgevend Comité Opgroeien Regie worden voor een periode van 4 jaar benoemd. De eerste periode liep van september 2019 tot augustus 2023  waardoor er een nieuw BVR tot benoeming van de leden en plaatsvervangers noodzakelijk was. Dit nieuwe BVR treedt in werking vanaf 1 september 2023.

Het huishoudelijk reglement over de werking van het raadgevend comité en de kamers werd op 6 december 2019 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.

Raadgevend comité

Bestaat uit 30 leden:

 • Acht vertegenwoordigers van de gebruikers van de ondersteuning en dienstverlening die wordt georganiseerd door het agentschap en door de departementen en agentschappen die betrokken zijn bij de integrale jeugdhulp;
 • Acht vertegenwoordigers van de voorzieningen die actief zijn op het terrein van het agentschap en van de departementen en agentschappen die betrokken zijn bij de integrale jeugdhulp;
 • Drie vertegenwoordigers van de werknemers van de voorzieningen, vermeld in punt 2°;
 • Drie vertegenwoordigers van de werkgevers van de voorzieningen, vermeld in punt 2°;
 • Twee afgevaardigden namens de jeugdmagistratuur;
 • Zes onafhankelijke deskundigen.
Kamer kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning

Bestaat uit 20 leden:

 • Twee vertegenwoordigers van de gebruikers van de ondersteuning en dienstverlening die het agentschap organiseert op het terrein van kinderopvang of preventieve gezinsondersteuning;
 • Zes vertegenwoordigers van de voorzieningen die actief zijn op het terrein van kinderopvang of preventieve gezinsondersteuning;
 • Drie vertegenwoordigers van de werknemers van de voorzieningen;
 • Drie vertegenwoordigers van de werkgevers van de voorzieningen;
 • Zes onafhankelijke deskundigen.
Kamer adoptie

Bestaat uit 12 leden:

 • Drie vertegenwoordigers van de adoptieouders en geadopteerden;
 • Drie vertegenwoordigers van de voorzieningen die werkzaam zijn op het taakgebied van het Vlaams Centrum voor Adoptie; 
 • Drie vertegenwoordigers van de werknemers van de voorzieningen;
 • Drie onafhankelijke deskundigen.
Adviezen 2024
Adviezen 2023
Adviezen 2022
Adviezen 2021
Adviezen 2020
Adviezen 2019
Jaarverslagen
Wijzigingen samenstelling raadgevend comité

Aansturingscomité

 • Bruno Vanobbergen (voorzitter)

  administrateur-generaal Opgroeien
 • David Debrouwere

  afdelingshoofd Jeugdhulp, Opgroeien
 • Anne Vanden Berge

  afdelingshoofd Preventieve- en jongerenondersteuning, Opgroeien
 • Jole Louwagie

  beleidsmedewerker afdeling Beleidsontwikkeling, departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Marijke Enghien

  afdelingshoofd Welzijn en Samenleving, departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Peter Casteur

  afdelingshoofd Beleidsontwikkeling, Opgroeien
 • Sven Pans

  projectleider beleid minderjarigen, VAPH
 • John Deplecker

  afdelingshoofd afdeling Leerplicht, departement Onderwijs en Vorming, departement Onderwijs
 • Ruth Dufromont

  afdeling Leerplicht, departement Onderwijs en Vorming
 • Luc Van Beeumen

  afdeling Leerplicht, departement Onderwijs en Vorming
 • Nele Roelandt

  teamverantwoordelijke Geestelijke gezondheid en psychosociale revalidatie, Agentschap Zorg en Gezondheid
 • Caroline Robberecht

  beleidsmedewerker Opgroeien
 • Eva Nouwen

  beleidsmedewerker Opgroeien

Regelgeving

Vanaf 18 april 2019 vormen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn samen het eengemaakte agentschap Opgroeien. Opgroeien wordt aangestuurd door één leidend ambtenaar en één managementteam. Juridisch bestaat het nieuwe agentschap uit twee agentschappen: Opgroeien (voorheen het agentschap Jongerenwelzijn, een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid) en Opgroeien regie (voorheen Kind en Gezin, een IVA met rechtspersoonlijkheid). De facto zullen deze agentschappen als één agentschap optreden. Het agentschap heeft ook een nieuwe missie: het realiseren van het recht op kansrijk opgroeien.

Oprichting en werking

Agentschap Opgroeien regie (voorheen Kind en Gezin)

Door het decreet van 1 maart 2019 tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp wordt de benaming van het agentschap aangepast. Kind en Gezin wordt ‘Opgroeien regie’. Het agentschap krijgt een aantal andere opdrachten, maar blijft als rechtspersoon verder functioneren met behoud van hetzelfde ondernemingsnummer. 

 

Agentschap Opgroeien (voorheen agentschap Jongerenwelzijn)

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 wijzigt de benaming van het agentschap van Jongerenwelzijn in Opgroeien en wijzigt eveneens een aantal opdrachten. De administrateur-generaal van het agentschap Opgroeien regie (voorheen Kind en Gezin) wordt aangesteld als het hoofd van dit agentschap.

 

Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vlaamse adviescommissie voor voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Delegatiebesluiten