Werking

Meer dan 3500 medewerkers in lokale, bovenlokale en Vlaamse teams zetten zich elke dag in om kinderen, jongeren en gezinnen te ondersteunen.
Ga snel naar...

Kind en Gezin

De gratis dienstverlening van Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren. Elk jaar rekenen 180.000 gezinnen op de ondersteuning van onze lokale teams.

 • Op www.kindengezin.be vind je uitgebreide informatie over 14 thema's die gaan van voeding, slapen, zwangerschap tot reizen met kinderen. Met ruim 3,2 miljoen unieke bezoekers per jaar is onze website dé bron van wetenschappelijk onderbouwd advies over alles wat jouw kind en jij als (aanstaande) ouder aanbelangt.  
 • Onze 57 lokale teams, verspreid over Vlaanderen en Brussel, staan vanaf de zwangerschap voor je klaar. Kind en Gezin luistert naar jouw behoeften en verwachtingen en biedt ondersteuning op maat van jouw gezin.

Vanaf de zwangerschap tot 3 jaar

 • Naast het startgesprek tijdens je zwangerschap en de huisbezoeken, wordt je kind tot de leeftijd van 3 jaar op regelmatige tijdstippen in het consultatiebureau opgevolgd.
 • Voor kinderen, ouders en gezinnen die extra ondersteuning nog hebben, bieden we zorg op maat.
 • Onze lokale teams bieden psycho-pedagogische, sociale en medisch preventieve zorg.
 • Onze teams zijn multidisciplinair samengesteld en bestaan uit een verpleegkundige, gezinsondersteuner en psychopedagoog. Zij worden ondersteund door een administratieve functie.

Gezinnen ondersteunen vraagt aandacht voor alle levensdomeinen. Opgroeien, ouderschap en opvoeding zijn verbonden met de brede context waarin kinderen en ouders leven. Daarom steunen de lokale teams op een interprofessionele aanpak en samenwerking met (lokale) partners. De intersectorale medewerker van elk lokaal team is daarvoor het aanspreekpunt. Deze ondersteunt, informeert de lokale besturen en partners en faciliteert een goede samenwerking. Vind de intersectoraal medewerker van je stad of gemeente.

Jeugdhulp

Jeugdhulp is aanspreekpunt voor kinderen, jongeren en gezinnen in een moeilijke situatie die hulp nodig hebben of een ondersteuningsnood hebben. Je kan als ouder of jongere met jeugdhulp in contact komen via:

Uitvoering jeugdhulpbeleid

Voor de uitvoering van het jeugdhulpbeleid in Vlaanderen doet Opgroeien beroep op talloze private organisaties. Binnen het beleid van Opgroeien ten aanzien van die organisaties leggen we de klemtoon op specifieke thema's die we ook in het strategisch geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid terugvinden:

 • Laagdrempeligheid en toegankelijkheid.
 • Functioneren in netwerken en samenwerkingsverbanden.
 • Uitbouw van het residentiële aanbod (gezinshuizen, positief leefklimaat, veilig verblijf, inkanteling van internaten, ...).

Ook voor jonge kinderen, jongvolwassenen, niet-begeleide minderjarigen streven we naar zorg op maat en trajectmatig werken. We zoeken voortdurend naar aanpassingen in werkwijzen, systemen om onze erkende dienstverlening te optimaliseren. 

“Of het nu gaat over een kind dat specifieke zorgen nodig heeft in de kinderopvang, een jongere die niet meer thuis kan opgroeien, een gezin dat informatie wil, … Vanuit Opgroeien willen we al die kinderen, jongeren en gezinnen maximaal ondersteunen”
bruno_vanobbergen_waarnemend_administrateur_generaal_opgroeien
Bruno Vanobbergen, administrateur-generaal

Groeipakket

Elk kind dat in Vlaanderen woont krijgt een Groeipakket. Het Groeipakket is een sterke basispijler van een geïntegreerd gezinsbeleid en is een belangrijk instrument in de strijd tegen kinderarmoedeOpgroeien zorgt er, samen met het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG), de uitbetalers en partners uit het welzijnslandschap, voor dat elk gezin het Groeipakket vlot krijgt waar het recht op heeft.

 • Je komt als ouder bij Opgroeien terecht als je kind een extra ondersteuningsnood heeft als gevolg van een beperking of handicap. Kinderen met een extra ondersteuningsnood hebben recht op een zorgtoeslag uit het Groeipakket. Dat is een financiële tegemoetkoming om specifieke medische opvolging, extra therapie, thuisbegeleiding ... te ondersteunen. Opgroeien streeft naar procedures die voeling hebben met de maatschappelijke realiteit en de situatie waarin de ouders en kinderen zich bevinden. We bouwen deze dienstverlening aan gezinnen zo uit dat de procedures gebruiksvriendelijker, efficiënter en eenvoudiger worden en de zorgtoeslag snel en correct kan worden uitbetaald door de uitbetaler Groeipakket.
 • We organiseren ook de Geschillencommissie. Dat is een onafhankelijke beroepsinstantie waar je als ouder kosteloos en laagdrempelig een beroep kan instellen tegen een beslissing van een uitbetalingsactor. Het secretariaat van de geschillencommissie is onderdeel van Opgroeien en bereidt de dossiers voor volgens het bestaande beleids- en juridisch kader Groeipakket. Signalen vanuit de beslissingen nemen we mee naar ons beleid en/of naar de uitvoering van de uitbetaling Groeipakket (VUTG en de uitbetalers). 

Regiefunctie Groeipakket

De Vlaamse overheid heeft ervoor gekozen om de regiefunctie over het Groeipakket te scheiden van de operationele uitbetalingsfunctie. Opgroeien is verantwoordelijk voor:

 • De beleidsontwikkeling, bijsturing en handhaving van het Groeipakket.
 • De ontwikkeling en het beheer van een Vlaams platform voor elektronische gegevensuitwisseling, dat als basis dient voor de berekening en monitoring van de toeslagen.

Het operationale gedeelte valt onder het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG). Het VUTG is een belangrijke partner van Opgroeien en staat in voor de organisatie en het beheer van de uitbetaling van het Groeipakket

“Iedereen maakt deel uit van een en dezelfde samenleving. Iedereen moet dus ook de kans krijgen om aan die samenleving deel te nemen”
bruno_vanobbergen_waarnemend_administrateur_generaal_opgroeien
Bruno Vanobbergen, administrateur-generaal

Adoptie

Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) is de dienst binnen Opgroeien die optreedt als Vlaamse centrale autoriteit over interlandelijke adoptie

Opgroeien

Opgroeien ondersteunt de lokale en bovenlokale dienst- en hulpverlening van Kind en Gezin, Jeugdhulp, Groeipakket, Adoptie en Kinderopvang. Daarnaast is Opgroeien verantwoordelijk voor de vergunning, erkenning, subsidiëring en beleid van partners en voorzieningen.

Opgroeien staat in voor de erkenning, subsidiëring, administratieve en inhoudelijke opvolging en aansturing van een breed spectrum van jeugdhulpvoorzieningen:

 • Diensten voor crisishulp aan huis.
 • Diensten die minderjarige delictplegers begeleiden.
 • Diensten voor pleegzorg.
 • Voorzieningen die minderjarigen en/of gezinnen mobiel, ambulant of residentieel begeleiden.

We doen dit vanuit krachtgericht en oplossingsgerichte benadering waarbij we organisaties vertrouwen en ruimte geven om binnen afgesproken kaders hun rol als sociale ondernemer ten volle op te nemen. 

Voor de inhoudelijke uitbouw van het aanbod streven we naar maximaal partnerschap met de voorzieningen, en met de koepelorganisaties als cruciale stakeholders. Hierbij ondersteunen we organisaties onder meer met het maken van zorgstrategische denkoefeningen, bv. infrastructuursubsidies.