Veelgestelde vragen

Human resource

Laatste update op
07/12/2022

Er zijn verschillende prestatietypes waarvoor je vergoedingen kan ontvangen:

 • evaluatie in een spreekkamer: 93,80 euro;
 • evaluatie aan huis: 93,80 euro;
 • een te laat uitgevoerde evaluatie: 93,80 euro;
 • evaluatie onder begeleiding van een mentorarts: 46,90 euro;
 • evaluatie als mentorarts: 140,69 euro;
 • opdrachten in het kader van een beroepsprocedure voor de arbeidsrechtbank:
  • tegenexpertise in het kader van een beroepsprocedure voor de arbeidsrechtbank: 98,02 euro;
  • omstandig verslag in geval van afwezigheid bij een beroepsprocedure: 98,04 euro;
 • opleidingen waarvan Opgroeien heeft bepaald dat het die vergoedt: 75,03 euro per uur.

Enkel deze types van prestaties worden vergoed door Opgroeien.

Laatste update op
10/12/2021

Indien je je geattesteerde kennis van het Nederlands niet kan aantonen op basis van een studiebewijs van je genoten onderwijs (master in de geneeskunde behaald in de Nederlands taal). Dan kan Kind en Gezin je vragen een attest voor te leggen waaruit blijkt dat je het behaalde taalvaardigheidsniveau voor luisteren en gesprekken voeren en voor het lezen en schrijven het ERK C1 niveau behaalt.

Waar kan je dit attest bekomen?

 • CNaVT Educatief Professioneel (EDUP): www.cnavt.org (voor België: zie http://cnavt.org/examencentra/land/belgie)
 • Selor: www.selor.be (Brussel)
 • ITNA: zie www.itna.be (universitaire talencentra: UGent, KULeuven (campus Leuven en Brussel), UAntwerpen, VUB)
 • Onderwijsinstanties die erkend zijn in het land van herkomst om een certificaat af te leveren en geaccrediteerd zijn als taalopleiding Nederlands.
Laatste update op
13/07/2020

Ontvangstmelding

Opgroeien bezorgt je na ontvangst van je aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail.

Ontvankelijkheid

Je aanvraag is ontvankelijk als het aanvraagformulier volledig is ingevuld en ondertekend. Ten laatste 30 kalenderdagen na ontvangst van je aanvraag deelt Opgroeien je via e-mail mee of je aanvraag ontvankelijk is. Is je aanvraag onvolledig? Opgroeien meldt je dit zo snel mogelijk. Je krijgt dan maximum 15 kalenderdagen om de aanvraag te vervolledigen. Tijdens die periode wordt de termijn van het onderzoek over de ontvankelijkheid geschorst. Als je de aanvraag niet vervolledigt, is ze onontvankelijk.

Telefonisch contact en gesprek

Als je aanvraag ontvankelijk is, zal je worden gecontacteerd door een medewerker van Opgroeien. Jullie maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt voor het bijwonen van de mentorevaluaties. Deze evaluaties kunnen pas doorgaan na de toekenning van de erkenning.

Beslissing over de erkenning

Vooraleer een beslissing te nemen, kunnen we aanvullende informatie opvragen. Je moet die bezorgen binnen een termijn van 30 kalenderdagen. De beslissingstermijn wordt niet geschorst.

Ten laatste 3 maanden nadat we je meedeelden dat de aanvraag ontvankelijk is delen we je onze beslissing mee.

 • Is de beslissing positief en wordt de erkenning toegekend: je ontvangt de beslissing, die de ingangsdatum van de erkenning bepaalt, per e-mail.
 • Is de beslissing het voornemen tot weigering van de erkenning: je ontvangt dit voornemen via een aangetekende brief. Je wordt geïnformeerd over de mogelijkheid, de voorwaarden en de procedure om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. Dien je niet tijdig een bezwaarschrift in dan wordt het voornemen van rechtswege omgezet in een beslissing tot weigering van de erkenning. Dien je een ontvankelijk bezwaarschrift in, dan wordt je bezwaar verder onderzocht. Wordt het bezwaar ingewilligd, dan wordt een erkenning toegekend.

De termijnen die we hier vermelden zijn de wettelijk vastgelegde termijnen; we doen er alles aan om je aanvraag zo vlug mogelijk te behandelen.

Laatste update op
13/07/2020
 • Je evalueert de specifieke ondersteuningsbehoefte aan de hand van de medisch-sociale schaal, met inachtneming van de code van de geneeskundige plichtenleer. Opgroeien verstrekt daarvoor de nodige informatie en aanbevelingen. 
 • In het eerste jaar van je erkenning volg je een vormingstraject, aangeboden door Opgroeien, dat gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen en aanbevelingen.
 • Je blijft voldoen aan de erkenningsvoorwaarden en de andere bepalingen van het besluit van 7 december 2018.
 • Je geeft mee vorm aan het kwaliteitskader van Opgroeien, door het in acht nemen van de inhoudelijke en methodische doelstellingen die Opgroeien nastreeft.
 • Je houdt Opgroeien op de hoogte van elke wijziging in de gegevens die relevant zijn voor de erkenning. 

Wanneer er geen indicaties zijn dat de erkenningsvoorschriften niet zijn nageleefd wordt je erkenning als evaluerend arts van rechtswege verlengd voor drie jaar.

Laatste update op
13/07/2020
 • Je verricht je opdrachten voor Opgroeien op zelfstandige basis.
 • Je voert de opdrachten uit zonder te discrimineren op basis van geslacht, nationaliteit, taal, vermogen, geloofs-, ideologische, filosofische en politieke overtuiging, culturele, maatschappelijk of sociale afkomst.
 • Je maakt gebruik van het geïntegreerd elektronisch dossier waarin Opgroeien voorziet. Via dit elektronische portaal krijg je van Opgroeien een opdracht toegewezen.
 • Je communiceert correct, volledig en gericht op de behoeften van de ouders en kinderen.
 • Je werkt voor de uitvoering van deze opdrachten samen met de medewerkers van Opgroeien.
 • Je schoolt je bij in relevante onderwerpen in het kader van de evaluatie van de specifieke ondersteuningsbehoefte.
 • Je werkt alleen mee aan wetenschappelijk onderzoek bij de uitvoering van je opdracht na toestemming van Opgroeien.
Laatste update op
13/07/2020
 • Je bent van onberispelijk gedrag. Dit blijkt uit een uittreksel uit het strafregister, dat niet ouder is dan een maand of, voor wie niet in België gedomicilieerd is, een gelijkwaardig document dat niet ouder is dan een maand. Opgroeien kan je vragen dit attest voor te leggen.
 • Je hebt een goede algemene gezondheid om de opdrachten te kunnen uitvoeren. Dit blijkt uit een medisch attest (uitgereikt door een andere arts) dat deze goede algemene gezondheidstoestand bevestigt. Opgroeien kan je vragen dit attest voor te leggen.
 • Je beschikt over een gevorderde en actieve kennis van het Nederlands.
 • Je mag geen opheffing van een erkenning als evaluerend arts gekregen hebben.
 • Je hebt het digitaal startpakket doorgenomen en begrijpt wat de opdracht als evaluerend arts inhoudt.
 • Je voert of woont een aantal evaluaties uit/bij onder begeleiding van een mentorarts.
Laatste update op
17/12/2019

Als arts kun je een accreditering aanvragen bij het RIZIV. Accreditering is de erkenning van je deelname aan navormingsactiviteiten en ‘peer review’-sessies. Deze accreditering is 3 jaar geldig en kan je aanvragen bij het RIZIV indien je aan bepaalde voorwaarden voldoet. 

Voor bepaalde opleidingen vraagt Kind en Gezin accreditering aan bij het RIZIV. Indien je geaccrediteerd bent bij het RIZIV ontvang je voor deze opleiding geen vergoeding van Kind en Gezin. 

Als je geen accrediteringsdossier hebt bij het RIZIV krijg je voor bepaalde niet geaccrediteerde opleidingen van Kind en Gezin wel een vergoeding. 

Stel Kind en Gezin steeds (zo snel mogelijk) op de hoogte indien er iets wijzigt in je accrediteringsdossier.

Voor meer info kan je terecht op de website van het RIZIV

Laatste update op
17/12/2019

Zowel de burgerlijke als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn genoemd in de regelgeving. Omdat je je als consultatiebureau-arts zowel verzekert voor contractuele (beroepsaansprakelijkheid), als voor buitencontractuele (burgerlijke aansprakelijkheid) aansprakelijkheid. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering gaat om schade die je bijvoorbeeld door een beroepsfout zou kunnen veroorzaken, de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering gaat om schade die je bijvoorbeeld aan een derde zou kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld: de verpleegkundige, vrijwilliger, maar ook aan een ouder, die niet gedekt zijn door je beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Sommige verzekeraars bieden deze verzekering in pakket aan of als een uitgebreide beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

Je bent als consultatiebureau-arts niet verantwoordelijke voor de verpleegkundige of de gebouwen waarin u uw opdrachten uitvoert. Deze zaken dienen dan ook niet gevat te zijn door de verzekering die je afsluit.

Laatste update op
17/12/2019

Neen, dit hoeft niet. Je verklaart dat bij je erkenningsaanvraag dat je hierover kan beschikken indien dit gevraagd wordt door Kind en Gezin. Enkel op vraag dien je dit voor te leggen.

Laatste update op
17/12/2019

Neen, dit hoeft niet. Kind en Gezin vraagt je bij je erkenningsaanvraag om te verklaren dat je over een goede algemene gezondheid beschikt. 

Bij twijfel kan Kind en Gezin je vragen een attest bij je behandeld arts (andere dan jezelf) op te vragen. Deze arts verklaart dan dat je in goede gezondheid bent voor het uitvoeren van je opdracht als consultatiebureau-arts. 

Enkel op vraag dien je dit attest voor te leggen.

Laatste update op
17/12/2019

Je verklaart bij je erkenningsaanvraag dat je een voldoende actieve kennis van het Nederlands hebt. In geval van twijfel kan Kind en Gezin je vragen een studiebewijs van het genoten onderwijs voor te leggen (master geneeskunde behaald in het Nederlands). Of je kan een attest ERK C1 niveau voorleggen.

Laatste update op
17/12/2019

Neen, dit kan niet. Kind en Gezin kan je prestaties enkel uitbetalen op een rekeningnummer.

Laatste update op
17/12/2019

Ja, elke persoon die in België als zelfstandige aan de slag gaat heeft een ondernemingsnummer nodig. Dit is ook het geval voor vrije beroepers.  

Voor 2009 was dit niet steeds het geval. De wet van 20 maart 2009 verruimde het toepassingsgebied van de KBO-Wet (kruispuntbank ondernemingen), tot de vrije beroepen.

Kind, jongere & ouder

Laatste update op
06/01/2021

Ja. De hulpverlening van Kind en Gezin verdwijnt niet. We werken vanaf nu samen met Jeugdhulp (vroegere Jongerenwelzijn) in een agentschap dat Opgroeien heet.

Kind en Gezin blijft het aanspreekpunt voor alle (aanstaande) ouders met focus op de preventieve dienstverlening.

Laatste update op
17/12/2019

Ouders zijn en blijven de belangrijkste opvoedingsverantwoordelijken. In de eerste plaats is het onze taak om ouders zo goed mogelijk te ondersteunen. We zorgen ervoor dat ze goed mogelijk uitgerust zijn zodat hun kinderen kansrijk in Vlaanderen kunnen opgroeien.

We ondersteunen kinderen, jongeren en hun gezinnen op een aantal structurele manieren. Vanaf het moment dat een kind op de wereld wordt gezet, hebben we tijdens de eerste cruciale 1000 dagen op een aantal vaste momenten contact met een gezin om te zien of alles oké is. Met de ontwikkeling, de groei, voeding, opvoeding, ... van hun kind. We helpen gezinnen ook bij een heleboel fundamentele vragen of bezorgdheden: ‘Mijn kind eet niet goed, huilt veel, …’ Of we ondersteunen bij vragen zoals: ‘Is het wel normaal of oké dat mijn kind niet zindelijk wordt?’

Maar ook als kinderen groter worden, zijn we er voor hen met meer klassieke vormen van opvoedingsondersteuning. Bijvoorbeeld wanneer een gezin vragen heeft rond pestgedrag of naar school gaan. Op die momenten geven we gezinnen heel duidelijk de boodschap: wij zijn er voor jullie, het is oké om op ons beroep te doen. We zijn er op een voorzichtige en tegelijk kordate manier, met onze expertise en ervaring. Met dit breed basisaanbod dat varieert volgens de noden van elk gezin, komen we tegemoet aan hun vragen en bezorgdheden. Zo krijgen kwetsbare gezinnen meer ondersteuning.

Daarnaast zijn er situaties waarbij het opvoeden op een heel directe manier in gevaar komt. Bijvoorbeeld wanneer ouders onvoldoende financiële middelen hebben om voor hun kinderen te zorgen. Op die momenten dragen we op een waardige manier zorg voor hun kwetsbaarheid door hen financieel te ondersteunen. Dit doen we bijvoorbeeld met het Groeipakket, op maat van de noden van elk gezin.

Kinderen en jongeren groeien soms op in een plek waar het niet voldoende veilig is om op te groeien, zoals in situaties van misbruik of verwaarlozing. Vanuit een maximaal respect voor het ouderschap en vooral in belang van het kind, moeten we als agentschap belangrijke stappen zetten en beslissingen nemen. Soms brengen we kinderen (tijdelijk of langer) ergens anders onder. In elk verhaal geven we ook de stem van kinderen altijd een plek. Bij het nemen van beslissingen proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met hoe kinderen de situatie ervaren.

Laatste update op
16/12/2019

Ja. De hulpverlening van Jongerenwelzijn verdwijnt niet, maar krijgt een nieuwe naam: Jeugdhulp. We werken vanaf nu samen met Kind en Gezin in een agentschap dat Opgroeien heet.

Jeugdhulp blijft wel het aanspreekpunt voor kinderen, jongeren en ouders in een moeilijke situatie die hulp nodig hebben of met een ondersteuningsnood. Jeugdhulp blijft focussen op hulp- en dienstverlening.

Werknemer

Laatste update op
16/12/2019

Opgroeien bestaat uit Kind en Gezin en Jongerenwelzijn en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Als ook de domeinen gezondheid, wonen en onderwijs tot Opgroeien zouden behoren, dan zou ons agentschap te groot en moeilijk bestuurbaar worden. Om onze missie te realiseren werken we uiteraard zo goed mogelijk samen met al onze partners.

Laatste update op
16/12/2019

De vuistregel is: hou het zo eenvoudig mogelijk

 • Werk je in een buitendienst Jeugdhulp en je wil een brief versturen naar een gezin over een jeugdhulptraject? Gebruik dan de huisstijl Jeugdhulp
 • Als medewerker van een lokaal team Kind en Gezin gebruik je de huisstijl Kind en Gezin. Pas hem toe als je bijvoorbeeld een flyer over zindelijkheid of een informatiebrochure over opvoedingsthema’s verspreidt.
 • Voor alle communicatie over onze organisatie gebruik je de huisstijl Opgroeien

Het logo van Opgroeien is zichtbaar in de drie huisstijlen. 

Laatste update op
16/12/2019

De fusie van Kind en Gezin en Jeugdhulp naar een agentschap Opgroeien brengt opportuniteiten met zich mee om de samenwerking op lokaal niveau te versterken. Hoe die samenwerking en de teams er in de toekomst zullen uitzien, wordt mee bepaald in de projectteams die in december 2019 van start zijn gegaan.   

Laatste update op
16/12/2019

Nu Jongerenwelzijn en Kind en Gezin een agentschap vormen, bundelen we de krachten met een enkele missie: het recht op kansrijk opgroeien realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen.

Vanaf januari 2020 zal de naam Jongerenwelzijn geleidelijk aan uitdoven. De hulp- en dienstverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen door het vroegere Jongerenwelzijn zal uiteraard wel blijven bestaan, en dat onder de noemer Jeugdhulp. Ook de dienstverlening door Kind en Gezin wordt voortgezet. Het nieuwe agentschap zal in 2020 verder vorm en invulling krijgen.

Het zal de nodige tijd vragen om de teams uit beide organisaties samen te brengen, maar het zal alleszins gebeuren op maat van de teams zelf en met respect voor alle medewerkers. Hoe we de taken en verantwoordelijkheden binnen Opgroeien kunnen verdelen en hoe de (lokale) teams er in de toekomst moeten uitzien? Dat wordt uitgedacht door de projectteams die in december 2019 van start zijn gegaan.

Laatste update op
11/12/2019

Ja. De loon- en arbeidsvoorwaarden zijn bepaald volgens het Vlaams personeelsstatuut (VPS). Iedereen behoudt zijn huidige loon- en arbeidsvoorwaarden.

 

Netwerkpartner

Laatste update op
17/12/2019

De fusie naar een agentschap Opgroeien heeft geen invloed op het vergunnen, erkennen en subsidiëren van voorzieningen. Voor meer informatie over de voorwaarden voor een vergunning, een erkenning of het bekomen van subsidies, kan je terecht bij de Afdeling Voorzieningenbeleid van Jeugdhulp of van Kind en Gezin.

Alle officiële, juridische beslissingen rond vergunnen, erkennen en subsidiëren worden genomen vanuit Opgroeien regie, in de huisstijl van Opgroeien.

 

Laatste update op
17/12/2019

Opgroeien bundelt de krachten van Jeugdhulp en Kind en Gezin, met respect voor hun respectievelijke doelgroep. Kind en Gezin focust op preventieve dienstverlening, terwijl Jeugdhulp op hulp- en dienstverlening focust. Wie Opgroeien vertegenwoordigt, is dus afhankelijk van de inhoud van het overleg.

 

Laatste update op
16/12/2019

Opgroeien bestaat uit Kind en Gezin en Jongerenwelzijn en een deel het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Als ook de domeinen gezondheid, wonen en onderwijs tot Opgroeien zouden behoren, dan zou ons agentschap te groot en moeilijk bestuurbaar worden. Om onze missie te realiseren werken we uiteraard zo goed mogelijk samen met al onze partners.

Laatste update op
16/12/2019

Ja. De hulpverlening van Kind en Gezin verdwijnt niet. We werken vanaf nu samen met Jeugdhulp (vroegere Jongerenwelzijn) in een agentschap dat Opgroeien heet.

Kind en Gezin blijft het aanspreekpunt voor alle (aanstaande) ouders met focus op de preventieve dienstverlening.

Laatste update op
16/12/2019

Ja. De hulpverlening van Jongerenwelzijn verdwijnt niet, maar krijgt een nieuwe naam: Jeugdhulp. We werken vanaf nu samen met Kind en Gezin in een agentschap dat Opgroeien heet.

Jeugdhulp blijft wel het aanspreekpunt voor kinderen, jongeren en ouders in een moeilijke situatie die hulp nodig hebben of met een ondersteuningsnood. Jeugdhulp blijft focussen op hulp- en dienstverlening.