Cijfers en Publicaties

Opgroeien verzamelt diverse cijfergegevens over de kenmerken en de leefsituatie van kinderen en gezinnen, over ontvangen steunmaatregelen en gebruikte dienst- en hulpverlening. 

De cijfers worden verzameld en ontsloten in het kader van de hulp- en dienstverlening van Kind en GezinJeugdhulp en het Groeipakket. Opgroeien bundelt alle relevante cijfergegevens jaarlijks in het rapport Het Kind in Vlaanderen.

Kind en Gezin registreert diverse gegevens die enerzijds verzameld worden uit contacten met gezinnen met jonge kinderen en anderzijds uit registraties in de kinderopvangvoorzieningen en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK).

De cijfers en rapporten gaan over onder meer de volgende thema'sAdoptie, Arbeidsparticipatie in het gezinBMIBorst-en flesvoedingGeboorteGehoor, GezinsinkomenKansarmoedeKindermishandelingKinderopvang voor baby's en peutersKinderopvang schoolkinderenLokale cijfers over gezondheidOog, Taal en nationaliteit, Vaccinaties, Vruchtbaarheid, Wiegendood en Zwangerschap.

De meeste cijfers worden jaarlijks geactualiseerd. Enkel de cijfers over adoptie en het aantal plaatsen in de kinderopvang worden per kwartaal geactualiseerd.
Er zijn ook verschillende rapporten over jonge kinderen en hun gezin en over thema’s die nauw samenhangen met het beleid van Kind en Gezin, zoals De gewichtsstatus van kinderen en jongeren in Vlaanderen, een geïntegreerde rapportage op basis van BMI-gegevens van Kind en Gezin en Zorg en Gezondheid.

Het jaarverslag Jeugdhulp bevat tal van boeiende cijfers en getallenreeksen over het jeugdhulplandschap en geeft een beeld van de werking en organisatie van de bijzondere jeugdzorg. 

Sinds 2016 is het Jaarverslag Jeugdhulp een intersectoraal initiatief. De cijfers en gegevens hebben niet enkel betrekking op de jeugdhulp binnen Opgroeien. Dit omvat ook de jeugdhulp door de andere sectoren in het welzijn- en onderwijslandschap, zoals het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap (het VAPH), het departement Onderwijs en Vorming, het departement Welzijn en Volksgezondheid en het agentschap Zorg en Gezondheid. Studies en Onderzoek geeft een overzicht van rapporten en onderzoeken binnen het jeugdhulplandschap.

Lezende groep jongeren in het gras
Groeipakket, basisbedrag, zorgtoeslag, sociale toeslag, participatietoeslag, eenmalig startbedrag, schoolbonus

Op 1 januari 2019 heeft Vlaanderen het Groeipakket ingevoerd. Door de zesde staatshervorming zijn de deelstaten immers bevoegd geworden voor de gezinsbijslagen. Vlaanderen heeft deze unieke kans aangegrepen om – met respect voor verworven rechten – een nieuw systeem uit te bouwen dat niet enkel wijzigingen aanbracht in het systeem van de gezinsbijslagen, maar daarnaast in het kader van een geïntegreerd gezinsbeleid ook bestaande toeslagen integreerde en nieuwe toeslagen lanceerde (zoals vb. kleutertoeslagen en kinderopvangtoeslagen).

Het jaarverslag Groeipakket schets de evolutie na twee jaar Groeipakket met nieuwe cijfers en een woordje uitleg. De interactieve dashboards werden uitgebreid. Naast aparte dashboards voor basisbedragen, sociale toeslagen, zorgtoeslagen en gezinstypes, bieden we nu ook een exclusieve inkijk op lokaal niveau (stad/gemeente, provincie) aan. Per thema kan je de kwartaalcijfers op maat selecteren. 

Het evaluatierapport Groeipakket maakt een eerste balans op van de impact van de nieuwe beleidskeuzes. Waar aangewezen worden beleidsaanbevelingen geformuleerd ter optimalisatie. Het jaarverslag van de geschillencommissie geeft je inzage in de conflictbehandeling bij beslissingen van uitbetalers over de toelagen binnen het Groeipakket.

Vlaamse overheid

Ben je op zoek naar publicaties van de Vlaamse overheid?