Team

“Op welke manier doen we elke dag ons werk: daar gaan onze waarden over”

Begin 2020 werden we allemaal collega’s in het nieuwe agentschap Opgroeien. Door de fusie van Kind en Gezin, Jongerenwelzijn en een deel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zijn ook heel wat belangen, visies en werkwijzen samengevloeid. Die werden de afgelopen tijd grondig onder de loep genomen.

Uit dit werk- en denkproces ontstonden drie nieuwe waarden die onze gedeelde identiteit mooi weerspiegelen. Bovendien benadrukken die waarden ook hoe waardevol ons werk is en waarom elke medewerkers belangrijk is. Hoezo? Dat leggen Olivier, Erna, Jan en Krista graag aan je uit!

Olivier Derwael

Olivier Derwael

Olivier is consulent in het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ) Halle-Vilvoorde. Hij maakt deel uit van een werkgroep die bij de fusie in het leven geroepen werd en zich focust op de werking van de teams binnen het nieuwe agentschap. “Het is belangrijk om als organisatie een verhaal te vertellen dat door iedereen uitgedragen wordt, ook al komen we uit verschillende hoeken”, begint Olivier overtuigd. “Een bedrijf heeft een visie en een missie, dat is waar je naartoe wil en waarom. Voor onze ‘oude’ organisaties lagen die al in eenzelfde lijn. Dat was dan ook een van de redenen om samen te werken. Maar het ‘hoe’, dat zit ‘m in de waarden die elk individu in zo’n organisatie moet voelen."

"Het gaat om meer dan mooie woorden, het gaat om de manier waarop we elke dag ons werk doen, met welke ingesteldheid, welke attitude zeg maar. We zijn geen machines, maar mensen die een job uitoefenen. De drie nieuwe waarden die onze werkgroep voor Opgroeien naar buiten brengt, zijn daarbij onze leidraad. Die hou je in je achterhoofd bij alle facetten van je werk. Of je nu ‘in het veld’ staat of administratief werk doet, dat maakt niet uit. We vormen eigenlijk een groot team dat naar hetzelfde doel streeft.”

"In ons fusieteam zitten een vijftiental mensen die het komende jaar nog regelmatig zullen samenwerken om de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Ik heb me meteen kandidaat gesteld toen ze mensen zochten om mee te werken aan de fusie. Want we kregen een erg waardevolle taak. We bekijken waar iedereen binnen Opgroeien mee bezig is en hoe we het beste samenwerken. Onze ideeën worden afgetoetst bij een groep van een vijftigtal andere collega’s en eens we er met z’n allen uit zijn, gaan onze voorstellen richting management. Zo zijn ook de drie nieuwe waarden van onze organisatie afgelopen zomer ontstaan.”

“We zijn een groot team dat naar hetzelfde streeft”
Olivier Derwael
Olivier Derwael, consulent in het ondersteuningscentrum jeugdzorg Halle-Vilvoorde

Eén organisatie

De drie nieuwe waarden vormen ook een leidraad voor de samenstelling en werking van de teams. “Ze kunnen bijvoorbeeld helpen bepalen hoe je teams indeelt”, vertelt Olivier. “Het vermijdt dat je langs mekaar praat of in het systeem van de oude organisaties blijft hangen. We moeten ernaar streven om zo efficiënt mogelijk met z’n allen in één organisatie samen te werken. Of je nu in een buitendienst van Opgroeien werkt, bij onze HR-afdeling of IT, dat mag niets uitmaken. De waarden zijn als het ware het handelsmerk van onze organisatie waarmee we naar buiten treden. Maar ze gelden evenzeer binnen de organisatie. Ze vormen een logische en belangrijke stap om Opgroeien in de toekomst verder vorm te geven. Er is nog werk aan de winkel, maar we zijn alvast op de goeie weg om verder op te groeien!”

Erna Houtman

Erna Houtman

Een van de kerntaken van Opgroeien is kwetsbare gezinnen ondersteuning bieden en vanuit preventieve zorg versterken. Erna is daar als sociaal werker bij Kind en Gezin Aalst dagelijks mee bezig en neemt zeer regelmatig deel aan een zogenaamd ‘zorgoverleg’. “Daarbij zitten we met hulpverleners uit verschillende sectoren en de ouder(s) zelf rond de tafel om te bespreken hoe we op de best mogelijke manier ondersteuning kunnen bieden. Op de vraag ‘op wie kan je rekenen?’ is het antwoord jammer genoeg vaak ‘niemand’. Het professionele netwerk, dus de mensen die op dat moment rond de tafel zitten, is dikwijls groter dan het persoonlijke netwerk. Dat moet anders. Want als professionele hulpverleners hebben we een goede band met de gezinnen en werken we dagelijks aan een goede vertrouwensrelatie … maar we zijn geen vrienden.”

Sterker staan

“Voor sommige mensen is het vinden van de gepaste vorm van afstand en nabijheid een moeilijke oefening. Het is belangrijk dat je ook inzet op het verbreden van hun horizon, zodat ze stilaan zelf een persoonlijk netwerk kunnen uitbouwen. Zo begeleiden we momenteel een alleenstaande mama van 19 jaar met een kind van anderhalf jaar. We ondersteunen haar met verschillende partners in een traject om haar studies af te maken, zodat ze andere perspectieven krijgt. Het opstarten van kinderopvang geeft haar meer ruimte om zowel voor zichzelf als haar kind uit een sociaal isolement te komen. We brengen haar bijvoorbeeld ook in contact met een moedergroep waarin ze ervaringen kan uitwisselen en wie weet ook vriendinnen kan vinden. Doordat we als professioneel netwerk sterk inzetten op het smeden van nauwe banden met deze jonge vrouw, zal zij uiteindelijk sterker in haar schoenen en het leven staan.”

“Sterk inzetten op het smeden van nieuwe banden”
Erna Houtman
Erna Houtman, sociaal werker bij Kind en Gezin

Jan Nijs

Jan Nijs
Foto: Wouter Appeltans

Jan werkt bij het team continuïteit bij Jeugdhulp Limburg. Zijn team kwam nog niet zo lang geleden tot stand en springt dagelijks in de bres voor jonge mensen die in urgente, kwetsbare situaties zitten. “Jeugdhulp is een heel gevarieerd landschap. Ons team weet wat er voorhanden is en bij welke instanties je kan aankloppen, wij zijn daarvoor een info- en aanspreekpunt. We netwerken ook met die instanties, want bij een casus zijn meestal meerdere diensten betrokken in het hulpverhaal. Hulpverleners en cliënten kunnen bij ons onder meer terecht voor cliëntoverleg, bemiddeling en rondetafelgesprekken voor jongvolwassenen.”

Lokaal en laagdrempelig

“Bij onze dienstverlening staat eigenlijk altijd een ding voorop: we laten jongeren en jongvolwassenen niet aan hun lot over. Daarbij nemen we een sterke houding aan ten opzichte van mensenrechten. Want ook die jonge gasten hebben recht op een menswaardig bestaan: een dak boven hun hoofd, onderwijs, tewerkstelling, psychische bijstand … We staan dus met onze twee voeten in het veld, maar nemen van daaruit ook onze ervaring mee naar het beleidsniveau, waar we steeds een vinger aan de pols houden."

“Met twee voeten in het veld”
Jan Nijs
Jan Nijs, medewerker team continuïteit bij Jeugdhulp Limburg

"Zo zijn we recent mee in een project gestapt dat ‘Away Home’ heet. Vanuit noden die jongvolwassenen zelf aangeven, worden lokale acties op touw gezet door samenwerkende partners uit verschillende sectoren en op alle levensdomeinen. Wij werken momenteel aan het samenbrengen van dat soort partners in regionale coalities. Zo dromen we onder andere van lokale inloophuizen waar jongvolwassenen elkaar, maar ook hulpverleners laagdrempelig kunnen ontmoeten in gezamenlijke activiteiten. ‘Away Home’ is een internationale beweging die overwaaide uit Canada. We zijn trots dat we hier met Opgroeien in meestappen, dat we voortrekker in Vlaanderen kunnen zijn voor dit soort initiatieven. We mogen terecht fier zijn dat we elke dag in de voorlinie staan!”

Krista De Vos

Krista De Vos

Als intersectorale medewerker bij Kind en Gezin Schelde-Leie brengt Krista haar werkdagen zowel met mensen van binnen als buiten ons agentschap door. Haar collega’s uit het lokale team staan in rechtstreeks contact met zwangere vrouwen en gezinnen, Krista werkt vooral samen met lokale besturen en andere sectoren buiten Opgroeien.

“We trekken aan hetzelfde zeel als team, en dat is belangrijk. Je staat uiteindelijk allemaal voor dezelfde uitdaging en werkt daar vanuit je eigen positie of profiel aan mee om tot de best mogelijke oplossing te komen. We zijn verre van concurrenten, integendeel. We versterken elkaar juist en bieden mekaar ook een veilige haven op momenten dat het wat moeilijker gaat.

Pingpongen en feedback geven

“Het gaat dan trouwens niet alleen over het lokale team, ook de Vlaamse teams zijn collega’s met wie we goed samenwerken. Als zij bijvoorbeeld een nieuw voorstel of project op tafel leggen, toetsen wij dat af in de praktijk en bekijken we waar dit aansluit bij de noden van de kinderen en gezinnen. Door met elkaar te pingpongen en feedback te geven, komen we tot mooie realisaties. Je moet over het muurtje durven kijken en zien waar anderen mee bezig zijn. Daardoor ben je ‘mee’ met wat anderen doen en heb je ook meer begrip voor elkaar. Dat maakt het samenwerken alleen maar gemakkelijker en fijner. Tijdens de eerste lockdown van de coronacrisis hebben we daardoor bijvoorbeeld op korte termijn oplossingen kunnen vinden voor kinderen van zieke ouders. We staken de koppen bij elkaar met medewerkers van het lokaal en Vlaams niveau, maar ook met partnerorganisaties van Opgroeien. Er werden opvangmogelijkheden per provincie op poten gezet en dat is ondertussen geëvolueerd tot een Vlaams verhaal. Een straf staaltje intersectorale teamspirit binnen en buiten Opgroeien.”

“Elkaar versterken en een veilige haven bieden”
Krista De Vos
Krista De Vos, Intersectorale medewerker bij Kind en Gezin
Andere verhalen
Kom je ook werken bij ons?
Wij zijn op zoek naar 23 nieuwe collega's! Bekijk alle vacatures.