Cijferrapport

Crisismeldpunten

Ga snel naar...
Er zijn in Vlaanderen en Brussel 6 crisismeldpunten, die 7/7 en 24/24 bemand zijn. Professionelen en burgers kunnen ernaar bellen als er zich een crisissituatie voordoet in een gezin. Een meldpuntmedewerker beantwoordt de telefoon en probeert in de eerste plaats de beller de nodige handvaten te geven om zelf met de crisis aan de slag te gaan. Indien het crisismeldpunt samen met de aanmelder inschat dat er gespecialiseerde crisishulp nodig is, gaat de medewerker actief op zoek naar hulp binnen een netwerk van intersectorale actoren die crisishulp bieden.

Hoeveel vragen komen er bij het crisismeldpunt?

 • Vragen beantwoord met een consult
 • Vragen waarvoor crisishulp gezocht wordt (dispatch)
 • Verhouding tussen consult en dispatch
 • Tijdstip van aanmelden
 • Aanmelding geografisch: eerstelijnszone (ELZ), 1 Gezin 1 Plan (1G1P)
   

Iedereen kan 7/7, 24/24 naar een crisismeldpunt bellen. Een meldpuntmedewerker beantwoordt de telefoon en probeert in de eerste plaats de beller de nodige handvaten te geven om zelf met de crisis aan de slag te gaan. Dat kan ook anoniem.  

Wanneer er een consult aangeboden wordt, dan wordt de vraag in principe de dag zelf afgesloten. Soms wordt de casus nadien opnieuw voorgelegd, maar dan geldt dat als een nieuwe crisisvraag.  

Indien het crisismeldpunt inschat samen met de aanmelder dat er gespecialiseerde crisishulp nodig is, kan de medewerker de vraag dispatchen naar het crisisnetwerk. Dan wordt er hulp gezocht in het netwerk. Dat kan zowel om jeugdhulp als geestelijke gezondheid gaan.  

Het crisismeldpunt kan enkel op zoek gaan naar hulp als er een akkoord is van de cliënt, behalve als de jeugdrechter crisishulp oplegt. Indien het akkoord onduidelijk is, kan er wel 72 uur gewerkt worden in crisis en kan het akkoord in de loop van het traject verkregen worden.

 

 

Teleenheden

Voor vragen die beantwoord worden met een consult kan er ook anoniem geregistreerd worden. Daardoor kunnen we niet tellen op unieke minderjarigen en beschikken we niet altijd over het geslacht of de leeftijd (vandaar de waarde “dummy”).

Voor vragen waarvoor er hulp wordt gezocht in het crisisnetwerk (dispatch), wordt er geregistreerd op rijksregisternummer en tellen we op basis van crisistraject en unieke minderjarige.  

Een crisistraject start op het moment dat het crisismeldpunt op zoek gaat naar hulp. Zolang er naar hulp gezocht wordt, hulp loopt of de hulpvraag wijzigt en er opnieuw gezocht wordt, blijft het crisistraject lopen. Een crisistraject wordt beëindigd als de hulp is afgelopen en/of er niet meer actief gezocht wordt. Indien een heraanmelding gebeurt nadien wordt een nieuwe crisisvraag aangemaakt en start er een nieuw crisistraject. 

Het aantal ingediende vragen per eerstelijnszone kijkt naar het domicilieadres van de minderjarige. Voor dispatch wordt ook de verhouding berekend van het aantal crisisvragen uit een eerstelijnszone (ELZ) afgezet tegen alle crisisvragen (uit een 1G1P-zone, provincie, Vlaanderen en Brussel). Dat wordt afgezet tegenover de verhouding van het bevolkingsaantal voor minderjarigen.

Welk soort vragen krijgt een crisismeldpunt?

 • Regievoorwaarden en leeftijd
 • Consult regievoorwaarden
 • Dispatch regievoorwaarden
 • Wie wacht er al op hulp
   

Er is een geïntegreerd crisisnetwerk waar zowel actoren uit de jeugdhulp als actoren uit de geestelijke gezondheidszorg die crisishulp aanbieden deel van uitmaken.

Voor elke vraag aan het crisisnetwerk wordt door de aanmelder en het crisismeldpunt een inschatting gemaakt of het een vraag is voor jeugdhulp, voor geestelijke gezondheid of beide. Dat gebeurt per gevraagde hulp (vertaald in een typemodule).

 

 

De regievoorwaarde '(acuut) psychiatrische problematiek' duidt op een aanmelding met een vraag voor geestelijke gezondheidszorg. De regievoorwaarde 'pedagogische crisissituatie' duidt op een vraag voor jeugdhulp. De regievoorwaarde 'crisis vanuit pedagogisch en psychiatrisch perspectief' duidt op een vraag voor beide. De regievoorwaarde 'onduidelijke crisisaanleiding' duidt op een vraag waarbij te weinig geweten is om al een indicatie te geven.

'Wachtend op NRTJ-hulp' geeft aan hoeveel van de kinderen en jongeren die op het moment van dispatch (start van het zoeken naar crisishulp) al gekend zijn bij de intersectorale toegangspoort als actief wachtend of met een lopende jeugdhulpbeslissing.

Wat gebeurt er in een crisistraject waar een crisismeldpunt op zoek gaat naar hulp?

 • Opstart hulp
 • Aanbod volzet
 • Einde crisistraject
   

Als een crisismeldpunt op zoek gaat naar hulp en ook een aanbod vindt, dan start dat zo snel mogelijk op (richtlijn binnen 24 uur voor jeugdhulp en 72 uur voor geestelijke gezondheid).

Voorzieningen jeugdhulp worden geregistreerd in INSISTO en meegenomen in de telling. Het aanbod binnen de template crisis van de netwerken geestelijke gezondheid zitten niet in INSISTO, maar registreren we apart. Dat wordt niet meegenomen in de telling. De uitzondering is Limburg, waar in een proefproject wel crisisbegeleiding en interventie worden geregistreerd.

Elke module heeft een vaste crisistermijn. Na afloop van de crisistermijn wordt de hulp afgesloten, behalve als in een verlenging nodig blijkt in overleg met het crisismeldpunt, de aanmelder en een gezin.

Als een crisismeldpunt op zoek gaat naar hulp, start er niet altijd hulp op. Dat kan om twee redenen: er wordt geen aanbod gevonden of de vraag vervalt tijdens de zoektocht. In beide situaties wordt het crisistraject ook afgesloten. Er worden geen wachtlijsten bijgehouden voor crisishulp.

 

 

Het aantal ingediende VIST-crisissen geeft aan in hoeveel gevallen er een vraag werd ingediend om aansluitend verblijf te realiseren en of het gaat om een hoogdringende maatregel (HDM), een vrijwillige hulpvraag (VIST CJ) of een gedwongen hulpvraag (VIST SDJ).

Ook interessant
Nog niet gevonden wat je zocht?
Vraag het aan team Beleidsonderbouwing
Portret van Meten en Weten
Meten en Weten
Team Beleidsonderbouwing