Cijferrapport

Gehoor

Ga snel naar...

Hier vind je naast lokale cijfers over de gehoortest ook andere lokale cijfers over gezondheid (bereik oogtest, bereik vaccinaties, BMI-data, gegevens over prematuriteit en cijfers over (borst)voeding).

Cijfers op maat

Hier vind je meer informatie over de gehoortest.

Achtergrondinformatie en documentatie
Kind en Gezin registreert voor alle kinderen die klant zijn bij Kind en Gezin de afname van en de resultaten van de test. De data (bereik, resultaten …) worden ontsloten tot op provincieniveau en worden waar nuttig weergegeven voor enkele relevante profielkenmerken van het kind.

Aantal interne gehoortesten

De onderstaande grafiek geeft het aantal door Kind en Gezin binnen een kalenderjaar uitgevoerde interne gehoortesten weer. De data gaan enkel over interne gehoortesten (dus afgenomen door Kind en Gezin). De externe gehoortesten (dus uitgevoerd door een ziekenhuis) zitten niet in de cijfers.

Bereik gehoortest

De gehoortest kan intern (door Kind en Gezin) afgenomen worden of extern (door een ziekenhuis). Een kind kan ook niet bereikt zijn met de gehoortest, als er geen test aangeboden werd of als de ouder de test weigerde. De data worden weergegeven op basis van het geboortejaar van het kind. Hier vind je meer informatie over de berekening van het bereik. 

 

Aandeel borelingen dat minstens één gehoortest kreeg

We zien in de cijfers een toename van het bereik vanaf geboortejaar 2019, maar dat is vooral het gevolg van een betere opvolging van de correcte registratie van de door Kind en Gezin uitgevoerde testen.

Evolutie aandeel borelingen dat minstens één gehoortest kreeg

Bij cijfers op maat over gezondheid kan je gegevens voor een gemeente naar keuze opvragen over het bereik van de gehoorscreening. Je zal er voor de geselecteerde gemeente ook andere cijfers vinden over de gezondheid van jonge kinderen (prematuriteit, type voeding) of over de opvolging er van door de overheid (BMI, bereik gehoor- en oogscreening, aandeel gevaccineerde kinderen).

Bereik gehoortest naar kenmerken van de kinderen

De grafiek geeft het aandeel borelingen weer bij wie er minstens één gehoortest werd uitgevoerd. Dat kan zowel een interne (door Kind en Gezin) als een externe (door een ziekenhuis) test zijn. Een beperkt aandeel kinderen wordt niet bereikt.

Het aandeel borelingen wordt opgedeeld naar relevante kenmerken:

  • Bereik kansengroepen: In welke mate bereiken we kansengroepen met de gehoortest? 
  • Bereik prematuriteit: In welke mate bereiken we kinderen die prematuur geboren zijn met een gehoortest?
  • Bereik NICU: In welke mate krijgen kinderen die op de NICU verblijven een gehoortest?
  • Bereik pariteit: In welke mate bereiken we kinderen naargelang hun plaats in de kinderrij met een gehoortest?

Resultaat gehoortest

De grafiek geeft het aandeel geteste kinderen weer (zowel de interne als externe gehoortesten) naar het resultaat van de eerste twee testen.

Het gevolgde protocol voorziet in een 2-staps-screening. Als het resultaat van de eerst afgenomen test afwijkend is (refer), gebeurt er enkele dagen later een controletest. Als de controletest het afwijkende resultaat bevestigt, wordt het kind doorverwezen naar een referentiecentrum diagnostiek voor verder onderzoek.

De mogelijke resultaten van de screening zijn dus 'geslaagd na 1 gehoortest', 'geslaagd na 2 gehoortesten' of 'te verwijzen'. In de groep 'te verwijzen' zitten alle kinderen voor wie het resultaat van de eerste gehoortest en de controletest afwijkend is, ongeacht of er op die verwijzing werd ingegaan of ongeacht of er nog verdere testen gebeurd zijn. 

Resultaat gehoortest naar kenmerken van de kinderen

De grafiek geeft het aandeel geteste kinderen weer (zowel de interne als externe gehoortesten) naar het resultaat van de eerste twee testen. Het aandeel geteste kinderen bekijken we vanuit het kenmerk van het kind.

 

Leeftijd kinderen bij gehoortest

Het gaat hier over een interne gehoortest (afgenomen door Kind en Gezin). Het resultaat kan driedelig zijn: getest voor 21 dagen, getest tussen 21 en 28 dagen en getest na 28 dagen. We proberen de gehoortest af te nemen voor de 21e levensdag van het kind.

 

Tijdstip van de eerste gehoortest

Evolutie van het tijdstip van de eerste gehoortest

Daarnaast ontsluiten we ook cijfers over bevestigd gehoorverlies op basis van de feedback van de referentiecentra. De onderstaande tabellen geven weer wat de incidentie is van het aantal kinderen met gehoorverlies per 1000 geteste kinderen en geeft voor de kinderen met gehoorverlies aan wat het type (tweezijdig of eenzijdig) en de graad van slechthorendheid is. 

Incidentie doofheid en slechthorendheid

Type en graad van slechthorendheid

Ook interessant
Nog niet gevonden wat je zocht?
Vraag het aan team Beleidsonderbouwing
Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur Opgroeien

Het team Beleidsonderbouwing bundelt wetenschappelijk onderzoek en datarapportering en -monitoring. 

Team Beleidsonderbouwing