Onderbescherming aanpakken door lokale samenwerking

Wat doet Opgroeien?

Bijdragen aan het kansrijk opgroeien van kinderen, jongeren en gezinnen houdt ook het tegengaan van onderbescherming in de brede betekenis van het woord in. Want opgroeien is meer dan een pedagogische kwestie.

Tal van materiële en immateriële mogelijkheden bepalen mee de mate waarin ouders, kinderen en jongeren hun “verlangde leven” waar kunnen maken, zich te ontplooien en te kunnen participeren aan de samenleving. Een sterke samenwerking (lokaal en bovenlokaal) tussen Opgroeien en diverse actoren op de verschillende levensdomeinen is hierbij noodzakelijk.

Om samen onderbescherming tegen te gaan en rechten te realiseren werkt Opgroeien vanuit enkele krachtlijnen.De lokale en bovenlokale teams van Opgroeien bundelen samen met het OCMW, het centrum algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW) de krachten om beter lokaal geïntegreerd samen te werken in het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). Hiervoor stemmen we ook af met andere lokale basis- of faciliterende actoren (o.a. samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten …) én met het meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod. 

Op 4 februari 2022 stemde het Vlaams Parlement in met het voorstel tot gegevensdeling vanuit het lokaal team Kind en Gezin met het OCMW.