Onderbescherming aanpakken door lokale samenwerking

Welke gegevens kunnen gedeeld tussen de lokale teams Kind en Gezin met het OCMW?

De uitgewerkte regeling geldt voor alle gezinnen met ondersteuningsnoden waarop het OCMW mogelijk een antwoord kan bieden. Dit kan de lokale samenwerking makkelijker maken in het belang van gezinnen en kinderen.

Op 4 februari 2022 stemde het Vlaams Parlement in met het voorstel tot gegevensdeling vanuit het lokaal team Kind en Gezin met het OCMW in functie van vroegtijdige ondersteuning  en het  voorkomen van onderbescherming. De uitgewerkte regeling geldt voor alle gezinnen met ondersteuningsnoden waarop het OCMW mogelijk een antwoord kan bieden. Dit kan de lokale samenwerking makkelijker maken in het belang van gezinnen en kinderen. 

In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kan de gegevensdeling onder dezelfde voorwaarden gebeuren met het CAW Brussel. 

Welke gegevens kunnen gedeeld worden?

Enkel de naam en de contactgegevens (het adres, telefoonnummer en e-mailadres) van de ouder(s) kunnen worden meegedeeld aan een medewerker van het OCMW die onderworpen is aan het beroepsgeheim. 

Voorwaarden 

In de ondersteuning van het gezin informeert het lokale teamlid de ouder(s) vóór de aanmelding bij het OCMW over de gegevens die worden meegedeeld, aan wie ze worden meegedeeld, wat het doel is van de toeleiding, wat er met de gegevens gebeurt en wat mag verwachten worden na de aanmelding bij het OCMW. Deze gegevens worden enkel doorgegeven als de ouder(s) daarvoor hun vrijwillige en nadrukkelijke toestemming gegeven hebben.

In de lokale samenwerking is het noodzakelijk dat er samenwerkingsakkoorden worden afgesloten tussen het lokaal team en het OCMW. Deze bevatten afspraken omtrent de gegevens die worden meegedeeld, aan wie ze worden meegedeeld, wat het doel is van de toeleiding, wat er met de gegevens gebeurt en wat het gezin mag verwachten na de aanmelding bij het OCMW. Dit gebeurt in functie van de wederzijdse engagementen en de transparantie ten aanzien van gezinnen en kinderen.