Onderbescherming aanpakken door lokale samenwerking

Wat is GBO?

GBO staat voor geïntegreerd breed onthaal en heeft twee belangrijke doelstellingen:

- het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening
- het tegengaan van onderbescherming.

Het gaat om een samenwerkingsverband met 3 kernactoren:  

  • het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) 
  • het erkende centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) 
  • de erkende diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW) 

Wat doet een breed onthaal?  

Het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) staat in voor een breed generalistisch onthaal voor vragen die materieel, psychosociaal, juridisch of meer zorg gerelateerd zijn. Met het Geïntegreerd Breed Onthaal wil men de expertise van de drie eerstelijns welzijns diensten maximaal delen, zodat deze in elk onthaalgesprek kan ingezet worden. Op die manier realiseert men ren we een zeer brede vraagverheldering,  geïntegreerde en integrale onthaaltrajecten en gerichte acties naar kwetsbare doelgroepen om hun rechten te verkennen en te realiseren en onderbescherming tegen te gaan.  

Elke kernactor is verantwoordelijk om binnen het samenwerkingsverband het onthaal als hulpverleningsvorm te organiseren. Dit kan er onder meer voor zorgen dat mensen niet onnodig doorverwezen worden en niet op meerdere plaatsen hun verhaal opnieuw moeten doen. Op die manier kan elke burger – en in het bijzonder de meest kwetsbare burger – snel en binnen een aanvaardbare afstand van zijn woonplaats verder geholpen worden.   

Aangezien de klemtoon op de meest kwetsbaren ligt, is het belangrijk dat de hulp- en dienstverlening nauw aansluit bij de leefwereld  van de meest kwetsbaren. Dit betekent dat hulpverleners de potentiële hulpvragers pro-actief en outreachend benaderen. Een werkzame methode om dit effectief te doen is via actieve rechtenverkenning en –realisatie.  Op basis van een brede vraagverheldering wordt nagegaan welke hulp ze nog kunnen gebruiken, informeren ze hen, verstrekken ze hen advies, verwijzen ze hen, met respect voor de keuzevrijheid van de cliënt, naar de gepaste hulp- en dienstverlening door. De cliënt kan na de doorverwijzing naar andere (gespecialiseerde) diensten in het achterliggend aanbod, steeds terugvallen op het GBO als blijkt dat er nog vragen zijn of er nieuwe vragen/problemen opduiken.