Onderbescherming aanpakken door lokale samenwerking

Werkingsprincipes GBO

De 3 kernactoren vormen samen het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal om de doelstellingen inzake het verhogen van de toegankelijkheid van de hulp- en dienstverlening en het verlagen van de onderbescherming, te realiseren.

Om dit op een goede manier te doen dienen de samenwerkingsverbanden GBO volgende werkingsprincipes in praktijk te brengen: pro-actief werken, outreachend werken, participatie, subsidiair inzetten van de hulpverlening, krachtgericht werken en generalistisch werken. De werkingsprincipes kunnen zowel vertaald worden naar de relatie tussen hulpverlener en cliënt, als naar het niveau van het samenwerkingsverband. 

Het samenwerkingsverband maakt duidelijke en transparante afspraken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden, waaronder de wijze waarop regie door het lokaal bestuur wordt gerealiseerd. De regie voldoet aan al de volgende voorwaarden: 

  • een draagvlak creëren; 
  • het proces faciliteren en de communicatie tussen de verschillende partners ondersteunen; 
  • een synthese maken van de behoeften en verwachtingen en op basis daarvan de nodige beslissingen nemen; 
  • de beslissingen verantwoorden aan alle partners binnen het samenwerkingsverband;