Onderbescherming aanpakken door lokale samenwerking

Krachtlijnen samenwerking

Om SAMEN in te zetten op het realiseren van rechten, schuiven we vanuit Opgroeien enkele krachtlijnen naar voor. Deze vormen ons startpunt in de dialoog met partners om te kunnen groeien tot een gedeelde visie en aanpak.

Om SAMEN in te zetten op het realiseren van rechten, schuiven we vanuit Opgroeien enkele krachtlijnen naar voor. Deze vormen ons startpunt in de dialoog met partners om te kunnen groeien tot een gedeelde visie en aanpak.   

Krachtlijn 1: Mensenrechten en kinderrechten realiseren vormt het uitgangspunt in de samenwerking tussen het Sociaal Huis en Opgroeien.  

Elk kind, jongere en zijn gezin heeft recht op een volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven, zodat iedereen in de mogelijkheid is een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Dat is vandaag niet zo voor alle gezinnen: Er bestaan grote ongelijkheden in de toegang tot inkomen, huisvesting, tewerkstelling, gezondheidszorg, onderwijs,…   

Vanuit een empowerende houding wordt er krachtgericht met kinderen, jongeren en ouders gewerkt en zal men - in samenspraak met het gezin – zicht bieden op het beschikbare lokale ondersteunende netwerk (huisvesting, gezondheidszorg, tewerkstelling, financiële en materiële hulpbronnen) en participatie stimuleren opdat zij hun rechten kunnen realiseren. 

Krachtlijn 2: Gezin, kind, jongeren centraal  

Alles wat we doen, moet bijdragen tot de keuzemogelijkheden van mensen om een kwaliteitsvol en menswaardig leven op te bouwen. We vertrekken vanuit de kracht van onze kinderen, jongeren en gezinnen. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen om de regie over eigen keuzes te verwerven.  

Op het lokale niveau werken Opgroeien en het Sociaal huis samen, en maken verbindingen met andere partners uit verschillende levensdomeinen. Ze zetten samen in op het beschikbaar stellen van materiële en immateriële ondersteuning om individuele keuzevrijheid van kinderen, jongeren en gezinnen te verhogen (provisie), te beschermen (protectie) en te garanderen (participatie), gegrond in fundamentele waarden als tolerantie en respect voor de autonomie van personen.   

We stimuleren alle dienst- en hulpverleners een gesprek te voeren over het thema ouderschap (zie ook kindreflex). Ouders krijgen de kans om in alle vrijheid over de kinderen en hun bezorgdheden te praten. Waar nodig ondersteunen hulpverleners de ouders in hun rol als moeder of vader.  

Krachtlijn 3: Krachten bundelen  

Het Sociaal Huis en Opgroeien zijn belangrijke partners. Als overheden hebben we beide een belangrijke opdracht in het creëren van kansen voor alle kinderen en jongeren en hun gezinnen. In de uitvoering van onze taken zijn we complementair en door de krachten te bundelen kunnen we meer geïntegreerd en op lange termijn betere resultaten halen in de vermindering van armoede, ongelijkheid en maatschappelijke achterstelling.  

De samenwerking krijgt in dialoog en stapsgewijs vorm met voldoende tijd om elkaar te leren kennen, goede praktijken te delen en te leren van elkaar. Ze wordt uitgebreid met de verschillende lokale partners actief in de diverse levensdomeinen. Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid werken we vroeg en nabij en op maat voor de kinderen, jongeren en hun gezinnen. 

Krachtlijn 4 : Lokale context is richtinggevend 

Bij het vormgeven van de samenwerking is de lokale context richtinggevend. De prioritering van gezamenlijke beleidsinitiatieven en acties gebeurt op basis van een omgevingsanalyse: wie zijn de voornaamste doelgroepen en wat zijn hun noden, wat loopt er goed en kan versterkt worden en waar zijn de hiaten waarvoor er nieuwe initiatieven moeten worden geïnitieerd. We zetten in op doelstellingen, acties en opvolging van de beoogde impact vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Er wordt aansluiting gezocht bij reeds bestaande lokale samenwerkingsverbanden en rekening gehouden met de beschikbare mensen en middelen. 

Krachtlijn 5: Correct hanteren beroepsgeheim en afspraken gegevensdeling is noodzakelijk 

Interdisciplinaire samenwerking tussen partners met een gedeeld beroepsgeheim voor het bereiken van de gezamenlijke doelstelling van geïntegreerde zorg over verschillende levensdomeinen heen, vereist het delen van informatie die noodzakelijk is op een manier die de vertrouwensrelatie tussen cliënt en hulpverleners centraal stelt. 

Het delen van informatie gebeurt steeds met nadrukkelijke instemming van en in functie van het belang van het gezin. Bij voorkeur deelt het gezin de informatie zelf of is het gezin aanwezig wanneer de informatie gedeeld wordt. De gedeelde informatie kan enkel gebruikt worden in functie van de overeengekomen doelstellingen van de samenwerking en we communiceren hierover altijd transparant naar het gezin. We werken steeds volgens de bepalingen vastgelegd in het decreet.