Onderbescherming aanpakken door lokale samenwerking

Hoe is Opgroeien een lokale relevante partner in de strijd tegen onderbescherming.

Opgroeien Kind en Gezin speelt een wezenlijke rol in het vroegtijdig detecteren van gezinnen en kinderen in armoede of met een verhoogd armoederisico. Dit maakt het mogelijk om vroegtijdige ondersteuning op te starten en onderbescherming te voorkomen.

Opgroeien beschrijft drie kernopdrachten om zijn missie te realiseren voor kinderen, jongeren en gezinnen. In het vormgeven van individuele trajecten, in het stimuleren van een rijke leefomgeving en het faciliteren van het recht op materiële en financiële ondersteuning, zijn lokale teams genoodzaakt samen te werken met andere organisaties op diverse levensdomeinen. 

Vandaag zien we al tal van inspanningen en inspirerende praktijken op dat vlak. We denken hierbij aan de lokale samenwerking tussen de lokale teams Kind en Gezin, Jeugdhulp en het OCMW, scholen, kinderopvang, vrije tijd, culturele voorzieningen, diensten voor maatschappelijk werk, huisvestingsmaatschappijen, tewerkstellingsinitiatieven, geestelijke gezondheidszorg, gezondheidszorg en hulpverlening, opleidingscentra, vrijwilligersinitiatieven ….  

Op het lokale niveau, is het de opdracht van lokale besturen tot het voeren van lokaal sociaal beleid als “een geheel van acties die lokale besturen en andere actoren ondernemen om alle inwoners van een gemeente toegang te geven tot de sociale grondrechten. Het gaat onder meer om het recht op sociale bijstand, arbeid, goede huisvesting en onderwijs.”   

Om vroegtijdige ondersteuning te realiseren kan Opgroeien Kind en Gezin ondersteuning bijschakelen, de beschikbare gegevens zo veel mogelijk en binnen wat wettelijk is toegestaan delen en inzetten op sterke netwerken. Dat moet bijdragen aan een lokaal geïntegreerde samenwerking tussen de verschillende lokale actoren die een opdracht vervullen op het vlak van de toegankelijke hulp- en dienstverlening, het realiseren van rechten en het tegengaan van onderbescherming.  

De lokale teams Opgroeien Kind en Gezin en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) spelen hierin een sleutelrol. Dit doen ze samen met de partners van het lokale netwerk Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO), met name de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de Diensten voor Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten.