Onderbescherming aanpakken door lokale samenwerking

Wettelijke basis GBO

De wettelijke basis voor het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal wordt gelegd binnen het nieuwe decreet lokaal sociaal beleid.

In uitvoering van het decreet lokaal sociaal beleid heeft de Vlaamse Regering op 30 november 2018 definitief het besluit over het lokaal sociaal beleid goedgekeurd. Het besluit geeft verdere invulling aan de functies en werkingsprincipes van het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.    

Lokale besturen hebben in het kader van dit decreet de opdracht er voor te zorgen dat mensen een menswaardig bestaan kunnen leiden, door als lokaal bestuur een maximale toegang tot de sociale grondrechten te verzekeren. Hier voor is een sterk lokaal sociaal beleid nodig. Het decreet creëert kaders, standaarden en randvoorwaarden die de lokale besturen kunnen helpen om de doelstellingen van het lokaal sociaal beleid te verwezenlijken.   

Deze doelstellingen worden op 3 niveaus geformuleerd: 

1. Op het strategisch niveau gaat het over de ontwikkelen van een integraal en inclusief lokaal sociaal  beleid dat deel uitmaakt van het meerjarenplan van het lokale bestuur.  

2. Op tactisch niveau verwachten we dat de lokale besturen via het bevorderen van het overleg en de afstemming tussen de lokale actoren tot een complementair aanbod aan lokale sociale hulp- en dienstverlening komen dat maximaal is afgestemd op de lokale behoeften. 

3. Op operationeel niveau stellen we het volgende voorop: 

  • het realiseren van toegankelijke lokale sociale hulp- en dienstverlening en het aanpakken van de onderbescherming  
  • via het Sociaal Huis 
  • via het realiseren van Geïntegreerd Breed Onthaal 
  • via de Huizen van het Kind 
  • het nemen van maatregelen die de vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en dienstverlening stimuleren.