Positief leefklimaat

Wat zijn belemmerende factoren?

Welke factoren verhinderen de organisatie van een positief leefklimaat, zoals gepercipieerd door de betrokken actoren, over sectoren heen?

In het eindrapport van de Academische Werkplaats Leefklimaat (zie ook verder bij ‘Meer inspiratie’ – Publicaties) worden de factoren die de organisatie van een positief leefklimaat verhinderen, opgelijst. 

We geven ze hier zeer beknopt weer. Kijk zeker in het Eindrapport Academische Werkplaats Leefklimaat (vanaf pp 73) voor meer concrete duiding! 

  • Een onvoldoende kritische houding ten aanzien van de (evidente) regels en afspraken  
  • Inconsistent gedrag bij pedagogische medewerkers 
  • Veelheid aan administratieve taken en overlegmomenten omdat het de tijd die geïnvesteerd kan worden in de jongeren reduceert 
  • Onvoldoende middelen, kennis en expertise omwille van de grote diversiteit in problematieken  

 

Het spreekt voor zich dat een gebrek aan inzet op de eerder beschreven bevorderende elementen zorgt voor een belemmering in de organisatie van het positief leefklimaat.