Nieuwe Autoriteit, Geweldloos Verzet en Waakzaam Zorgen

Bijleren over Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet

Op zoek naar een lezing, training of vormingsaanbod over Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet? Je vindt hier een overzicht van kwaliteitsvolle aanbieders.

Omdat het concept van Nieuwe Autoriteit eerder 'in de vingers' moet zitten vanuit een grondhouding, vraagt het een 'mindswitch'. Dat begint bij training van het concept, maar opleiding en vorming zijn onvoldoende om een algemene zienswijze te ontwikkelen volgens de principes van Nieuwe Autoriteit. Om het gedachtengoed te implementeren, moeten volwassenen eenzelfde, gemeenschappelijke taal kunnen spreken.  Die kan ontstaan door samen na te denken, uit te wisselen, en niet enkel pasklare antwoorden te vinden op bepaalde opvoedingsvragen. Er wordt dan ook sterk ingezet op intervisie- en supervisiegroepen: in buurten tussen buurtbewoners, politiediensten, lokale actoren, in voorzieningen, in scholen met leerkrachten of ouders van de kinderen in de klas.

  • De vzw Belgisch Instituut voor Geweldloos Verzet (BIGV) faciliteert een nationaal netwerk waarbinnen het werken rond Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet ontwikkeld en gepromoot worden. Het is een internationale trainingspartner van het Tel Aviv Center voor NVR Psychology van Haim Omer. Het BIGV sensibiliseert, heeft een opleidings- en vormingsaanbod, ondersteunt verder wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelt nieuwe toepassingen van het gedachtengoed.  
  • Het Vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op School is een lerend netwerk, op zoek naar passende manieren om het concept in het Vlaamse onderwijs te implementeren.  Het biedt een trainings- en vormingsaanbod aan met eigen trainers, maar ook met trainers in NaGv in onderwijs die actief zijn voor andere organisaties. 
  • NieuweAutoriteit.be biedt introductielezingen, trainingen, voordrachten, opleidingen aan op maat van de school, het gezin, de jeugdinstelling, bemiddelaars, de gemeenschap (buurten, gemeenten, wijken,...). De vormingen worden aangeboden door Veerle Lisabeth en Idan Amiel. 
  • De permanente opleiding Geweldloos Verzet aan de VUB is de eerste erkende opleiding via een Belgische universiteit. Het programma is gespreid over één academiejaar en omvat in totaal 8 dagen (meestal op vrijdag) en vier halve dagen supervisie. Via theoretische reflectie, rollenspel, oefeningen en casuïstiekbespreking tracht de opleiding Geweldloos Verzet in de praktijk te brengen en toe te passen bij specifieke doelgroepen en in verschillende werkcontexten. De opleiding leidt tot een officieel getuigschrift.
  • VraagKracht heeft in de loop der jaren heel wat trainingen, workshops, bijscholingen, coachings, intervisie en andere werkzaamheden op maat verzorgd bij organisaties in de psychiatrie, jeugdzorg, ouderenzorg, maatschappelijk werk, welzijn, onderwijs, gemeenten en het bedrijfsleven in heel Nederland en Vlaanderen. Voor Vlaanderen wordt het aanbod rond Nieuwe Autoriteit sinds kort uitgebreid. Je kan er terecht voor training, coaching inter- en supervisie en binnenkort ook voor thuisbegeleiding (regio Oost- en West-Vlaanderen: Greet Lust, regio Belgisch Limburg: Danielle Budo)
  • Bij Coachingspraktijk StapWijzer kan je terecht voor opvoedingsondersteuning en vorming (op maat) voor ouders, scholen, kinderopvang en opvoedingsinstellingen. Er wordt gewerkt vanuit het concept Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet en vanuit het systemisch werken volgens Hellinger.
  • Het Oplossingsgericht Centrum wil kwalitatieve, betaalbare workshops en trainingen aanbieden voor het werkveld van hulpverlening, zorg, jeugdwerk en onderwijs. De oplossingsgerichte grondhouding staat centraal, en aansluitende modellen en technieken kunnen ingezet worden naargelang de vragen, noden en aard van de specifieke context. Het concept Nieuwe Autoriteit/Geweldloos Verzet neemt er een voorname plaats in.
  • Interactie-Academie biedt inspiratiedagen aan maar ook trainingen, leertrajecten en intervisies geweldloos verzet en nieuwe autoriteit die ouders en professionals handvatten biedt om zorgwekkend of agressief gedrag van kinderen en jongeren opnieuw te begrenzen en tegelijkertijd nabij te blijven. Ze leggen de focus op het belang van een gedegen visie en op kwetsuren van ouders en het betrekken van netwerken.