Infant Mental Health

Ondersteuning en maatschappelijke context

Wat zegt de visie Infant Mental Health over ondersteuning en maatschappelijke context?

De relatie tussen kind en zorgfiguren vormt binnen het Infant Mental Health-perspectief een cruciaal aandachtspunt, aangezien de ontwikkelingsprocessen van het kind en de ouders onmogelijk van elkaar los te koppelen zijn. Zo kan een ouder die kwetsbaar is voor depressie, door een slecht slapende baby oververmoeid raken en terug in een depressieve episode belanden. Of kan een actieve peuter veel spanning teweegbrengen bij een ouder die veel nood heeft aan orde en structuur. 

Aangezien relatiepatronen zich nog volop ontwikkelen, zijn ze nog niet vastgeroest. Hierdoor kunnen kleine interventies van grote betekenis zijn. Deze ouder-kind-relatie kan ook niet los gezien worden van de omgeving waarin deze plaats vindt. Armoede, geweld, sociale steun, huisvesting… zijn allemaal factoren die de ouder-kind-relatie mee vorm geven.

Infant Mental Health is een snel groeiend, multidisciplinair, internationaal werkveld van clinici, wetenschappers en beleidsmakers met als doel het sociaal- emotioneel welbevinden van (zeer) jonge kinderen te bevorderen. Kennis over de wijze waarop het jonge brein zich ontwikkelt, onder invloed van ervaring en interactie met de omgeving, biedt perspectieven voor diagnostiek en interventies.  Het raakt daarbij zeer veel domeinen en is per definitie transdisciplinair: Infant Mental Health, Parental Mental Health, pediatrie, logopedie, kinesitherapie, sociaal werk… Een IMH-insteek van alle professionelen die hetzij preventief, hetzij curatief met infants en hun (aanstaande) ouders werken, biedt jonge kinderen meer kansen op een goede ontwikkeling.