Onderwijskansen versterken

Schooluitval voorkomen

Schooluitval treft vele jongeren. Het kan leiden tot langdurige gevolgen, zowel op persoonlijk als op maatschappelijk vlak. Gelukkig is er een groeiend besef dat het voorkomen van schooluitval vereist dat we verder kijken dan alleen het onderwijs zelf. Een veelbelovende benadering is het samenwerken met welzijnsinstanties en -organisaties om een solide ondersteuningsnetwerk te creëren voor kwetsbare studenten.

Jongeren kansrijk laten opgroeien, betekent ook inzetten op hun talenten en vaardigheden binnen de schoolse context.  Helaas stellen we vast dat meer dan 10% van onze jongeren de schoolbanken zonder diploma. Onderzoek toont dat dit percentage binnen de jeugdhulp zelfs kan oplopen tot 48%.

Dit heeft heel wat gevolgen voor hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. We weten dat deze jongeren vaak weinig zelfvertrouwen en zelfwaarde hebben, sneller geïsoleerd geraken en grotere kans hebben om geconfronteerd te worden met armoede. Elk kind en elke jongere heeft recht op onderwijs, ook wanneer het zich in zeer kwetsbare situaties bevindt. Vroegtijdige schoolverlaters betreden zo de arbeidsmarkt in een geen evidente startpositie. Dit maakt dat er ook een grote maatschappelijke kost is, wanneer we niet inzetten op het aan boord houden van deze jongeren

Vroegtijdig schoolverlaten is vaak het resultaat van een individueel complex verhaal. De oorzaken kunnen heel divers zijn. Vaak stapelen problemen zich op voordat de leerling de secundaire school definitief verlaat. De beslissing om te stoppen met school is niet altijd een bewuste keuze. In heel wat situaties kan een goede samenwerking tussen Onderwijs-, Welzijns,- en/of andere partners het verschil maken.

Beleid tegen schooluitval

De Vlaamse overheid wil het leerrecht en het behalen van een kwalificatie garanderen voor elk kind en elke jongere. Om het aantal vroegtijdige schoolverlaters te verlagen, is een geïntegreerde strategie nodig waarin beleidsmakers op verschillende niveaus hun verantwoordelijkheid opnemen. In Vlaanderen werd een actieplan 'Samen tegen Schooluitval' ontwikkeld volgens het referentiekader van de Europese Commissie. Om het Vlaams beleid te vertalen naar de specifieke lokale situatie en alle partners erbij te betrekken zijn 6 netwerken 'Samen tegen Schooluitval' actief in Vlaanderen en Brussel.

Op dit moment is een nieuw, geactualiseerd actieplan Samen Tegen Schooluitval in de maak.  Hiervoor werkt Onderwijs samen met Opgroeien en Werk. Samenwerking tussen Onderwijs-, Welzijns-, en andere partners is cruciaal. Ook binnen Vroeg en Nabij is de samenwerking met onderwijsactoren een belangrijk uitgangspunt.

 

Wat doet Opgroeien?

Vanaf september 2020 zijn er 6 provinciale coördinatoren werkzaam. Zij hebben als taak vanuit hun expertise in tandem met de netwerkcoördinatoren Samen Tegen Schooluitval, lokale en thematische lerende netwerken onderwijs-welzijn op te zetten. Ze brengen daarbij inspirerende praktijken in beeld, ontsluiten en vertalen deze naar andere lokale realiteiten, brengen partners in verbinding, zetten hun jeugdhulpexpertise in binnen onderwijs en brengen onderwijsexpertise in binnen jeugdhulp.

Ook binnen het kleuter- en basisonderwijs is er een toenemende zorg rond schooluitval. Op heel wat plaatsen ontstaan samenwerkingen tussen partners om de kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen en breuken in hun schoolse trajecten te vermijden. Een kerngroep van onderwijs- en welzijnspartners werkte samen met heel wat betrokken actoren aan een visietekst en beleidsaanbevelingen om hier gericht op in te zetten.

Daarnaast zet Opgroeien samen met partners in op een aantal acties.