Onderwijskansen versterken

Lerende netwerken onderwijs-welzijn

Vanuit Opgroeien bouwen we bruggen met Onderwijs om onderwijskansen van kinderen en jongeren te versterken en schooluitval te voorkomen.

Vanuit Opgroeien bouwen we bruggen met Onderwijs om onderwijskansen van kinderen en jongeren te versterken en schooluitval te voorkomen. Hiervoor deed Opgroeien op 26/5/2020 een oproep voor coördinatoren jeugdhulp – onderwijs. Het team van 6 regionale coördinatoren startte op 1/9/2020.

Om de kansen voor kinderen en jongeren in hun schoolloopbaan te vergroten brengen de coördinatoren de inzichten en deskundigheid uit het beleidsdomein Welzijn binnen in het Vlaams onderwijs. Dit zowel voor het kleuter-, lager als secundair onderwijs. Dit initiatief is aanvullend op de bestaande werkingen binnen onderwijs en welzijn. In tandem met de coördinatoren Samen tegen Schooluitval (aangesteld vanuit de CLB’s i.o.v. het Departement Onderwijs en Vorming) krijgen regionale lerende netwerken vorm om dit te realiseren.

Doelstelling:

 • In kaart brengen van goede praktijken.
 • Opzetten van nieuwe netwerken/versterken van bestaande netwerken met bijzondere aandacht voor de rol van iedereen op het terrein en de gedeelde verantwoordelijkheid.
 • Verknopen van expertise.
 • Kernkwadrant in de regio’s (waar zijn de leemtes? sterktes? hoe stemmen we vraag en aanbod lokaal af? wat zijn de noden van -12-jarigen en +12 jarigen in de regio?
 • Signaalfunctie naar de overheden toe.
 • Casussen waarbij alle wegen door CLB of hulpverleners op een geblokkeerde patsituatie zijn uitgedraaid…

Tandem werking: Netwerk ‘samen tegens schooluitval’ & Lerende netwerken jeugdhulp - onderwijs

Doelstelling:

 • Het recht op kansrijk opgroeien garanderen met de focus op de meest kwetsbare kinderen/jongeren.
 • Bruggen bouwen tussen welzijn en onderwijs om dit te realiseren.

Actieplan:

1. Het opmaken van een omgevingsanalyse

Actie 1.1. In kaart brengen van:

 • bestaande netwerken binnen welzijn
 • bestaande netwerken binnen onderwijs
 • de initiatieven schoolextern aanbod voor leerlingen uit het secundair onderwijs
 • de initiatieven schoolextern aanbod voor leerlingen uit het basisonderwijs.
 • het bestaande aanbod en netwerken rond psychische kwetsbaarheid.
 • bestaande aanbod vorming vanuit welzijn en onderwijs rond doelgroep.

Actie 1.2. Het verkennen van:

 • onze rol bij de ondersteuning van de provinciale cel onderwijs en het flankerend onderwijs
 • de initiatieven schoolextern aanbod voor jongeren uit secundair onderwijs die niet gevat worden door onderwijs.
 • de verbreding van de ondersteuning basisonderwijs – netwerkontwikkeling.

Actie 1.3. Formuleren van acties en aanbevelingen op basis van de omgevingsanalyse.

2. Faciliteren van expertise overdracht

 • Verder inzetten op en uitbreiding van schoolextern aanbod secundair onderwijs .
 • Verder inzetten op en uitbreiden van schoolextern aanbod basisonderwijs.
 • Vormingen, opleidingen, methodieken uit welzijn kenbaar maken naar onderwijs via info en netwerkmomenten.
 • Leerrecht garanderen voor jongeren binnen welzijn (expertise overdracht van onderwijs naar welzijn)
 • creëren van een omgeving voor kwetsbare jongeren waar de expertises van welzijn en onderwijs samen komen ten behoeve van hun ontwikkeling

3. Signaalfunctie naar beide overheden

4. ROTS - Regionaal Overleg Tegen Schooluitval

Casuïstiek ondersteunen van de centra voor leerlingenbegeleiding en jeugdhulp.

 • op vraag
 • wanneer zowel CLB als welzijn vastzitten met het (schoolse) traject van de jongere
 • consult vanuit helikopterperspectief
 • faciliteren van een overlegtafel om te komen tot een aanbod op maat van de jongere

Maak kennis met de coördinatoren

Regio

Coördinatoren lerende netwerken jeugdhulp-onderwijs

Coördinatoren samen tegen schooluitval

Brussel

Lotte (l.vanwambeke@vclbpb.be)

Eva (evatrogh@kans.brussels)

Vlaams-Brabant

Barbara (barbara.janssens@alba.be)

An (an.hessels@vclbleuven.be)

Antwerpen

Babs (bgoethals@arktos.be)

Els (Els.DUPON@provincieantwerpen.be)

Oost-Vlaanderen

Frederik (Frederik.declercq@vzwapart.be)

Oona en Sofie (sofie.baert@clboudenaarde.be;

oona.somers@vclbmeetjesland.be)

West-Vlaanderen

Ludo (ludo.lemahieu@cdvaura.be)

Annick (annick.steyt@samentegenschooluitval-wvl.be)

Limburg

Claudia (Claudia.geens@pietersimenon.be)

Nathalie Vanbergen (nathalie.vanbergen@vrijclblimburg.be)