Onderwijskansen versterken

Acties Opgroeien

Voor Opgroeien is leerrecht voor alle kinderen en jongeren en schooluitval voorkomen een belangrijk thema.  Opgroeien werkt aan volgende acties:
 • Inzetten op een nauwe samenwerking tussen de netwerkcoördinatoren STS en de coördinatoren lerende netwerken om vanuit beide expertises aan lokale beleidsbeïnvloeding te doen, netwerken uit te bouwen, actielijnen op te zetten, concrete uitwisseling met Vlaamse niveau te doen, expertfunctie verder uit te bouwen,… in functie van het leerrecht garanderen voor alle kinderen en jongeren.
 • Investeren in voorkomen van schooluitval in kleuter- en basisonderwijs. Er is een stijging van uitval in kleuter- en basisonderwijs. Bovendien kent heel wat uitval in het secundair al een voorgeschiedenis in het basisonderwijs. Daarnaast is er een toenemende complexiteit van moeilijkheden bij kinderen op jongere leeftijd. Als we preventiever willen werken, moeten we zeker kleuter- en basisonderwijs meenemen. De aanbevelingen vanuit de kerngroep basisonderwijs zullen ons heel wat handvatten geven vanuit onderzoek en praktijkervaring om hier gericht mee aan de slag te gaan.
 • Ondersteunen de uitrol van het NAFT-actieplan, waarbij we onder andere op basis van cijfergegevens en impactanalyse nog gerichter kunnen bijsturen. Goede afstemming met CLB, PBD, ON,… blijven daarbij cruciaal. We blijven ook zoeken naar hoe we de meest kwetsbare jongeren kunnen bereiken binnen onder andere duaal leren.
 • Ontwikkelen een Vlaams kader wat betreft een warme overdracht voor vroegtijdig schoolverlaters, zodat continuïteit gegarandeerd is bij overstap van onderwijs naar werk. (bv. ESF-projecten verderzetten)
 • We zoeken naar manieren in het omgaan met moeilijk gedrag en het installeren van een positief schoolklimaat, wat ook binnen welzijn een zeer actueel thema is. Overkoepelende kaders als Nieuwe Autoriteit/Geweldloos Verzet of herstelgericht werken, worden in beide sectoren gebruikt. We versterken elkaar door tot uitwisseling te komen, waarbij binding en veiligheid op school een rode draad is.
 • We hebben onderwijsexpertise nodig binnen de jeugdhulp (bv. veilig verblijf, gemeenschapsinstellingen, alternatieve leertrajecten bij uitval,…) en we hebben jeugdhulpexpertise nodig binnen de scholen (bv. ondersteuning bij moeilijke situatie, ondersteuning bij leerlingen met hoge zorgnoden,…). Dit in nauwe samenwerking met de PBD.  Zeker ook voor jongeren bij (tijdelijk) voltijds onderwijs niet haalbaar is en vanuit jeugdhulp in een alternerend leertraject ondersteuning kan bieden, is co-creatie op niveau van trajecten en structurele samenwerking nodig. Deze wisselwerking is cruciaal voor een kwetsbare doelgroep. Het onderzoek naar de verschillende maatregelen bij zieke (en binnenkort hopelijk ook kwetsbare leerlingen) zal hier zeker ook betekenisvol zijn. Ook in het omgaan met jongeren met een migratieachtergrond, Roma’s of kinderen met trauma, hebben we veel te bieden aan elkaar.
 • We kennen de cruciale transitiemomenten: kinderopvang naar kleuteronderwijs, kleuteronderwijs naar basisonderwijs, basisonderwijs naar secundair, 1ste naar 2de graad secundair en de overgang naar vervolgopleidingen of naar werk. We zetten in op deze transitiemomenten zodat onze kinderen en jongeren aan boord blijven en de nodige ondersteuning ervaren.
 • We voorkomen breuken in schoolse trajecten ten gevolge van maatregelen die genomen worden om de nodige ondersteuning te kunnen bieden aan kinderen jongeren. Er is een goede afstemming tussen onderwijsactoren, CLB en jeugdhulp waarbij in trajecten de verschillende levensdomeinen benaderd worden vanuit het voorkomen van breuken en het bieden van maximale stabiliteit.
 • We bestrijden schooluitval ten gevolge van sociaal-economische context van de kinderen en jongeren. We trachten netwerken uit te bouwen rond kinderen en jongeren waarbij we cruciale partners als OCMW’s, Huizen van het Kind, lokale besturen, OverKop, kansarmoedeverenigingen, … betrekken.
 • We blijven inzetten op een constructieve samenwerking met het Provinciaal Flankerend Onderwijsbeleid als essentiële partner om lokaal acties mee te ondersteunen en uit te werken.
 • Koppeling met leerlingenvervoer en ook met het leersteundecreet is cruciaal.