IROJ Brussel

Het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) Brussel brengt de verschillende jeugdhulppartners uit de regio samen om de jeugdhulp in de regio mee vorm te geven en komt zo'n zes keer per jaar samen.

Om het IROJ in haar opdracht te ondersteunen werden verschillende werkgroepen opgericht waarin thematisch aan de slag wordt gegaan rond het uitwerken van doelstellingen geënt op (de realisatie en uitvoering van) Integrale Jeugdhulp, zoals vooropgesteld in het decreet Integrale Jeugdhulp.

IROJ Brussel zet in op een nauwe afstemming en samenwerking met IROJ Vlaams-Brabant.

De IROJ-vergaderingen worden voorbereid door een voorbereidend overleg.

Alle acties vanuit IROJ Brussel worden gebundeld in een jaarlijks regioplan, waarin eveneens (gezamenlijke) acties in samenwerking met IROJ Vlaams-Brabant worden opgenomen.

IROJ Brussel

  • Kris De Koninck

    Voorzitter (Tonuso vzw)
  • Nele Coekaerts

    Ondersteuner (Opgroeien)

Werkingskader IROJ Brussel

Regioplan IROJ

IROJ Brussel gaat thematisch aan de slag rond het uitwerken van doelstellingen geënt op (de realisatie en uitvoering van) Integrale Jeugdhulp, zoals vooropgesteld in het decreet Integrale Jeugdhulp.

Om het IROJ in deze opdracht te ondersteunen werden verschillende werkgroepen opgericht die thematisch met deze vooropgestelde doelstellingen aan de slag gaan.

Alle acties vanuit IROJ Brussel worden gebundeld in een jaarlijks regioplan, waarin eveneens (gezamenlijke) acties in samenwerking met IROJ Vlaams-Brabant worden opgenomen.

Huishoudelijk Reglement en Organogram

Bij de opstart van IROJ Brussel in 2014 werd een huishoudelijk reglement en organogram opgesteld waarin de werking van het IROJ wordt vastgelegd en verduidelijkt.

Het huishoudelijk reglement en organogram werden geëvalueerd en zullen op korte termijn aangepast worden.