Onderzoeksrapport

Een beschrijvend en evaluerend onderzoek naar het Geïntegreerd Breed Onthaal

Wat is het?

Het onderzoek formuleert antwoorden op volgende onderzoeksvragen:

  • Op welke manier wordt een GBO georganiseerd?
  • In welke mate verschilt de organisatie van een GBO in deze projecten?
  • Hoe ervaren de sociaal werkers de samenwerking tussen de verschillende actoren?
  • Op welke manier heeft het GBO een impact op de doelgroep?

Waarom is het belangrijk

De finaliteit van het onderzoek was hierbij uitdrukkelijk toekomstgericht en had als doelstelling om bij te dragen tot de uiteindelijke betekenis en uitrol van het Geïntegreerd Breed Onthaal in Vlaanderen. De klemtoon ligt op het formuleren van werkzame principes die de basis kunnen vormen voor een verdere implementatie van het Geïntegreerd Breed Onthaal. We hanteerden hiervoor een multi-stakeholdersperspectief waarbij zowel het perspectief van beleidsmakers op zowel het Vlaamse als lokale niveau en het perspectief van basiswerkers en doelgroep centraal stonden.

Hoe gebruiken

Doelstelling van dit onderzoek is het formuleren van aanbevelingen op het niveau van het beleid, op het niveau van de lokale besturen en praktijkontwikkeling en op het niveau van basiswerkers en doelgroep. Deze aanbevelingen vindt de lezer terug in de conclusie van het rapport.

Het document is ook downloadbaar via de website van Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Ook interessant