Interventie

Kind- en OuderActiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding (KOALA)

KOALA is een geïntegreerd aanbod van ontmoeting, themagerichte groepsactiviteiten, taalstimulering en kinderopvang voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen met kinderen tussen -9 maand en 3 jaar om de maatschappelijke participatie van deze gezinnen te verhogen.

Doelgroep

KOALA richt zich prioritair naar maatschappelijk kwetsbare gezinnen met kinderen van -9 maand tot 3 jaar. Het gaat om gezinnen die met uitsluiting bedreigd zijn of in uitsluiting leven en die een gebrekkige toegang hebben tot maatschappelijk hooggewaardeerde goederen zoals werk, inkomen, huisvesting, school en gezondheidszorg.

Doel

Ouders:

 • Ouders versterken;
 • Ouders ondersteunen in de zorg en opvoeding;
 • Sociale cohesie versterken;
 • Warme transities realiseren voor ouders tussen thuis, kinderopvang, school en buurt;
 • Zorgen voor pedagogische en professionele continuïteit tussen de verschillende actoren die met gezinnen met jonge kinderen werken;
 • Actief en ondersteunend leiden naar lokaal aanbod in diverse levensdomeinen: scholen, basiseducatie, inburgering, opleiding en werk, gezondheidszorg, vrije tijd…;
 • De talige competenties van ouders versterken met een evenwicht tussen Nederlands en de thuistalen, waardoor dit een hefboom wordt voor sterkere participatie.

Kinderen:

 • Een rijke en positieve omgeving met uiteenlopende ervaringen aanbieden;
 • Welbevinden en betrokkenheid van kinderen verhogen;
 • Ontwikkelingskansen van kinderen vergroten op diverse ervaringsgebieden:
  • Verkenning van de wereld
  • Communicatie en expressie
  • Sociale vaardigheden en identiteitsontwikkeling
  • Lichaam en beweging
 • Warme transities realiseren voor ouders tussen thuis, kinderopvang, school en buurt;
 • Zorgen voor pedagogische en professionele continuïteit tussen de verschillende actoren die met gezinnen met jonge kinderen werken. 

Partners en beleid:

 • Bijdragen aan armoedebestrijding;
 • Toegankelijkheid van basisvoorzieningen versterken.

Aanpak

KOALA is een geïntegreerd aanbod van:

 • ontmoeting
 • themagerichte groepsactiviteiten
 • taalstimulering
 • kinderopvang

Binnen elke KOALA worden door de organisator twee rollen voorzien in de uitvoering van het aanbod: een agogische en een pedagogische rol. De agogische rol verbindt het geïntegreerd aanbod Kind- en Ouderactiviteiten en de kinderopvanglocatie(s). De pedagogische rol focust op de aanwezige kinderen.
Verder is er een sterke samenwerking met lokale actoren in diverse levensdomeinen: onderwijs, werk, opleiding, materiële ondersteuning, inburgering, gezondheid, vrije tijd, cultuur...

In lijn met het idee van proportioneel universalisme wordt het dienstverlenend aanbod gedifferentieerd in schaal en intensiteit naargelang de noden van gezinnen.

KOALA is ingebed in een Huis van het Kind: het is een mini-samenwerkingsverband binnen een breder netwerk. KOALA dient geïntegreerd en afgestemd te worden in het groter geheel van het lokale preventieve ondersteuningsaanbod voor gezinnen. Wil een KOALA zijn kernopdrachten goed kunnen realiseren, dienen een aantal randvoorwaarden vervuld te zijn op niveau van het Huis van het Kind.

Getuigenis

"Bij KOALA is het belangrijk dat ouders kunnen ontmoeten en kinderen ruimte krijgen om te ontdekken en experimenteren. Mooi om te zien hoe ouders en kind samen genieten."
Nasaja Maj , medewerker KOALA Heusden-Zolder
Kijktijd: 16:21

Over de ontwikkelaars

KOALA werd ontwikkeld door Kind en Gezin | Opgroeien op basis van wetenschap, expertise uit pilootprojecten en aanwezige noden bij ouders, kinderen en praktijk.

De grote contouren werden bepaald in een oproep. Samen met 9 van de 18 KOALA’s werd in 2021 een kadertekst uitgewerkt waar de doelstellingen, leidende principes, verwachtingen t.a.v. de professionals en noodzakelijke randvoorwaarden verfijnd werden.

Besluit commissie

De commissie vindt dit een sterke beschrijving van de praktijk. KOALA is wel eerder een samenwerkingsverband, dan een concrete methodiek. Een vast stramien kon moeilijk worden beschreven aangezien het aanbod heel open en wisselend is, geënt op de lokale realiteit
Voor de uitwerking van KOALA werden heel wat inspirerende visieteksten, kaders en materialen gebruikt, maar academisch-theoretische en wetenschappelijke kaders zijn nog niet voorhanden. Wel werden er lessons learned toegevoegd aan het begeleidingstraject. 

De KOALA's zijn slechts een schakel in de brede armoedebestrijding. De hefbomen liggen voornamelijk bovenlokaal, maar tegelijk kan op lokaal niveau heel wat gerealiseerd worden. Dit gaat dan veel meer over de betekenis voor gezinnen en kinderen, dan over een daling van de lokale armoedecijfers. 

De beschrijving is vlot en aangenaam leesbaar, en smaakt naar meer!
 

Ga snel naar...

Indiener

Tine Rommens

Publicatiedatum

Doelgroep

0 - 3 jaar, Aanstaande ouders, Ouders van jonge kinderen

Niveau

Goed beschreven
Vragen?
Neem dan contact op met:
Portret van Tine Rommens
Tine Rommens
Beleidsmedewerker
Ook interessant