Privacybeleid

Kind en Gezin, Jongerenwelzijn en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vormen samen een nieuw agentschap: Opgroeien. Juridisch bestaat het nieuwe agentschap uit twee agentschappen: Opgroeien (voorheen het agentschap Jongerenwelzijn) en Opgroeien regie (voorheen Kind en Gezin). De facto zullen deze agentschappen als één agentschap optreden. Opgroeien regie is juridisch de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens door beide entiteiten.

Opgroeien regie respecteert jouw rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. In deze verklaring vind je hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

Opgroeien regie
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Opgroeien regie verwerkt jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar Opgroeien regie. Opgroeien regie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als je algemene vragen hebt over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, kan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van Opgroeien regie door te mailen naar dpo@opgroeien.be of een brief te richten aan Privacy Office Opgroeien regie op bovenvermeld adres. In het Engels is dat de data protection officer (DPO). Je kan ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om jouw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we jouw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze dienstverlening of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen jouw persoonsgegevens ook verwerken als je een algemene vraag aan ons stelt. 

Het is ook mogelijk dat een decreet of een besluit van de Vlaamse regering een regeling uitwerkt waarbij we jou een voor- of nadeel toekennen zonder dat je daarvoor zelf actie onderneemt. We moeten jouw persoonsgegevens dan verwerken om na te gaan of je voor dat voordeel in aanmerking komt, of dat we jou een nadeel, zoals een boete, moeten opleggen.

Welke gegevens verwerken we? 

We verwerken jouw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die jou identificeren of die een band leggen met jou als natuurlijke persoon.

Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen en op wie de gegevens betrekking hebben (vb. kind, jongere, ouder, opvoedingsverantwoordelijke, betrokken personen uit de leefomgeving van de minderjarige, , jeugdhulpverlener, organisator of medewerker van een erkende of vergunde voorziening …). De rechtsgrond voor de gegevensverwerking vind je in de toepasselijke regelgeving over de dienst die we verlenen.

Categorieën van persoonsgegevens per dienst die wordt verleend

Organisatie van de preventieve gezinsondersteuning

In dit kader verwerken we gegevens over kinderen en hun gezinnen die gebruik maken van onze dienstverlening, en over medewerkers van voorzieningen actief binnen het domein van de preventieve gezinsondersteuning (vertrouwenscentra kindermishandeling, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, huizen van het kind en aanbodvormen binnen de huizen van het kind …) die door Opgroeien regie zijn erkend, vergund of gesubsidieerd. Het betreft identificatiegegevens, financiële bijzonderheden, persoonlijke kenmerken, fysieke gegevens, leefgewoonten, klachten, incidenten of ongevallen, samenstelling van het gezin, gerechtelijke gegevens, consumptiegewoonten, woningkenmerken, gezondheidsgegevens, opleiding en vorming, beroep en betrekking, maatregelen inzake jeugdhulp, rijksregisternummer. Indien dit relevant is voor de dienstverlening kunnen ook gegevens m.b.t. de etnische afkomst worden verwerkt.

Regie van de kinderopvang

Dit behelst o.m. het verlenen van erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht, het subsidiëren van opvangvoorzieningen, het toezicht op de correcte naleving van de regelgeving, de handhaving, de facturatie, invordering of terugvordering van niet- of onterecht betaalde subsidies, het informeren van ouders, het verwerken van gegevens voor beleidsdoeleinden, …. Daarvoor worden persoonsgegevens verwerkt van de ouders en de opgevangen kinderen, van de organisatoren en de medewerkers van opvangvoorzieningen en andere personen die in direct contact komen met de kinderen. Het betreft identificatiegegevens, financiële bijzonderheden, persoonlijke kenmerken, klachten, incidenten of ongevallen, samenstelling van het gezin, gezondheidsgegevens, gerechtelijke gegevens, opleiding en vorming, beroep en betrekking en het rijksregisternummer.

Adoptie

Inzake adoptie verwerken we persoonsgegevens van kandidaat-adoptanten en adoptiekinderen, van medewerkers van bij de adoptie betrokken diensten die door Kind en Gezin zijn erkend of vergund, en van de leden van het raadgevend comité voor adoptie. Het betreft identificatiegegevens, financiële bijzonderheden, persoonlijke kenmerken, fysieke gegevens, leefgewoonten, samenstelling van het gezin, gerechtelijke gegevens, woningkenmerken, gezondheidsgegevens, opleiding en vorming, beroep, filosofische of religieuze overtuiging, klachten, incidenten of ongevallen en het rijksregisternummer.

Regie van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid 

In dit kader verwerken we identificatiegegevens, financiële bijzonderheden, persoonlijke kenmerken, samenstelling van het gezin, gegevens over de kinderopvang, gegevens over pleegzorg en adoptie, opleiding en vorming, beroep en betrekking, gezondheidsgegevens en gerechtelijke gegevens.

​​​​Uitvoeren en coördineren van de taken met toepassing van het beleid betreffende de integrale jeugdhulp

In dit kader verwerken we gegevens over de minderjarige, zijn ouders, zijn leefomgeving, medewerkers van jeugdhulpvoorzieningen en jeugdhulpaanbieders. Het betreft identificatiegegevens, financiële bijzonderheden, persoonlijke kenmerken, leefgewoonten, psychische gegevens, samenstelling van het gezin, vrijetijdsbesteding en interesses, lidmaatschappen, woningkenmerken, gezondheidsgegevens, opleiding en vorming, beroep en betrekking, rijksregisternummer, en indien dit relevant is het land van origine en de filosofische en religieuze overtuiging.

Uitvoeren van het beleid rond jeugddelinquentie, waaronder de organisatie en het beheer van de gemeenschapsinstellingen

In dit kader verwerken we rijksregisternummer ,identificatiegegevens, samenstelling van het gezin , gerechtelijke gegevens, persoonlijke kenmerken, leefgewoonten, opleiding en vorming en indien relevant financiële bijzonderheden, fysieke gegevens, psychische gegevens, vrijetijdsbesteding en interesses, lidmaatschappen, woningkenmerken, gezondheidsgegevens, beroep en betrekking, en indien dit relevant is, het land van origine, filosofische en religieuze overtuiging, beeldopnamen.

De pleegzorg organiseren

In dit kader verwerken we het rijksregisternummer, identificatiegegevens, financiële bijzonderheden, persoonlijke kenmerken, leefgewoonten, samenstelling van het gezin, opleiding en vorming, beroep en betrekking, en indien dit relevant is, het land van origine, filosofische en religieuze overtuiging.

Hoe verzamelen en verwerken we jouw persoonsgegevens? 

We gebruiken verschillende manieren om jouw persoonsgegevens te verkrijgen.

We kunnen gegevens rechtstreeks bij jou opvragen, mondeling of schriftelijk, per mail, in een formulier of in documenten die je bij een formulier moet voegen.

We kunnen jouw persoonsgegevens ook verkrijgen via jeugdhulpverleners of uitbetalingsactoren van het Groeipakket die namens jou een aanvraag indienen voor onze dienstverlening of via andere actoren zich tot ons richten vanuit onze opdracht in het kader van jeugdbescherming.

Daarnaast vragen we gegevens op bij andere diensten die er al over beschikken. We leven daarbij altijd de bepalingen na over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, die in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau vastgelegd zijn. Zo hebben we een aantal toelatingen gekregen om gegevens bij andere (overheids-)diensten op te vragen. Een overzicht van de gevallen waarin wij gemachtigd zijn om gegevens op te vragen bij andere diensten.

Waarvoor verwerken we jouw persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens om onze dienstverlening te kunnen aanbieden en om onze decretale opdrachten te kunnen uitoefenen binnen de volgende domeinen:

  • onze dienstverlening inzake preventieve gezinsondersteuning
  • onze dienstverlening inzake kinderopvang
  • onze dienstverlening inzake adoptie
  • onze dienstverlening inzake de toelagen in het kader van het gezinsbeleid
  • onze dienstverlening inzake jeugdhulp
  • onze dienstverlening inzake pleegzorg
  • onze dienstverlening in het kader van het jeugddelinquentierecht

Als overheidsdienst verwerken wij jouw persoonsgegevens in het algemeen belang zoals die in die regelgeving is omschreven. In sommige gevallen legt de regelgeving de verwerking van persoonsgegevens ook rechtstreeks op.

Het is mogelijk dat we gegevens verwerken voor niet-publiekrechtelijke taken:

  • als je daarvoor expliciet toestemming verleent,
  • als die verwerking voortvloeit uit een contract dat je gesloten hebt,
  • als wij er een gerechtvaardigd belang voor hebben.

We vermelden dan uitdrukkelijk op basis waarvan we die gegevens verwerken.

Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens? 

Volgens de algemene regel mogen we jouw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren jouw gegevens dus zolang je gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we jouw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten of de termijn die wettelijk is vastgelegd.

Bij de bewaring wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode waarin jouw dossier actief is en de periode waarin het passief wordt. Jouw dossier is actief zolang je van de verleende dienst gebruikmaakt. Alle medewerkers die jouw gegevens nodig hebben om hun taak te kunnen uitoefenen, hebben dan toegang tot jouw gegevens. Nadien wordt jouw dossier passief en heeft enkel een beperkt aantal medewerkers van de bevoegde dienst toegang tot jouw gegevens.

Delen we jouw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt.

Ze mogen enkel worden doorgegeven indien hier een wettelijke of decretale grond voor bestaat en onder de daarin bepaalde voorwaarden.

Voor bepaalde specifieke diensten doen wij beroep op derden, die jouw gegevens verwerken. We bezorgen jouw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle uit. Je kan bij ons een overzicht aanvragen over de verwerkers waarop wij beroep doen.

Soms zijn we wettelijk of decretaal verplicht om jouw persoonsgegeven door te geven of hebben (overheids)diensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ze moeten daarvoor over een machtiging beschikken of hierover een protocol met ons hebben gesloten. Een overzicht van de gevallen waarin andere (overheids)diensten bij ons persoonsgegevens kunnen opvragen.

Worden jouw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie? 

We geven jouw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Uitzondering hierop zijn de gegevens van adoptanten die een kind wensen te adopteren in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval dienen we, conform de toepasselijke adoptiewetgeving, het dossier betreffende de kandidaat-adoptanten te bezorgen aan de bevoegd autoriteiten in het land van herkomst.

Social Media

Wij zijn actief op Social Media, namelijk op LinkedIn en Twitter. Lees zeker hun privacybeleid om zeker te zijn hoe zij je gegevens verwerken.

Indien je ons contacteert via Social Media kunnen we geen confidentialiteit garanderen betreffende jouw aanvraag. Vandaar dat we prefereren dat je ons contacteert met gerichte vragen via onze contactpagina.

Wat zijn jouw rechten?

Als we jouw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kan je je op elk moment verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens. We wegen dan af of jouw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we jouw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om je de dienst of het voordeel waar je aanspraak op maakt, te verlenen.

Als we jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming, kan je jouw toestemming op elk ogenblik intrekken.

Je kan de gegevens die we over jou verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of beperken. Je kan ook vragen om jouw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Je kan ook met ons contact opnemen als je vindt dat jouw gegevens niet langer relevant zijn en dienen te worden gewist.

Voor het uitoefenen van alle bovenvermelde rechten, kan je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@opgroeien.be of het hierboven vermeld adres. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat jouw gegevens niet worden meegedeeld aan of aangepast door iemand die er geen recht op heeft. We onderzoeken hierbij ook of je voldoet aan de voorwaarden om zich te beroepen een dergelijk recht in jouw specifieke situatie.

Als je het niet eens bent met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kan je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@opgroeien.be of het hierboven vermeld adres. Daarnaast kan je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, de Vlaamse Toezicht Commissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig worden verwerkt. Hiervan vragen we ook periodiek externe audits door gespecialiseerde firma’s.

Algemene informatie

We hebben het recht om deze verklaring te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.