Draaiboek

Handreiking Signaleren en melden van (on)veiligheid door cliënten en hun naasten.

Wat is het?

Deze handreiking van het Nederlandse GGZ is bedoeld als praktisch hulpmiddel voor stafmedewerkers van ggz-instellingen en cliënten- en familieraden. Met de geboden handvatten, adviezen en instrumenten kunnen zij de inbreng van patiënten en hun naasten versterken. Dat biedt een stevige verankering van alle overige activiteiten die in het kader van het veiligheidsbeleid worden ondernomen teneinde optimale, verantwoorde en veilige zorg te bieden.

De tweede gids beschrijft wat cliënten en familie als meest belangrijk ervaren bij het bevorderen van patiëntveiligheid en hoe ze kunnen samenwerken met de instelling om de patiëntveiligheid te vergroten. 

Waarom is het belangrijk

Handreiking cliëntparticipatie: Vanuit hun unieke positie als zorgvrager beleven en zien cliënten en hun familie andere veiligheidsaspecten in het zorgproces dan de behandelaren. Door deze ervaringskennis in te zetten rond o.a. de thema’s’ verbeteren van een veilige cultuur en agressie’, ‘suïcide preventie’, ‘incidenten melden’ en ‘vrijheidsperkende maatregelen’ kan de behandeling en het veiligheidsbeleid nog meer verbeteren.

Hoe gebruiken

Inhoud eerste handreiking:

  • Betrek cliënten en hun  naasten bij patiëntenveiligheid
  • Creëer voorwaarden voor een actieve betrokkenheid
  • Melden van onveilige situaties door cliënten en naasten
  • praktische instrumenten

Inhoud handreiking participatie:

De treden van de participatieladder worden gebruikt om aan te geven op welke manier cliënten en familie het beste invloed kunnen uitoefenen, en hoe de instelling, cliënten en familie hierbij het beste kunnen samenwerken.

Ook interessant