Ouders van jongeren

Behoeften van ouders met jongeren

Over de mate waarin ouders van jongeren behoefte hebben aan steun, is nog maar beperkt onderzoek gevoerd. Het is daarbij belangrijk om rekening te houden met de wijzigende ouder-kind relatie.

Doorgaans tevreden over het opvoeden

 • een derde van de ouders met jongeren hen aan te geven dat het opvoeden van hun jongere doorgaans makkelijk verloopt.
 • ruim de helft ervaart deze taak als wisselend (noch makkelijk, noch moeilijk)
 • 17% omschrijft de opvoeding van jongeren als een zware taak.

Een klein deel van de Vlaamse ouders geeft aan de opvoeding als stresserend te ervaren. Wanneer ouders gezinsproblemen (bv. beperkte sociale steun en communicatie in het gezin, weinig betrokkenheid voelen, problemen in de partnerrelatie...) ervaren, rapporteren ze minder draagkracht en meer stress rond de opvoeding.

Tijdens het opgroeien verandert de ouder-kind relatie

Jongeren worden met ouder te worden steeds meer autonoom en onafhankelijk van hun ouders. Ze worden behandeld als zelfdenkende individuen en de macht in de relatie wordt meer gelijkwaardig verdeeld. Het belang van emotionele gehechtheid en ouderlijke opvolging kan niet genegeerd worden en heeft een blijvende impact heeft op de verdere ontwikkeling van jongeren. Een goede en warme ouder-kind relatie blijkt samen te hangen met een hogere levenstevredenheid en het welbevinden bij jongeren, dit over culturele grenzen heen.
Daarnaast kan de gelijktijdige invloed vanuit andere systemen niet genegeerd worden. De leefwereld van jongeren kent een uitbreiding naar breedte en complexiteit. Er is een toenemende onafhankelijkheid van de tijd die een jongere doorbrengt met zijn gezin, daarnaast breidt de doorgebrachte tijd met vrienden uit. Deze andere contexten hebben evenals een belangrijke socialiserende functie.

Ook ouders van jongeren hebben vragen

Ouders van kinderen van elke leeftijd, hebben af en toe vragen. Een aantal vragen lijkt specifiek te zijn voor ouders van jongeren: 

 • Hoe communiceren met je jongere? Hoe omgaan met kritiek die een jongere geeft op de ouder? 
 • Vragen over de sociaal-emotionele ontwikkeling (bv. faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen en veerkracht...)
 • Hoe grenzen stellen bij
  • middelengebruik
  • gebruik van nieuwe media
  • het huishouden en met name de eigen kamer
  • agressief gedrag
 • Vragen over de omgang met leeftijdsgenoten en de invloed van vrienden
 • Bezorgdheden en vragen over seksualiteit
 • Bezorgdheden en vragen over onderwijs en opleiding
 • Vragen over het thema wonen bij ouders van jongvolwassenen (16-23 jaar)

Behoefte aan ondersteuning

 • Opvoeden is een onderwerp dat door ouders vaak wordt aangekaart in gesprekken met andere ouders. Veel ouders geven aan over de opvoeding van hun jongere te praten binnen de familie en vriendenkring.
 • Ongeveer één derde van de ouders van jongeren geeft aan behoefte te hebben aan informatie en advies bij de opvoeding van hun kinderen. 
 • Ongeveer één op vijf ouders geeft aan een behoefte te hebben aan professionele ondersteuning bij de opvoeding.

Over de mate waarin ouders van jongeren behoefte hebben aan steun is nog maar beperkt onderzoek gevoerd. Algemeen kan wel gesteld worden dat er geen indicaties zijn die aangeven dat de behoefte aan ondersteuning bij ouders van jongeren in grote mate verschilt aan die van gezinnen in het algemeen. Er kan ook niet afgeleid worden dat de soort steun die ouders wensen, zou verschillen naargelang de leeftijd van hun kind. Algemeen stellen we vast dat ouders het liefst steun krijgen van iemand uit hun omgeving.