Interventie

Studie- en gezinsondersteuning aan huis (De Katrol)

De Katrol biedt studie- en gezinsondersteuning aan huis bij kwetsbare, kansarme gezinnen door het inzetten van studenten uit verschillende disciplines. Via studie- en gezinsondersteuning aan huis worden de kinderen ondersteund en gaat de student ook aan de slag met de hulpvragen van de ouders.

Doelgroep

De doelgroep van De Katrol bestaat uit kwetsbare, kansarme gezinnen met schoolgaande kinderen in het basisonderwijs (kleuter en lager). Kwetsbare ouders kunnen zich aanmelden vanaf de zwangerschap. Alle aanwezige kinderen binnen het gezin en de ouders worden bij de ondersteuning betrokken. 

Doel

  • Kansarme kinderen kansrijker maken.
    Via ondersteuning aan huis wordt gewerkt aan het algemeen welzijn bij de kinderen. Dit kan gaan om het helpen vervullen van basisbehoeften zoals bed-bad-brood, maar eveneens het werken aan zelfvertrouwen, motivatie, zinvolle vrijetijdsbesteding, een gezonde leefomgeving; 
  • Kwetsbare ouders empoweren, ouderbetrokkenheid verhogen en een studiecultuur binnen het gezin introduceren.
    Ouders worden bekrachtigd in wat goed loopt en hun zelfredzaamheid wordt gestimuleerd. Ze worden ondersteund in hun zoektocht naar opleiding, tewerkstelling, gezonde huisvesting, financiële moeilijkheden, relationele moeilijkheden, opvoedingsvragen. Er wordt ingezet op het uitbreiden van het netwerk (professioneel en persoonlijk).
  • Toekomstige hulpverleners en leerkrachten kansen bieden.
    Studenten krijgen de kans om hun geleerde theorie om te zetten in de praktijk. Studenten bieden ondersteuning aan huis en zien via deze weg met welke drempels en moeilijkheden kwetsbare gezinnen worden geconfronteerd. Deze ervaring vormt hun visie, geeft hen een andere kijk en op die manier kunnen zij hun handelen, onder coaching van de ankerfiguur, bijsturen.  

Aanpak

Een gezin wordt aangemeld bij de Katrol via diverse kanalen (onderwijs, brugfiguren, sociale organisaties en ouders zelf). Indien het gezin na kennismaking beslist om een beroep te doen op De Katrol, krijgt het een vrijwilliger en een ankerfiguur toegewezen. Die vrijwilliger is een student (uit een lerarenopleiding, de opleiding sociaal werk, orthopedagogie, logopedie, gezinswetenschappen…) en hij/zij kreeg een vorming om in De Katrol mee te werken en wordt opgevolgd en gecoacht. De ankerfiguur is de coach van de vrijwilliger en de vertrouwenspersoon van het gezin.

De coaching van de studenten bestaat uit een terugkeermoment, waarbij zij met een multidisciplinaire groep studenten gezamenlijk casussen bespreken, en uit een vorming over het methodisch kader van de organisatie. Ze worden ook ondergedompeld in de lokale sociale kaart om ouders gemakkelijker door te verwijzen bij bepaalde hulpvragen en hebben individuele gesprekken met de ankerfiguur om de hulpvragen van de gezinnen te bespreken en het professionaliseringsproces van de student te evalueren. 

Tweemaal per week krijgt het gezin de student van De Katrol over de vloer en alle kinderen kunnen ondersteuning krijgen. Een begeleiding is gratis en duurt minimaal drie maanden en kan opstarten in oktober of februari. Behalve over school kunnen gezinnen ook vragen stellen over opvoeding, vrije tijd, wonen en andere domeinen. Minimaal 1 ouder dient steeds aanwezig te zijn gedurende de bezoeken van de student. 

Na elke ondersteuningsperiode volgt een “evaluatiegesprek” door de ankerfiguur met het gezin. Indien nodig kan in een volgend semester een nieuwe student starten.

Over de ontwikkelaars

De Katrol ontstond in Oostende en werd een vzw in 2004. Mieke Verhulst en Jean-Pierre Markey ontwikkelde deze ondersteuning nadat kwetsbare ouders hulpvragen stelden op de wereldverzetsdag tegen armoede in 2002. De ouders maakten duidelijk dat zij wilden dat hun kinderen het beter zouden stellen dan zijzelf en dat een diploma daarbij zou kunnen helpen. Zij gaven aan dat er teveel gepraat werd over hen in plaats van met hen.
Ondertussen werd vzw De Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en zijn er heel wat katrolafdelingen werkzaam in verschillende steden en gemeenten.

Besluit commissie

De commissie acht de inhoud van deze praktijkbeschrijving waardevol als good practice. Er is duidelijk oog voor bewaking van kwaliteit. De doelgroep van De Katrol bestaat uit kwetsbare, kansarme gezinnen met schoolgaande kinderen in het basisonderwijs (kleuter en lager). De organisatie vertrekt vanuit een empowerment-gedachtengoed: ouders versterken, toerusten, zelfredzaam maken. De spilfiguur bij De Katrol is de ankerfiguur. De ankerfiguur is de vertrouwensfiguur van het gezin en de stagebegeleider/coach van de student. Het methodisch kader stoelt op een eclectisch-integratieve visie, maar baseert zich in hoofdzaak op de presentietheorie van Andries Baart. Het onderzoek kijkt vooral naar korte-termijngevolgen. Veel studies zijn kwalitatief van opzet en missen de methodologie om echt van effecten te kunnen spreken. 

Ga snel naar...

Indiener

Katrien Sabbe

Publicatiedatum

Doelgroep

0 - 3 jaar, 3 - 6 jaar, 6 - 12 jaar, Ouders, Ouders van jonge kinderen

Niveau

Goed beschreven
Vragen?
Neem dan contact op met:
Ook interessant