Interventie

Naadloos flexibel traject (NAFT)

NAFT biedt preventieve/remediërende steun aan (groepen van) leerlingen in het secundair onderwijs met risico op schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten. De trajecten zijn flexibel, individueel of groepsgewijs, op maat en vraaggestuurd en naadloos geïntegreerd in het onderwijs. Het gaat om externe ondersteuning via erkende organisaties, gefinancierd door Agentschap Opgroeien.

Doelgroep

NAFT biedt preventieve en/of remediërende ondersteuning aan leerlingen uit het secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel die risico lopen op schooluitval, inclusief specifieke doelgroepen. Het gaat doorgaans om leerlingen die het op sociaal, emotioneel, juridisch, pedagogisch of persoonlijk vlak moeilijk hebben. Er is aandacht voor leerlingen (individuen of groepen) of klassen, leerkrachten(teams), leerlingenbegeleiders en directie. Ouders en andere relevante actoren worden betrokken. Toegankelijkheid en spreiding over regio's worden gewaarborgd. NAFT wordt nauwkeurig ingezet, met aandacht voor tegenindicaties, bijschakelen en warme overdracht bij doorverwijzingen.

Doel

  • Doel van NAFT: Maximale (her)aansluiting bij schooltraject voor leerlingen
  • Streven binnen NAFT: recht op leren voor alle leerlingen vrijwaren
  • Leerlingen ondersteunen: Welzijn verhogen, vaardigheden versterken, verbinding met schoolomgeving
  • Focus op persoonlijke ontwikkeling: diverse vaardigheden en betrokkenheid bevorderen
  • Voor leerlingen met schooluitval: streven naar aansluiting bij andere leertrajecten
  • Schoolpersoneel en onderwijsinstellingen ondersteunen
  • Preventie van (nieuwe) problemen: duurzame resultaten nastreven en risico's vermijden
  • Traject start vanaf 'Uitbreiding van de zorg', maar heeft tegelijk een preventieve functie.

Aanpak

NAFT biedt brede en flexibele ondersteuning aan leerlingen en betrokkenen gericht op het herstellen van positieve relaties en het versterken van vaardigheden, met een focus op zelfreflectie en remediëring. Een traject start met een aanmelding door het CLB, gevolgd door een vraagverheldering waarbij diverse actoren betrokken zijn. Gezamenlijk worden doelen vastgelegd en afspraken gemaakt over onder meer focus, methodiek en duur van het traject. De organisatie van trajecten is flexibel, aangepast aan de behoeften en kan verschillende lengtes en intensiteiten hebben. 
Trajecten omvatten diverse activiteiten, zoals aanleren van sociale vaardigheden, probleemoplossende gesprekken en herstel- en verbindingsgerichte activiteiten, zowel individueel als in groepen. Een traject bestaat vaak uit een aaneenschakeling van interventies bij de leerling, (klas)groep, leerkracht(en) en/of school. NAFT richt zich op een combinatie van begeleiding van leerlingen en ondersteuning van scholen en netwerken. Een traject is tegelijk preventief en remediërend. 
Er is geen standaardmethodiek; materiaalkeuze is contextafhankelijk. NAFT-aanbieders delen werkwijzen en materialen om effectieve ondersteuning te garanderen.
Vertrekkend vanuit de aanwezige krachten werkt NAFT complementair aan en nauw samen met de onderwijsinstelling en het CLB. Er wordt gestreefd naar een duurzaam resultaat vanuit een gedeeld engagement en gedeelde verantwoordelijkheid.
 

Over de ontwikkelaars

De organisaties die NAFT aanbieden zijn hiervoor erkend zijn door het Agentschap Opgroeien. Het gaat om een brede waaier van organisaties, verspreid over heel Vlaanderen en Brussel: Abrusco, Aktractie, Apart, Argos, Arktos, Aura, Cirkant, Elegast School Pro, Groep Intro, JES, Koïnoor-CIDAR, Lejo, Oranjehuis – Ligand, Profo, PROS, Spoor Brugge, Ruyskensveld, NAFT Waas, WEB. NAFT werd en wordt ontwikkeld samen met vertegenwoordigers van de onderwijsnetten, CLB’s, PBD’s, Departement Onderwijs & Vorming, Departement Welzijn en Agentschap Opgroeien. 

Ga snel naar...

Indiener

Katleen De Rick

Publicatiedatum

Doelgroep

12 - 16 jaar, 16 - 18 jaar, 18+

Niveau

Ingediend
Vragen?
Neem dan contact op met:
Ook interessant