Jongerenbevolking

Achtergrondinformatie en documentatie

Ga snel naar...

In dit themarapport benutten we gegevens van Statbel, het Federaal Planbureau, federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken en Statistiek Vlaanderen.

Statbel

De cijfers van Statbel hebben betrekking op de residentiële bevolking, zoals ingeschreven in het Rijksregister op 1 januari van de referentieperiode. De residentiële bevolking omvat Belgen en niet-Belgen toegelaten of gemachtigd om zich te vestigen of om te verblijven op het grondgebied, maar omvat niet de niet-Belgen die minder dan drie maanden op het grondgebied verblijven, de asielzoekers en de niet-Belgen in een onregelmatige situatie. 

De structuur van de bevolking bevat statistieken met betrekking tot de bevolking en de kenmerken van deze  bevolking. In het themarapport benutten we de volgende kenmerken: geslacht, leeftijd (tot 25 jaar) en woonplaats (Vlaams Gewest).

Meer informatie over de structuur van de bevolking vind je op Statbel.

Federaal Planbureau

De vooruitzichten van de bevolking zijn afkomstig van het Federaal Planbureau.

De bevolkingsvooruitzichten 2022-2070 gaan uit van de waarnemingen op 1 januari 2022 en bevatten de projectie van 2023 tot 2070. De bevolkingsvooruitzichten zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen Statbel en het Federaal Planbureau (FPB).

Meer informatie vind je op plan.be

FOD Binnenlandse Zaken

Het aantal kinderen geregistreerd in het wachtregister zijn cijfers afkomstig van de FOD Binnenlandse Zaken en worden door Opgroeien aangevraagd.

In het wachtregister worden verzoekers om internationale bescherming (vroeger asielzoekers) ingeschreven worden door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) evenals EU-burgers in afwachting van woonstcontrole (waarna deze worden ingeschreven in het vreemdelingenregister en worden meegeteld in de en bevolkingscijfers). Pas nadat verzoekers om internationale bescherming worden overgeschreven van het wachtregister naar een regulier bevolkingsregister na erkenning als vluchteling, na toekenning van een statuut subsidiaire bescherming of na verwerving van een verblijfsvergunning om een andere reden, worden zij opgenomen in de bevolkingsstatistieken van Statbel.

Statistiek Vlaanderen

De cijfers over kinderen naar kenmerken van hun gezin (gezinsvorm, gezinstype, aantal broers en zussen) en de leeftijd van hun ouders, alsook de gegevens over de gezinnen en hun kenmerken worden door Opgroeien opgevraagd bij Statistiek Vlaanderen. De gegevens steunen op officiële domiciliegegevens (van het Rijksregister bewerkt door Statistiek Vlaanderen en Opgroeien). Deze kunnen afwijken van feitelijke gezins- of verblijfssituaties.

De cijfers over de gezinsvorm en het gezinstype steunen bouwen voort op de LIPRO-technologie. Daarbij wordt deels abstractie gemaakt van de concrete relatie tussen een volwassen persoon en het kind. We spreken wel van de ouders, maar dat zijn dus niet noodzakelijk de biologische ouders. Ook tonen de cijfers niet of het gezin het oorspronkelijke gezin is waarin het kind geboren werd of dat het om een nieuw samengesteld gezin gaat.

De cijfers hebben betrekking op de residentiële bevolking, zoals ingeschreven in het Rijksregister op 1 januari van de referentieperiode

Meer informatie vind je op statistiekvlaanderen.be

Statistiek Vlaanderen brengt driejaarlijks cijfers over de bevolkingsvooruitzichten.

Nog niet gevonden wat je zocht?
Vraag het aan team Datamanagement
Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur Opgroeien

Team Datamanagement bundelt wetenschappelijk onderzoek en datarapportering en -monitoring. 

Team Datamanagement