Bereik en dwarsdoorsnede

Cijfers op maat

Ga snel naar...

Zorg en Ondersteuning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Deze cijfers geven een beeld van alle kinderen en jongeren met een (vermoeden van) handicap die zorg en ondersteuning krijgen van het VAPH of een ondersteuningsbudget van de Vlaamse Sociale Bescherming naar geslacht en leeftijd. Je kan filteren op basis van domicilie van de minderjarige, ondersteuningstype en soort ondersteuning binnen het ondersteuningstype. Het betreft hier zowel rechtstreeks toegankelijke hulp, hulp van een multifunctioneel centrum, een persoonlijk assistentiebudget, individueel materiële bijstand als globale individuele ondersteuning. 

Waarden kleiner dan 5 worden niet weergegeven, het aandeel van die waarden kleiner dan vijf op de getoonde cijfers wordt wel getoond. 

Bemiddeling

Vanuit het agentschap Opgroeien wordt door de afdeling continuïteit en toegang de vragen tot bemiddeling ontvangen en gekoppeld aan een onafhankelijk bemiddelaar. Dit kan gaan om situaties tussen ouders en kinderen of gezinnen en hulpverleners die volledig vastgelopen zijn. De bedoeling is om continuering van het hulpverleningstraject mogelijk te maken. In deze grafieken worden de ontvankelijke aanvragen en de opgestarte bemiddelingstrajecten weergeven per provincie. 

Cliëntoverleg

Vanuit het agentschap Opgroeien wordt door de afdeling continuïteit en toegang de vragen tot cliëntoverleg ontvangen en gekoppeld aan een onafhankelijke voorzitter. Bij een cliëntoverleg komen ouders, kinderen, jongeren en ook hun sociaal netwerk, samen met de hulpverleners om, in complexere situaties, de ondersteuning en hulpverlening aan een gezin op elkaar af te stemmen en de continuïteit ervan te bewaken. Deze cijfers geven de ontvankelijke vragen voor een cliëntoverleg weer per provincie. 

Trajecten in de gemeenschapsinstellingen

Onderstaand wordt een beeld geschetst van alle kinderen en jongeren die opgenomen werden in de gemeenschapsinstellingen naar aantal en gemiddelde verblijfsduur. Er kan gefilterd worden op geslacht, vorderingsgrond, regime, type bed en time-out. De vorderingsgrond geeft een beeld van het aantal opnames omwille van een verontrustende thuissituatie (VOS) of een als misdaad omschreven feit (MOF). Opnames in de gemeenschapsinstellingen voor een VOS zijn vanaf 1 maart 2023 niet langer mogelijk, behalve voor time out. 

Trajecten jongvolwassen door afdeling continuïteit en toegang

In elke regio bij de afdeling ACT van Opgroeien is er een team continuïteit dat aanspreekbaar is voor die jongeren waar de overgang van jeugdhulp naar zelfstandig leven, als zorgwekkend of complex wordt beschouwd en waarbij er geen (evidente) link meer is met een hulpaanbod. Het opzet is om continuïteit te realiseren in deze trajecten waarbij de opmaak of activatie van ondersteuningsplannen wordt gefaciliteerd, met aandacht voor alle levensdomeinen. Waar nodig organiseert ACT rondetafelgesprekken en zit die ook voor.

In de eerste grafieken wordt het aantal aanmeldingen weergegeven per afhandelingsvorm en aanmelder. Er kan gefilterd worden op jaartal (vanaf 2021 wegens wijzigende registratie) en provincie. 

In onderstaande gegevens wordt een beeld getoond van het aantal afgesloten trajecten casemanagement. Deze brengen in beeld in welke trajecten er sprake is van verslaving, handicap, psychiatrische problematiek. Daarnaast wordt ook gekeken naar het feit of eventuele persoonsvolgende financiering (PVF) in orde is bij opstart en afsluit van een traject casemanagement, of er opnieuw aansluiting is met de hulpverlening, of er een ondersteuningsplan is opgemaakt en geactiveerd en of er sociaal netwerk betrokken is bij afsluit van een traject.

Pleegzorg

Verdere informatie vindt u in het themarapport pleegzorg

Hulp van een C.G.G.

Onderstaand dashboard toont wie de belangrijkste verwijzers zijn in 2021 en 2022 voor een centrum geestelijke gezondheidszorg (C.G.G.). De proportie van geslacht bij de aanmeldingen van elke verwijzer wordt getoond, in de onderste grafiek wordt de proportionele verdeling van leeftijd bij verwijzers getoond. 

Onderstaand wordt een beeld geschetst van de belangrijkste problematieken waarvoor wordt aangemeld bij een centrum geestelijke gezondheidszorg (C.G.G.). De proportie van geslacht bij de problematieken wordt getoond, in het vierde dashboard wordt de proportionele verdeling van leeftijd per problematiek getoond. 

Het laatste dashboard geeft een beeld van de tijd tussen aanmelding bij een C.G.G., het eerste verkennend gesprek (FTF 1) en de opstart van de begeleiding (FTF 2) en dit per leeftijdscategorie. 

Hulp van een C.A.W.

Onderstaande gegevens tonen een beeld van het aantal kinderen en jongeren in begeleiding bij een centrum voor algemeen welzijnswerk (C.A.W.) per provincie, opgedeeld naar geslacht en leeftijd. 

Het tweede dashboard geeft een beeld van het aantal kinderen en jongeren geholpen door een C.A.W. per provincie naar functie en per provincie naar clustermodule (inhoudelijk domein). Daarnaast wordt ook weergegeven hoeveel jongeren geholpen zijn in de specifieke module “begeleiding aan jeugdhulpverlaters” per provincie. 

Dwarsdoorsnede Opgroeien

Brede Instap

Het eerste dashboard geeft het aantal onthaalcontacten door kinderen en jongeren weer die voortgeholpen werden in de onthaalwerking van het CAW naar leeftijd en provincie van het C.A.W. Het kan hier ook om anonieme meldingen gaan en dus gaat het niet om tellingen op unieke minderjarige maar op aantal onthaalcontacten. Voor meer info over de ruime werking van de C.A.W. kan u het jaarverslag raadplegen 

Onderstaande grafieken tonen het aantal unieke leerlingen die bij het CLB aanklopte met een vraag, per leeftijd en domein voor het schooljaar 2021 – 2022.  Kinderen en jongeren kunnen ook met hun vragen terecht bij de CLB chat. Meer info hierover kan u terugvinden in CLB Chat jaarverslag

Het laatste dashboard geeft het aantal gezinnen dat minimaal één moment bij een inloopteam heeft. Een inloopteam is een integraal laagdrempelig ondersteuningspunt voor gezinnen met jonge kinderen. Het aantal gezinnen wordt weergegeven per provincie van het inloopteam. Indien nodig kan een inloop team doorverwijzen naar jeugdhulp. Het aantal doorverwijzingen en de sector waarnaar wordt doorverwezen worden ook in beeld gebracht per provincie. 

Nog niet gevonden wat je zocht?
Vraag het aan team Datamanagement
Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur Opgroeien

Team Datamanagement bundelt wetenschappelijk onderzoek en datarapportering en -monitoring. 

Team Datamanagement