Wat betekent BOA voor jou als partner?

Het BOA-decreet betekent een belangrijke ommezwaai voor zowel lokale besturen, buitenschoolse opvang, vrijetijdsaanbieders als scholen. 

Lokale besturen krijgen de regierol rond BOA in handen. Organisatoren van buitenschoolse opvang krijgen na de overgangstermijn niet langer subsidies van Opgroeien, maar passen vanaf dan in het lokale BOA-verhaal. Zo zullen bijvoorbeeld de lokale sportclub, speelpleinwerking en onderwijspartners uitgenodigd worden om samen na te denken over een kwaliteitsvolle vrije tijd voor elk kind. 

Momenteel loopt de overgangstermijn nog tot 31 december 2025. Deze periode wordt gebruikt om samen aan het lokale verhaal te schrijven. Na de overgangstermijn ontvangen lokale besturen rechtstreeks middelen om het lokale BOA verhaal te realiseren. 

Je bent een lokaal bestuur

Als lokaal bestuur weet je welke kinderen er in jouw gemeente of stad wonen en naar school gaan. Je kent het aanbod van de opvang, de scholen, de vrijetijdsaanbieders,… Je weet dus wat de lokale noden zijn om hier een beleid rond uit te stippelen.  

In de brochure 'Lokaal beleid BOA' lees je uitgebreid over de opdrachten van het lokaal bestuur en de subsidies. 

Opdrachten 

Het lokaal bestuur neemt de regie op van de buitenschoolse opvang en activiteiten: 

  • de ontwikkeling van een lokaal beleid rond buitenschoolse opvang en activiteiten 
  • de besteding en verdeling van de beschikbare financiële, personele, logistieke en infrastructurele middelen

Dit lokaal BOA-beleid ontwikkel je binnen de strategische meerjarenplanning en in samenspraak met relevante actoren.  

Het lokaal beleid rond buitenschoolse opvang en activiteiten vormgeven is een proces. Het is belangrijk om voldoende betrokkenheid, eigenaarschap en draagvlak voor je lokaal beleid te creëren. Daarom onderneem je best de stappen samen met relevante actoren: de buitenschoolse opvang, scholen, ouders en kinderen, jeugd, cultuur, sport … 

Als lokaal bestuur ben je een neutrale regisseur en doe je inspanningen om het gesprek aan te gaan over bezorgdheden met gebruikers, organisatoren en relevante actoren.  

Timing 

Sinds 1 januari 2021 en tot 31 december 2025 loopt de overgangstermijn. Tijdens die overgangstermijn blijven de huidige subsidiesystemen nog even doorlopen, zodat er tijd is om de lokale dialoog op te starten en je beleidsplannen op te maken voor 2026. 

2026 lijkt veraf, maar een goede lokale aanpak van BOA ontwikkelen is een hele uitdaging. VVSG ontwikkelde een stappenplan om deze opdracht op te nemen.

Door tijdig te starten met de lokale denkoefening, is er voldoende ruimte voor dialoog om een gedragen plan uit te werken. Hou zeker ook rekening met de gemeenteraadsverkiezingen en de opstart van een nieuwe bestuursploeg. Met een gedragen plan en duidelijkheid over de prioriteiten en knelpunten, kunnen tijdig de juiste beleidskeuzes gemaakt worden. 

Subsidies 

Na de overgangstermijn ontvangt elk lokaal bestuur een jaarlijkse BOA-subsidie als ze acties rond BOA opneemt in de meerjarenplanning. 

Tijdens de overgangstermijn behouden gesubsidieerde organisatoren van buitenschoolse opvang door Opgroeien hun subsidies. Na de overgangstermijn beslist het lokaal bestuur hoe de financiële middelen worden verdeeld voor de buitenschoolse opvang. De overgangstermijn kan ook ingekort worden.

Rapportage-instructies

Meer weten? 

 

Herbekijk enkele interessante webinars van Opgroeien en VVSG over het decreet: 

 

Je bent een organisator buitenschoolse opvang

Als je opvang voor kleuters en/of lagere schoolkinderen organiseert, ben je een belangrijke partner in het lokale BOA-verhaal.  

Kwaliteitslabel voor kleuteropvang 

Kleuters hebben een grote behoefte aan een veilig nest, zorg en begeleiding. Als je opvang voor kleuters organiseert, kan je een kwaliteitslabel kleuteropvang aanvragen. Dit ontvang je als je voldoet aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden en een minimaal aantal openingsuren realiseert. Je bent niet verplicht om het kwaliteitslabel aan te vragen. 

Het lokaal beleid 

Het lokaal bestuur ontwikkelt, samen met alle spelers op het BOA-veld, een visie rond BOA als basis voor de verdeling van de middelen (subsidies). Door deel te nemen aan het lokaal samenwerkingsverband, heb je mee inspraak in het BOA-verhaal voor jouw gemeente of stad. 

Het lokaal bestuur geeft voor een deel van haar subsidies voorrang aan kleuteropvang met een kwaliteitslabel. Zo stimuleren we de kwaliteit van het lokale aanbod kleuteropvang. Met het kwaliteitslabel op zak, maak je dus meer kans op lokale subsidies. 

De overgangstermijn 

De overgangstermijn loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. Tijdens die overgangstermijn blijven de huidige subsidiesystemen nog even doorlopen, zodat het lokale bestuur de tijd heeft om de lokale dialoog op te starten de beleidsplannen op te maken voor 2026. 

Een eerste belangrijke stap in de overgangstermijn, is het automatisch toekennen van het kwaliteitslabel kleuteropvang aan organisatoren van buitenschoolse opvang met vroeger een erkenning, attest van toezicht of een toestemming. Dit gebeurde op 1 januari 2022. 

Een tweede stap was de ommezwaai naar transitiesubsidies. Tijdens de overgangstermijn behouden organisatoren van buitenschoolse opvang met een subsidie van Opgroeien, deze subsidie. De subsidies zijn omgezet naar transitiesubsidies: enkele sterk vereenvoudigde subsidiestromen met voorwaarden die afgestemd zijn op het kwaliteitslabel. Dit gebeurde ook op 1 januari 2022. 

Onthaalouders die buitenschoolse opvang organiseren blijven nog even onder het vergunningsstelsel. Op termijn krijgt ook de gezinsopvang een evenwaardige plek in het BOA-verhaal. 

Er is ook een inkorting van de overgangstermijn mogelijk. Dit kan enkel als het lokaal bestuur en elke organisator buitenschoolse opvang die subsidies krijgt van Opgroeien het hierover eens zijn. In dat geval ontvangt het lokaal bestuur voor de rest van de overgangstermijn de subsidie van die organisatoren binnen de gemeente.  

Meer weten?

Je bent onderwijsverstrekker

Opvang voor en na school is voor heel wat scholen een zorg. Sommige scholen doen een beroep op een organisatie die buitenschoolse opvang organiseert. Andere scholen organiseren zelf opvang, al dan niet in samenwerking met het lokaal bestuur of een andere partner.

Scholen zijn belangrijke partners om mee hun schouders te zetten onder het BOA-verhaal  in een gemeente of stad. Zij kennen de noden en de kansen en kunnen samen met de andere partners lokale oplossingen verkennen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over infrastructuur, partnerschappen met vrije tijd, samenwerking op woensdagmiddag, zoektocht naar personeel …

Ga dus zeker samen met het lokaal bestuur en andere partners op zoek naar mogelijkheden voor buitenschoolse opvang en activiteiten binnen jouw gemeente.

Je biedt activiteiten aan in de vrije tijd van kinderen

Alle activiteiten voor kinderen vallen hieronder: een museum met een aanbod voor schoolkinderen, een speelplein, een opvang, de bibliotheek, de kunstacademie, een oudergroep die opvang organiseert, organisator van speelnamiddagen, een sportkamp, …  Dit zowel voor als na schooltijd, als in vakantieperiodes.

Met BOA willen we voor alle kinderen een leuke vrije tijd bieden, waarbij ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Iedereen die daar een steentje aan bijdraagt, is welkom om mee na te denken. Door samen te werken met andere buitenschoolse activiteiten en het diverse aanbod beter op elkaar af te stemmen, verhoog je de toegankelijkheid. Laat je inspireren en prikkelen door ons inspiratiekader.

Vakantiekampen

In principe mag iedereen een kamp organiseren. Afhankelijk van de sector waarin je een vakantiekamp organiseert (sport, jeugd, …) gelden bepaalde vereisten of regels. Je kan ook een kwaliteitslabel kleuteropvang aanvragen, als je voldoet aan de voorwaarden.
Info over fiscale attesten vind je op vlaanderen.be

Webinar BOA en vrije tijd

Beluister de informatie over het decreet in deze webinar of download de slides

Je bent een gezin

Elke stad of gemeente heeft een eigen, uniek aanbod van buitenschoolse opvang en vrijetijdsactiviteiten. Het geeft kinderen de kans om te groeien en talenten te ontdekken. Voor jou als ouders maakt het de puzzel tussen werk, opleiding en gezin gemakkelijker. Maar toch worstelen heel wat ouders met deze combinatie: er is weinig plaats, de uren komen niet goed uit, je hebt geen overzicht van het aanbod … 

Daarom moedigt de Vlaamse overheid alle lokale besturen aan om het plaatselijke aanbod van opvang en activiteiten beter af te stemmen op de noden van kinderen en gezinnen. Dit voor zowel voor- en na de schooluren, als in de vakantieperiodes. Zo kan de buitenschoolse opvang in je buurt bijvoorbeeld samenwerken met de lokale toneelvereniging op woensdagnamiddag. Of werkt het speelplein samen met de opvang, om de drukke en rustige momenten beter te verdelen. 

Het lokaal bestuur heeft de regie in handen en stippelt met verschillende partners het lokaal beleid rond buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) uit. Er zijn vandaag veel lokale verschillen: in de ene gemeente is er misschien geen toneelvereniging, maar wel een badmintonclub, of net omgekeerd. Afhankelijk van het lokale aanbod en de noden van kinderen en gezinnen, krijgt dat nieuwe beleid vorm.  

Jouw mening is ook van belang

De stad of gemeente brengt verschillende partners rond de tafel: de opvang, de scholen, het jeugdwerk, de sportclub … en maakt samen met hen plannen op voor de toekomst.  

Daarbij is de stem van kinderen en gezinnen erg van belang: jullie kunnen aangeven waar je nood aan hebt, waar je tevreden over bent, welke problemen je ervaart … Informeer je dus zeker bij het lokaal bestuur over de plannen en hoe ze inspraak van kinderen en gezinnen voorzien.