Opvoedings- en Gezinsondersteuning

Waarom is ondersteuning belangrijk?

Opvoedingsvragen of –bekommernissen horen bij het dagelijks leven. Ouders zoeken voor hun opvoedingsvragen en zorgen antwoorden, ze hebben met andere woorden een ondersteuningsbehoefte. Door tegemoet te komen aan die behoefte, krijgt opvoedings- en gezinsondersteuning een preventieve waarde.

Doelstellingen

Opvoedingsondersteuning richt zich in de eerste plaats naar ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken. Een aantal doelstellingen staan daarbij voorop: 

  • de competentie, vaardigheden en draagkracht van ouders versterken;
  • de draaglast verminderen door problemen tijdig te signaleren en praktische hulp of steun te bieden;
  • het sociale netwerk rondom kinderen en gezinnen versterken.

Het uiteindelijke doel is:

  • het uitbreiden van opvoedingsmogelijkheden en kansen van gezinnen enerzijds; 
  • en het voorkomen van (zwaardere) problemen anderzijds.

Door ouders te ondersteunen bij eenvoudige vragen, wil opvoedingsondersteuning de zelfstandigheid en opvoedingsvaardigheden van gezinnen versterken. Dit maakt ouders meer weerbaar ten aanzien van eventuele (zwaardere) problemen die zich in de toekomst kunnen voordoen. Dat kan de instroom naar meer intensieve hulp beperken.

Decreet preventieve zorg 

Het decreet over de preventieve zorg formuleert als doelstelling maximale gezondheids- en welzijnswinsten te realiseren door: 

  • aanstaande ouders en jonge ouders gepast te ondersteunen en te responsabiliseren op het vlak van gezondheid, de ontwikkeling en de opvoeding van hun opgroeiend(e) kind(eren);
  • de sociale, informele netwerken rondom gezinnen te bevorderen en ondersteunen;
  • risico's, problemen inzake gezondheid, ontwikkeling, opvoeding en onderwijs bij kinderen en jongeren vroegtijdig op te sporen, op te volgen en/of te verwijzen;
  • infecties bij kinderen te voorkomen, onder meer door toediening van vaccinaties;
  • en te werken aan de versterking van kwetsbare gezinnen met het oog op het terugdringen van armoede in gezinnen.