Vaccinaties

Achtergrondinformatie en documentatie

Ga snel naar...

Over de bron

Op de pagina’s voor dit thema schetsen we cijfers op basis van het registratiesysteem Mirage van Kind en Gezin bij kinderen die enkel door Kind en Gezin gevaccineerd zijn. We rapporteren het vaccinatiebereik van Kind en Gezin per infectieziekte opgenomen in het aanbevolen vaccinatieschema. De dashboards tonen bij hoeveel procent van de kinderen één (of meerdere) vaccindosis(sen) werden toegediend door Kind en Gezin en of de kinderen alle aanbevolen vaccins kregen bij Kind en Gezin. Doordat Kind & Gezin nagenoeg alle kinderen bereikt in Vlaanderen en ook via diverse gegevensstromen informatie ontvangt over geboorten en verhuisbewegingen kan Kind en Gezin haar bereik uitdrukken ten opzichte van de populatie kinderen die hier geboren is en er ook nog woont. 

Deze berekeningswijze geeft een goed en vergelijkbaar beeld over het vaccinatiebereik van Kind en Gezin, maar omvat enkel die vaccinaties die Kind en Gezin toedient. 

Hoe de cijfers over het vaccinatiebereik juist interpreteren?

Als er voor een kind geen vaccinatie geregistreerd staat in Mirage, dan kan het kind gevaccineerd zijn door een andere vaccinator (huisarts, kinderarts, ONE, in het buitenland…) of niet gevaccineerd zijn. Wij tellen dit kind dan mee bij de restgroep “vaccinatie door andere vaccinatoren of onbekend”.  

Het aandeel kinderen op basis van aanbevolen dosissen, in orde voor polio of met een afgewerkt vaccinatieschema op 6 en 18 maanden is gebaseerd op kinderen die alle vaccinaties door Kind en Gezin kregen. Indien het kind één of meerdere vaccins extern kreeg, wordt het niet meegenomen in de getoonde cijfers.   

 

Over de berekeningswijze

 • Opgelet, vanaf mei 2024 rapporteren we op een andere manier dan de voorgaande jaren. Hieronder vind je de wijzigingen qua rapportage en berekeningswijze en een motivatie voor deze veranderingen. 
 • We berekenen cijfers voor kinderen die in Vlaanderen of Brussel zijn geboren én er op 31 december van het “geboortejaar (+2)” nog wonen met een kinddossier. Voor kinderen geboren in 2018 dus kinderen geboren in respectievelijk het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest en daar op 31/12/2020 nog woonden. Voor de meest recente geboortejaren nemen wij kinderen die er nog woonden op 31 december van het meest recente volledige kalenderjaar.  
 • Sinds 2020 hebben we dankzij een koppeling met domiciliegegevens van het rijksregister meer nauwkeurige cijfers over de woonplaats van de kinderen.  
 • Kinderen die inwijken in Vlaanderen of Brussel zitten dus niet in onze cijfers, wat niet betekent dat Kind en Gezin geen inwijkelingen vaccineert. Om echter de evoluties in het vaccinatiebereik Kind en Gezin juist te kunnen interpreteren kijken we enkel naar de kinderen die van bij de geboorte in onze dienstverlening gekend zijn met een kinddossier (nagenoeg de ganse populatie borelingen, waaronder ook kinderen zonder officiële verblijfsplaats of zonder Rijksregisternummer) en er op het moment dat er gevaccineerd moest worden nog woonden. Door een koppeling met het Rijksregister ontvangt Opgroeien alle informatie over verhuisbewegingen. 
 • Voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tonen we enkel cijfers voor kinderen die minstens een huisbezoek of consult kregen van Kind en Gezin en die niet opgevolgd werden door het ONE.  
 • Voor de cijfers over het tweede levensjaar kijken we naar alle kinderen die na een leeftijd van 345 dagen het vaccin toegediend kregen. Hierdoor zijn de cijfers voor het meest recente geboortejaar niet onmiddellijk beschikbaar.   
 • Naast het opladen van de cijfers voor het meest recente geboortejaar, vernieuwen we ook telkens de cijfers van de twee voorgaande geboortejaren. Daardoor worden wijzigingen in de registraties (oa. rechtzetting foutieve registraties, laattijdige vaccinaties) meegenomen, waardoor de jaarcijfers kunnen verschillen van cijfers die eerder getoond werden.  
 • De cijfers worden twee keer per jaar vernieuwd: in de maand februari en in de maand augustus.  
 • We presenteren ook halfjaarlijkse cijfers waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen kinderen geboren in het eerste en tweede semester van een bepaald geboortejaar. Op deze manier kunnen we sneller voor een bepaald geboortejaar communiceren over de vaccinatiecijfers voor kinderen geboren in het eerste semester.

Wat zijn de wijzigingen in de rapportering over vaccinaties?

Vanaf mei 2024 worden de cijfers over het vaccinatiebereik van Kind en Gezin op basis van geregistreerde gegevens weergegeven als volgt:  

 • Per ziektenaam waartegen kinderen gevaccineerd worden, en niet meer per vaccin (zo ondervangen we de diverse varianten aan combinatievaccins die er bestaan, zoals voor Polio). 
 • Volgens aantal dosissen en niet meer per vaccindosis in een aanbevolen reeks. Zo kunnen we beter opvolgen welke kinderen per ziekte alle nodige vaccins kregen van Kind en Gezin. 
 • We communiceren enkel de cijfers over het vaccinatiebereik van Kind en Gezin (op basis van ons registratiesysteem Mirage) en niet langer over cijfers van vaccinaties door andere vaccinatoren (op basis van Vaccinnet en andere bronnen). In de toekomst zal departement Zorg communiceren over de vaccinatiegraad in Vlaanderen op basis van cijfergegevens uit Vaccinnet. 

We passen deze wijzigingen toe op alle gegevens over de voorbije jaren zodat we evoluties kunnen tonen.  

Meer info over de vaccinatiegraadstudie

Nog niet gevonden wat je zocht?
Vraag het aan team Datamanagement
Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur Opgroeien

Team Datamanagement bundelt wetenschappelijk onderzoek en datarapportering en -monitoring. 

Team Datamanagement