Aanvragen crisisjeugdhulp en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Achtergrondinformatie en documentatie

Ga snel naar...

Toelichting bij regionale filters

Er zijn in de cijfers op maat van dit rapport een aantal regionale filters beschikbaar. Op basis van het domicilie adres van het kind/de jongere gaan we kijken in welke één gezin één plan zone een jongere woont. Dit heeft geen link met de werking van de samenwerkingsverbanden één gezin één plan, maar enkel met de regionale afbakening.  

Voor de intersectorale toegangspoort en het crisismeldpunt geven we ook de mogelijkheid te filteren op hen, wat een regionale afbakening geeft op provincieniveau (voor crisismeldpunt met Brussel apart, voor intersectorale toegangspoort met Brussel als geheel met Vlaams-Brabant) waar de vraag werd gesteld. Dit stemt meestal maar niet altijd overeen met de regio van domicilie 

Toelichting bij de cijfers van het crisismeldpunt

Er kan aangemeld worden voor minderjarigen bij het crisismeldpunt.  

We maken een onderscheid in de vragen die een crisismeldpunt krijgt tussen consult en dispatch. Consult zijn alle vragen die afgesloten worden door het crisismeldpunt na het bieden van consult, zonder dat er effectief hulp gezocht wordt in het crisisnetwerk. Deze worden geteld per consultvraag  omdat ze ook anoniem kunnen zijn. Dispatch zijn alle vragen waarbij het crisismeldpunt effectief hulp gaat zoeken. Deze worden geteld per unieke minderjarige en per crisistraject. Een crisistraject start op het moment van dispatch en eindigt wanneer de crisishulp eindigt enerzijds, anderzijds wanneer er geen hulp gevonden wordt of de vraag vervalt. Eenzelfde jongere kan meerdere crisistrajecten binnen eenzelfde jaar krijgen. 

Het zoeken naar crisishulp gebeurt modulair. Het crisismeldpunt gaat afhankelijk van de typemodule in de vraag, zoeken naar een aanbieder in het crisisnetwerk die deze module aanbiedt. Indien de hulp kan opstarten wordt dit per module geregistreerd. Indien de zoektocht zonder resultaat is, wordt voor die typemodule aanbod volzet geregistreerd. Indien de vraag afbreekt wordt zonder gevolg geregistreerd. Een unieke minderjarige kan zowel geteld worden bij hulp opgestart als aanbod volzet, als er meerdere vragen of typemodules zijn.  

Let op! Het crisisnetwerk bestaat uit actoren jeugdhulp en geestelijke gezondheid, deze komen aan de vraagkant beiden aan bod, maar voor de opstart worden enkel de jeugdhulp trajecten geregistreerd (met uitzondering van Limburg waar een proefproject loopt).

Toelichting bij de cijfers van de intersectorale toegangspoort

Er kan aangemeld worden voor kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar bij de intersectorale toegangspoort.  

Een aanvraag niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp loopt steeds via de intersectorale toegangspoort in de vorm van een A document. De hulpvraag zelf wordt in de vorm van sectorale typemodules gesteld. Een A document doorloopt eerst indicatiestelling met als resultaat een indicatiestellingsverslag met typemodules en de geldigheid waarvoor die ingezet kunnen worden. Dan wordt de vraag in regie genomen en wordt ze gekoppeld aan jeugdhulpaanbieders door jeugdhulpregie.  

We spreken van een nieuwe hulpvraag, wanneer een typemodule voor de eerste keer in regie wordt genomen voor een unieke cliënt. Als die cliënt een jaar later een andere typemodule aanvraag wordt die opnieuw geteld voor nieuwe hulpvraag, betreft het dezelfde typemodules dan spreken we van een heraanmelding.  

De cliënthandicap is een clustering van handicapcodes die in diagnostiek door de contactpersoon aanmelder werden toegevoegd. Enkelvoudig wil zeggen dat er sprake is van één code, meervoudig wil zeggen dat er meerdere zijn. Mentaal wil zeggen handicapcodes als mentale beperking of gedrags- en emotionele stoornissen, fysiek wil zeggen dat er sprake is van visuele, motorische problemen, etc. Combinatie gebruiken we als er zowel mentale als fysieke codes aanwezig zijn in de diagnostiek.  

Wanneer de voorziening de opstartdatum ingeeft voor een kind/jongere wordt de opstart geregistreerd.  

Gerechtelijk bij opstart is iedere opstart met als contactpersoon aanmelder een consulent van de sociale dienst jeugdrechtbank. Alle andere worden bij vrijwillig geteld.  

Op 31 december wordt elk jaar een foto van de wachtlijsten genomen en daaruit worden de cijfers van de wachtenden berekend. Voor alle kinderen en jongeren die staan te wachten op hulp, wordt eveneens gekeken of ze op hetzelfde moment ook niet rechtstreeks toegankelijke hulp lopen hebben of in het verleden hulp kregen. Een kind kan hulp krijgen en op andere hulp staan wachten of dezelfde hulp bij een andere aanbieder (bvb. Dichter bij huis). We hebben niet in beeld hoeveel kinderen en jongeren al rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ) krijgen, omdat we dit niet registreren in INSISTO.  

Er kan een prior vragen worden ingediend bij de regionale toegangspoort op basis van inhoudelijke redenen, maar ook omwille van broer/zus die reeds in de voorziening verblijft, migratie voor dezelfde hulp in een andere regio. Voor een aantal werkvormen wordt gewerkt met een instroomoverleg waarin jongeren aan voorzieningen worden gematcht en wordt niet met prioritering gewerkt (bvb. KWE, GES+). Er is eveneens een quotum, dat bepaald wordt op 30% van de instroom. Dit wil zeggen dat jeugdhulpregie maar voor 30% van de geschatte capaciteit een prior kan toekennen.   

Toelichting bij time-out in de gemeenschapsinstellingen

Jeugdhulpvoorzieningen kunnen bij ernstige incidenten een aanvraag doen bij het centraal aanmeldpunt voor een time out van 14 dagen voor 12 tot 20-jarigen. Het centraal aanmeldpunt bekijkt dan of er capaciteit is in de time-out leefgroepen en neemt dan contact. Als er geen plek is dan dient er opnieuw te worden aangemeld. Als de jongere kan komen wordt de aanvraag goedgekeurd. Indien de jongere niet kan komen, dan wordt de vraag afgesloten. De consulent kan eventueel op een later moment in het jaar opnieuw aanmelden voor dezelfde jongere.  

Nog niet gevonden wat je zocht?
Vraag het aan team Beleidsonderbouwing
Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur Opgroeien

Het team Beleidsonderbouwing bundelt wetenschappelijk onderzoek en datarapportering en -monitoring. 

Team Beleidsonderbouwing