Gebruikersovereenkomst

E-mail

Deze e-mail en haar bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk. Hun inhoud kan bij wet beschermd zijn. Indien de mail niet voor u bestemd is, is elke publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding of gebruik ervan ten strengste verboden. Als u deze boodschap per vergissing toegestuurd kreeg, gelieve de afzender onmiddellijk te verwittigen en de e-mail te vernietigen. 

Opgroeien besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens die zij verspreidt. Desalniettemin blijven fouten mogelijk, ook bij de transmissie van de gegevens. De overgebrachte informatie kan onderschept, gewijzigd of vernietigd zijn. Ze kan ook verloren gaan, te laat of onvolledig aankomen of een virus bevatten. Opgroeien aanvaardt bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via e-mail, evenals voor technische storingen en virussen.

Gebruik van de website

Het gebruik van de website www.opgroeien.be - beheerd door Opgroeien - is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en deze voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. Deze kunnen op elk moment eenzijdig worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Opgroeien besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven. Opgroeien behoudt zich ook het recht voor deze website dan wel de daarin vervatte informatie of gegevens te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging. 

Deze site bevat hyperlinks naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Opgroeien beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Op de website stelt Opgroeien ook juridische documenten en regelgeving ter beschikking. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen. Er moet bovendien worden benadrukt dat de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als een authentieke overname van de officieel aangenomen tekst kunnen worden beschouwd. Alleen de officiële wetten, decreten en besluiten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht. 

Opgroeien kan bovendien niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website, de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen, en/of uit het gebruik van de ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op het computersysteem. 

Foto’s, illustraties en tekeningen mogen niet gekopieerd worden. Ze zijn auteursrechtelijk beschermd. Teksten van de website mogen gebruikt worden mits bronvermelding.