Monitoring en evaluatie

Monitoring en evaluatie is een continu proces. Door jullie BOA-doelstellingen te analyseren en te evalueren, kan je samen het netwerk en het aanbod verbeteren.

Een evaluatie is altijd in het belang van de kinderen en gezinnen en om het volledige BOA-aanbod te verbeteren. Het is geen controlemechanisme of een manier om elkaars werking te evalueren.

De verschillende betrokken sectoren doen vandaag al aan kwaliteitsverbetering met verschillende instrumenten. Kwaliteitsverbetering in de samenwerking is een belangrijke toevoeging. Dit kan op verschillende manieren: gezamenlijke doelstellingen en indicatoren opstellen, een tevredenheidsmeting organiseren, observaties en intervisiegesprekken inplannen ... Hierbij betrek je zowel kinderen, gezinnen, begeleiders van kinderen (vrijwilligers, leerkrachten, monitoren, …), organisatoren, andere partners …

Hoe ga je praktisch aan de slag?

Monitoring en evaluatie is een rode draad in het BOA-verhaal.

 • Monitoring is dingen in de gaten houden, observeren, meten, kritisch volgen, er data over verzamelen, …
 • Bij evalueren ga je analyseren en reflecteren over de informatie die je uit de monitoring haalt. Je interpreteert en beoordeelt je (tussentijdse) resultaten.
Succesfactoren
 1. Monitoring en evaluatie is een continu verbeterproces dat van bij de start hoort bij samenwerking.
   
 2. Je gemeenschappelijke visie en doelstellingen zijn een goede basis voor je zelfevaluatie. Zo ga je na of je streefdoel gerealiseerd wordt.
   
 3. Je kunt niet alles gelijktijdig meten en evalueren.
  • Op welke vraag moet je evaluatie een antwoord bieden? Dat bepaalt mee welke informatie je nodig hebt, wat er mogelijks gemonitord moet worden, welke methode je gaat gebruiken, …
  • Je kan ook focussen op bepaalde elementen of tussentijdse effecten. Zo vind je ook binnen de vijf andere topics van het inspiratiekader heel wat interessante reflectievragen.
    
 4. Doe dit samen met het netwerk en betrek alle partijen: kinderen, gezinnen, begeleiders, aanbieders, relevante partners, …
Reflectievragen

Je vindt hieronder enkele kernvragen. Bij methodieken en materialen vind je een selectie van goede stappenplannen terug.

 • Wat zijn de doelstellingen? Formuleer deze ook SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden).
 • Wat is je evaluatievraag? Baken af wat je wil te weten komen met deze evaluatie.
 • Welke methode(s) kies je? Hou rekening met de informatie die je wil verzamelen, de doelgroep, …
 • Wie ga je bevragen? Wie is jullie doelgroep, hoeveel mensen wil je bevragen, is je groep representatief, …
 • Wat is je frequentie? Wanneer en hoe vaak ga je evalueren?
 • Welke beschikbare middelen heb je? Denk aan personeel, budget, tijd, kennis.
 • Hoe pak je de verwerking aan?
  • Wie verzamelt en verwerkt de informatie? Wat is daarvoor nodig? Wat is het mandaat van het netwerk?
  • Wie maakt de analyse en conclusies op? Met wie wordt deze analyse besproken en gedeeld? Naar wie worden de resultaten gecommuniceerd?
Methodieken en materialen
Nuttige websites en informatie

VVSG ontwikkelde een opleidingsaanbod voor lokale besturen rond samenwerken en regie voeren. Deze opleiding is gekoppeld aan het boek ‘Lokale besturen in de genetwerkte samenleving’ van Peter Cousaert en Griet Briels.

In de '10 ambities voor sterke sociale praktijken in de buitenschoolse opvang en activiteiten' van Demos, De Gezinsbond, Levl en het Netwerk tegen Armoedevind je ook informatie terug over monitoring van het BOA-aanbod.