Praktijk

Kanape! Een intersectoraal co-housingproject.

Kanape! is een innovatief intersectoraal co-housingproject voor 6 jongvolwassenen tussen 16 en 25 jaar met (een vermoeden van) een beperking in een woning van Volkshuisvesting Willebroek. We bieden er een duobegeleiding aan vanuit Pegode (VAPH) en Kaizen (Jeugdzorg); een integrale begeleiding vanuit een intersectorale samenwerking, waarbij we de jongvolwassenen ondersteunen om vanuit nabijheid woonvaardigheden aan te leren en mee gaan zoeken naar een definitieve woonoplossing na hun verblijf in de co-house.

Doel

Onze doelstelling is om een kwetsbare groep jongvolwassenen een stabiele verblijfplaats te geven en begeleiding op alle levensdomeinen te bieden. We werken hierbij krachtgericht, activerend en netwerkversterkend en gaan op zoek naar een zinvolle dagbesteding en een definitieve woonoplossing na hun verblijf waardoor ze zelfstandig, of met verdere ondersteuning, hun volwassen leven verder kunnen uitbouwen en een volwaardige plaats in de maatschappij krijgen.

Daarnaast willen we tussen de verschillende partners onze expertise delen; elke partner brengt zijn eigen expertise in waardoor we niet alleen de jongeren beter kunnen ondersteunen maar ook onszelf als organisatie versterken door te leren van elkaar.

Doelgroep

We leggen de focus op kwetsbare jongvolwassenen tussen 16 en 25 jaar, die een vraag stellen naar huisvesting en begeleiding. Het gaat steeds over jongeren met een (vermoeden van) een beperking (ASS, verstandelijke beperking, fysieke beperking,..) zodat samenwerking bij elke bewoner mogelijk is. We benaderen de meest kwetsbare jongeren die vaak door andere organisaties geweigerd worden omwille van hun complex profiel. Het gaat over jongeren met diverse achtergronden die geen vaste verblijfplaats hebben of die een groot risico lopen om hun verblijfplaats te verliezen. Het kan bijvoorbeeld gaan over jongeren die zich in een verontrustende thuissituatie bevinden, jongeren die dakloos zijn, een verslaving hebben, psychisch kwetsbaar zijn, jongeren die uitstromen uit gevangenis/gemeenschapsinstelling,..
We hanteren geen uitsluitingscriteria. Er moet wel een minimale motivatie aanwezig zijn en ze moeten openstaan voor begeleiding.

We beogen dus de meest kwetsbare jongvolwassenen, die voordeel hebben aan een meer intensieve en/of gedeelde begeleiding waarbij we in samenwerking met de partners altijd zoeken naar een zo passend mogelijke zorg op maat om tegemoet te komen aan hun vragen en noden.

Werkwijze

In de co-house bieden we een integrale duo-begeleiding aan vanuit intersectorale samenwerking. De jongere krijgt zowel een begeleider van Kaizen (Jeugdhulp) en Pegode (VAPH) toegewezen. Op deze manier komen expertise rond jongvolwassenheid en co-housing samen met expertise rond handicap en beperking. 
Vanuit de Geestelijke Gezondheidszorg ondersteunt Multiversum het project door hun expertise te delen rond GGZ-gerelateerde vragen door maandelijkse aanwezigheid op teamvergaderingen, casusgebonden overleg en intervisies en bieden een ‘Bed Op Recept’ aan wanneer hier nood aan is: een crisisbed dat max. 7 dagen kan ingezet worden.

Door het bundelen van deze expertises kunnen we de jongeren begeleiding op maat geven en hen op de meest passende manier ondersteunen. We vormen een nieuw intersectoraal team met een afgestemde visietekst, gemeenschappelijke onthaalbundel en gemeenschappelijke 
teamvergaderingen.

Naast de duo-begeleiding bieden we ook groepsbegeleiding aan door maandelijkse bewonersvergaderingen en groepsactiviteiten te plannen met begeleiders en jongeren die voor connectie zorgen en inzetten op de groepsdynamiek.

Partners

  • Kaizen (vzw Jeugddorp): Kaizen is een afdeling van Jeugddorp die beschikt over verschillende woonvormen voor kwetsbare jongvolwassenen tussen 16 en 25 jaar in regio Bonheiden, Mechelen Klein-Brabant en Willebroek. Kaizen biedt onderdak en begeleiding op alle levensdomeinen.
  • Parachute (Pegode vzw): Parachute is de mobiele werking van Pegode en biedt mobiele ondersteuning aan huis aan mensen met een (vermoeden van) beperking in verschillende regio's rond Antwerpen, Lier, Mechelen, Rupelstreek.
  • Knoop (Multiversum): Knoop is een residentiële afdeling van Multiversum (GGZ) die zich richt op (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen.
  • Het OCMW van Willebroek is ook sterk betrokken omwille van het engagement om de ondersteuning vanuit Multiversum te financieren voor de komende 3 jaar.

Naast deze kernpartners binnen het project werken we in de begeleidingen samen met allerlei andere partners uit de regio; CAW, CGG, VDAB, Upload,..

Wat maakt je praktijk tot een succes?

Kanape! is een succes omdat het over een unieke innovatieve intersectorale samenwerking gaat waarbij we bruggen bouwen over de grenzen van de verschillende sectoren heen (Jeugdzorg, VAPH en Geestelijke Gezondheidszorg) en waarbij we ons focussen op wat de jongeren echt nodig hebben. 
We benaderen hier de meest kwetsbare jongeren die vaak door andere organisaties geweigerd worden omwille van hun complexe profiel. De jongvolwassenen komen bij ons terecht, omdat ze dus geen vaste verblijfplaats meer hebben en daarnaast dus ook nog andere hulpvragen hebben. Stuk voor stuk gaat het over de meest kwetsbare jongeren met weinig of geen context en die gekenmerkt worden door een 'multiproblem achtergrond'.

Welke uitdagingen liggen er voor?

Het project is mogelijk gemaakt door een provinciale projectfinanciering die tijdelijk is waardoor we op korte termijn op zoek moeten gaan naar een andere financiering in de hoop deze mooie intersectorale samenwerking te kunnen blijven verderzetten en continuïteit te kunnen garanderen voor deze kwetsbare jongeren.

Auteur

Kaizen Jeugddorp

Jaar van publicatie

2023
Vragen?
Neem dan contact op met:
Ook interessant