Organisatie

Opgroeien valt onder het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), een van de 10 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid.

Het agentschap Opgroeien is in volle ontwikkeling en wil flexibel inspelen op de snel veranderende maatschappelijke uitdagingen. Door het samenbrengen van teams en gedeeld leiderschap aan te moedigen staat Opgroeien voor heel wat uitdagingen. Achter de schermen wordt volop gewerkt aan een nieuw organisatiemodel.

Lokale werking

Opgroeien heeft een groot aanbod lokale en regionale diensten die je kan terugvinden via jeugdhulp.be en kindengezin.be.

Management

Administrateur-generaal Bruno Vanobbergen leidt het agentschap samen met algemeen directeur Inge Kinnaer.

Opgroeien heeft een managementteam en werkt met een ondernemingsplan.

Organogram

Organogram van de organisatie agentschap Opgroeien

Aansturingscomité Jeugdhulp

 • Katrien Verhegge (voorzitter), administrateur-generaal Opgroeien
 • Bruno Vanobbergen, algemeen directeur Opgroeien
 • David Debrouwere, afdelingshoofd Voorzieningenbeleid, Jeugdhulp
 • Anne Vanden Berge, themaverantwoordelijke Strategisch- en kwaliteitsmanagement Kind en Gezin
 • Patrick Bedert, afdelingshoofd Beleidsontwikkeling, departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Marijke Enghien, afdelingshoofd Welzijn en Samenleving, departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Erwin Daenen, coördinator één gezin - één plan, afdeling beleidsontwikkeling, departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Peter Casteur, projectleider implementatie Jeugddelinquentiedecreet, Jeugdhulp
 • Sven Pans, projectleider beleid minderjarigen, VAPH
 • Katrien Bonneux, afdelingshoofd Secundair Onderwijs en Leerlingbegeleiding, departement Onderwijs

Raadgevend comité

Sinds 1 september 2019 zijn de raadgevende comités bij het agentschap Kind en Gezin en het Vlaams Centrum voor Adoptie en het intersectorale raadgevend comité bij het agentschap Jongerenwelzijn hervormd tot één raadgevend comité. Daarbij zijn twee kamers opgericht: een kamer kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning en een kamer adoptie.

Het raadgevend comité verleent adviezen, met het oog op de realisatie van een intersectoraal en geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid. De kamers werken binnen de bevoegdheid van het raadgevend comité om specifieke sectorale adviezen aan te leveren.

Het huishoudelijk reglement betreffende de werking van het Raadgevend comité en de kamers werd door de Vlareg goedgekeurd op 6 december 2019.

Raadgevend comité

Bestaat uit 30 leden:

 • Acht vertegenwoordigers van de gebruikers van de ondersteuning en dienstverlening die wordt georganiseerd door het agentschap en door de departementen en agentschappen die betrokken zijn bij de integrale jeugdhulp;
 • Acht vertegenwoordigers van de voorzieningen die actief zijn op het terrein van het agentschap en van de departementen en agentschappen die betrokken zijn bij de integrale jeugdhulp;
 • Drie vertegenwoordigers van de werknemers van de voorzieningen, vermeld in punt 2°;
 • Drie vertegenwoordigers van de werkgevers van de voorzieningen, vermeld in punt 2°;
 • Twee afgevaardigden namens de jeugdmagistratuur;
 • Zes onafhankelijke deskundigen.

Bestaat uit 20 leden:

 • Twee vertegenwoordigers van de gebruikers van de ondersteuning en dienstverlening die het agentschap organiseert op het terrein van kinderopvang of preventieve gezinsondersteuning;
 • Zes vertegenwoordigers van de voorzieningen die actief zijn op het terrein van kinderopvang of preventieve gezinsondersteuning;
 • Drie vertegenwoordigers van de werknemers van de voorzieningen;
 • Drie vertegenwoordigers van de werkgevers van de voorzieningen;
 • Zes onafhankelijke deskundigen.

Bestaat uit 12 leden:

 • Drie vertegenwoordigers van de adoptieouders en geadopteerden;
 • Drie vertegenwoordigers van de voorzieningen die werkzaam zijn op het taakgebied van het Vlaams Centrum voor Adoptie; 
 • Drie vertegenwoordigers van de werknemers van de voorzieningen;
 • Drie onafhankelijke deskundigen.

2022

2021

2020

2019

 Kinderen hand in hand de wijde wereld in

Regelgeving

Vanaf 18 april 2019 vormen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn samen het eengemaakte agentschap Opgroeien. Opgroeien wordt aangestuurd door één leidend ambtenaar en één managementteam. Juridisch bestaat het nieuwe agentschap uit twee agentschappen: Opgroeien (voorheen het agentschap Jongerenwelzijn, een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid) en Opgroeien regie (voorheen Kind en Gezin, een IVA met rechtspersoonlijkheid). De facto zullen deze agentschappen als één agentschap optreden. Het agentschap heeft ook een nieuwe missie: het realiseren van het recht op kansrijk opgroeien.

Oprichting en werking

Agentschap Opgroeien regie (voorheen Kind en Gezin)

Door het decreet van 1 maart 2019 tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp wordt de benaming van het agentschap aangepast. Kind en Gezin wordt ‘Opgroeien regie’. Het agentschap krijgt een aantal andere opdrachten, maar blijft als rechtspersoon verder functioneren met behoud van hetzelfde ondernemingsnummer. 

Agentschap Opgroeien (voorheen agentschap Jongerenwelzijn)

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 wijzigt de benaming van het agentschap van Jongerenwelzijn in Opgroeien en wijzigt eveneens een aantal opdrachten. De administrateur-generaal van het agentschap Opgroeien regie (voorheen Kind en Gezin) wordt aangesteld als het hoofd van dit agentschap.

Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin