Kinderopvang en Opgroeien

Wat is het voorzorgsprincipe?

Opgroeien past het voorzorgsprincipe toe als er ernstige indicaties zijn dat er een inbreuk is op de vergunningsvoorwaarden en dat daardoor de veiligheid en gezondheid van de kinderen in het gedrang komen.

De veiligheid van de kinderen staat altijd voorop. Het gaat bijvoorbeeld om een letsel waar nog geen verklaring voor is, ernstig grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van een kind, een gebouw met zware veiligheidsrisico’s …

Opgroeien zal de vergunning van de opvang schorsen of opheffen. Dit wil zeggen dat de kinderopvang, soms tijdelijk, geen kinderen meer kan opvangen. De beslissing wordt genomen op basis van de beschikbare informatie. Indien nodig werkt Opgroeien samen met deskundigen, zoals artsen of het Vlaams Expertise Centrum Kindermishandeling.

Ga snel naar...

Waarom past Opgroeien het voorzorgsprincipe toe?

Een sluiting uit voorzorg gebeurt om het risico ten aanzien van de kinderen uit te sluiten. Wanneer de integriteit van een kind wordt geschaad, dan kan het kind ernstige en onomkeerbare schade oplopen. We hebben de plicht om dit te voorkomen en om de nodige actie te ondernemen wanneer we vermoeden dat er zo’n risico in een kinderopvang bestaat.

Het voorzorgsprincipe betekent niet noodzakelijk dat er een ernstige schending is gebeurd in de opvang. Opgroeien onderzoekt dit tijdens de sluiting, samen met experten. Daarna volgt een beslissing.

Voordelen van het voorzorgsprincipe

Door het voorzorgsprincipe:

  • lopen kinderen in een opvang minder risico’s;
  • is er tijd en ruimte om de nodige informatie te verzamelen en zo de situatie in kaart te brengen.

Nadelen van het voorzorgsprincipe

Als een kinderopvang sluit, heeft dit grote gevolgen. Voor de kinderen en de ouders, maar ook voor de kinderopvang zelf. Ouders moeten nu plots op zoek naar nieuwe opvang, soms tijdelijk. Het Lokaal Loket kan hierbij ondersteuning bieden.

Is een sluiting omwille van het voorzorgsprincipe definitief?

Soms is er onmiddellijk een definitieve opheffing.

In de meeste gevallen is een schorsing uit voorzorg vooral een manier om veilig te kunnen onderzoeken wat er aan de hand is. Een schorsing duurt tot er meer duidelijkheid is of tot het risico niet meer bestaat.

Is bezwaar mogelijk?

Enkel de organisator kan bezwaar aantekenen. Als de organisator bezwaar aantekent tegen de beslissing, hoeft de opvang niet te sluiten tijdens die bezwaarprocedure.

Uitzondering: als het gaat over een schorsing of opheffing uit voorzorg bij dringende noodzakelijkheid. Dan schort het bezwaar de schorsing niet op en kan de opvang dus toch geen kinderen opvangen.