Kinderopvang en Opgroeien

De stappen binnen handhaving

Wanneer de opvang tekorten niet voldoende aanpakt, start Opgroeien de handhaving op. Er zijn meerdere stappen binnen handhaving. Als er een vermoeden is dat de kinderen in gevaar zijn, kan Opgroeien onmiddellijk sluiten en moeten niet alle stappen worden gevolgd.
Ga snel naar...

Stap 1: Vaststelling

Zorginspectie voert inspectiebezoeken uit bij kinderopvanglocaties:

 • bezoeken waarbij wordt nagegaan of de locatie de vergunningsvoorwaarden naleeft,
 • bezoeken na een klacht.

Op basis van de vaststellingen maakt Zorginspectie een inspectieverslag. Dat gaat naar de organisator en Opgroeien.

Daarnaast kan Opgroeien ook vaststellen dat de organisator niet tijdig de vereiste documenten heeft bezorgd.

Stap 2: Voortraject

Zijn er zaken niet in orde? En is er geen acuut gevaar? Dan volgt een voortraject.
De opvang moet spontaan aan de slag gaan en een plan van aanpak uitwerken om de tekorten aan te pakken. De opvang kan hiervoor terecht bij verschillende partners voor ondersteuning.

Opgroeien volgt dit op. Volstaat het plan van aanpak? Wordt het uitgevoerd zoals beloofd? Zijn de tekorten daardoor effectief weggewerkt?  

Stap 3: Aanmaning

Zijn de tekorten niet weg? Duurt het lang voordat de opvang iets onderneemt? Toont de organisator niet de nodige verantwoordelijkheidszin?

Hier start de handhavingOpgroeien maant de opvang aan om tegen een bepaalde datum orde op zaken te stellen. De opvang kan rekenen op hulp en begeleiding van partners.

Stap 4: Voornemen & Horen

Nog niet in orde binnen de gevraagde termijn?

Opgroeien gaat over tot het voornemen om de vergunning te schorsen of op te heffen. De opvang kan schriftelijk reageren, maar ook een gesprek vragen. Daarbij worden de gesignaleerde tekorten besproken. De organisator kan dan aangeven wat hij hieraan zal doen.

Het is belangrijk voor de kwaliteit en veiligheid van de opvang dat de organisator de tekorten oplost. Gebeurt dit niet, dan schorst Opgroeien de vergunning.

Stap 5: Beslissing

Nadat de opvang schriftelijk of mondeling geantwoord heeft of als de termijn om dit te doen verstreken is, neemt Opgroeien een gemotiveerde beslissing.

Opgroeien kan:

 • beslissen om geen maatregel te nemen als de opvang intussen terug in orde is;
 • het aantal opvangplaatsen verminderen, bijvoorbeeld om de draagkracht van de onthaalouder te ondersteunen;
 • de vergunning schorsen of de schorsing verlengen
  • als de inbreuk op korte termijn opgelost kan worden
  • uit voorzorg: bij ernstige aanwijzingen dat de inbreuk de veiligheid en de gezondheid van de kinderen in gevaar brengt
 • de vergunning opheffen
  • als de inbreuk niet op korte termijn opgelost kan worden
  • als de inbreuk niet binnen de schorsingstermijn is opgelost
 • eventueel andere maatregelen nemen, zoals subsidies verminderen of intrekken en geldboetes opleggen.

Stap 6: Bezwaar

Een organisator heeft 30 dagen tijd om bezwaar aan te tekenen tegen een beslissing tot schorsing of opheffing van Opgroeien. Een ontvankelijk bezwaar schort de sluiting op. De kinderopvang mag dan toch nog kinderen opvangen.

De Adviescommissie voor voorzieningen van Welzijn behandelt het bezwaar en heeft 75 dagen tijd om een advies uit te brengen over een ontvankelijk bezwaar. Een definitieve beslissing volgt binnen 60 dagen.

 • De Adviescommissie volgt het bezwaar van de organisator? De minister van Welzijn neemt een definitieve beslissing binnen de twee maanden na ontvangst van het advies.
 • De Adviescommissie volgt het bezwaar van de organisator niet en bevestigt de beslissing van Opgroeien? Opgroeien neemt een definitieve beslissing binnen de twee maanden na ontvangst van het advies. Dit bekrachtigt de oorspronkelijke beslissing, met aangepaste ingangsdatum.

Wist je dat?

Is een vergunning wegens dringende noodzakelijkheid geschorst? Bij een bezwaar kan de opvang dan toch geen kinderen opvangen. De opvang blijft dus gesloten. 

Een andere aanpak: voorzorgsprincipe

De 6 stappen in handhaving worden niet gevolgd wanneer Opgroeien het voorzorgsprincipe toepast. Dit gebeurt:

 • als er ernstige indicaties zijn dat er een inbreuk is op de vergunningsvoorwaarden en dat daardoor de veiligheid en gezondheid van de kinderen in het gedrang komen. 
 • De veiligheid van de kinderen staat altijd voorop. Het gaat bijvoorbeeld om een letsel waar nog geen verklaring voor is, ernstig grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van een kind, een gebouw met zware veiligheidsrisico’s …