Cijfers op maat

Lokaal dashboard kinderen in kansarmoede en kinderen met recht op toeslagen en tegemoetkomingen 

Via onderstaand dashboard krijg je een geïntegreerd zicht op (jonge) kinderen in kansarmoede en kinderen in gezinnen met een beperkt inkomen afgeleid van 3 vormen van inkomensselectieve toeslagen: aandeel kinderen met sociale toeslag, aandeel kinderen met schooltoeslag en aandeel kinderen met verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering. Je kan een selectie maken per gemeente en per jaar. Meer info over deze inhoud onder het dashboard. 

  • Het dashboard telt 3 pagina’s, je kan wisselen van pagina via de tekens > of < onderaan. 

Op de eerste pagina situeren we de 4 indicatoren tegen over elkaar. Dat er aanzienlijke verschillen zijn heeft te maken met het feit dat het om andere leeftijden gaat, dat kansarmoede ruimer is dan een beperkt inkomen en dat er verschillen zijn qua inkomensbegrip en/of inkomensgrenzen. De tweede en derde pagina gaan over kansarmoede.  

  • Het dashboard bevat 2 soorten data over kansarmoede:  
  • Op de eerste en tweede pagina gaat het over de kansarmoede-index (al dan niet uitgesplitst per origine  van de moeder) die weergeeft hoeveel procent van de kinderen uit de meegetelde geboortejaren leven in kansarmoede.  
  • Op de derde pagina gaat het over de levensdomeinen  waarop kansarmoede zich manifesteert, waarbij de percentages berekend zijn ten opzichte van de groep kinderen die leeft in kansarmoede.    
  • Je kan voor de kansarmoedecriteria een selectie maken van de jaren waarvoor je cijfers over de criteria wil zien. Het gaat hier niet om geboortejaren, maar wel om het jaar waarvoor de index (als gemiddelde over 3 geboortejaren) berekend wordt.   
  • De cijfers over de verhoogde tegemoetkoming zijn in dit dashboard opgenomen vanaf 2020, voor 2019 en voorgaande jaren hebben we de data niet. Zie hiervoor de website van het RIZIV
  • Je kan de output niet exporteren naar excel of pdf.  
  • Als je het dashboard in het groot wil zien, klik dan op het pijltje rechts onderaan of op het dashboard zelf.  
  • De grafieken zullen zich automatisch aanpassen aan de keuzes qua gemeente en/of jaren die je kiest. Wanneer je met de cursor over de grafiek beweegt, kan je de precieze cijfers zien.

Internationale situering kinderen met verhoogd armoederisico.

Onderstaand document bevat de historien van de ‘at risk of poverty’ cijfers van Eurostat voor de EU 27 landen. De landen staan in stijgende lijn geordend volgens het armoederisicocijfer voor 2020. 

Evolutie kansarmoede-index per provincie

In onderstaande figuur over het aandeel jonge kinderen in kansarmoede per provincie kan je het jaar selecteren en passen de percentages zich aan.

Kansarmoede-index op gemeentelijk niveau (Vlaams Gewest)

Wie de cijfers over de kansarmoede-index voor alle gemeenten wil bekijken en wie wil nagaan in welke gemeente de kansarmoede-index het hoogst is, kan de historische reeks per gemeente hier vinden. 

Kansarmoede-index voor gemeenten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

De kansarmoede-index voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verdient enige uitleg omdat deze anders berekend wordt dan de index in Vlaanderen. In Vlaanderen wordt de kansarmoede-index berekend als de verhouding tussen het aantal kinderen in kansarmoede en het totale aantal kinderen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zitten er in de databank van Kind en Gezin echter veel kinderen waarvan we de geboorte wel hebben geregistreerd, maar die er niet voor kozen om (verder) door Kind en Gezin gevolgd te worden. De kansarmoede-registratie gebeurt echter pas na een leeftijd van 6 weken en nadat er minstens 1 huisbezoek werd verricht. Van vele kinderen die volgens onze databank in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, werd dus geen kansarmoedecriterium geregistreerd. Indien we de Vlaamse berekeningswijze zouden doortrekken voor de Brusselse gemeenten, dan onderschatten we de kansarmoede.  

Daarom berekenen we de kansarmoede-index in het Brussels hoofdstedelijk Gewest en in de 19 gemeenten van dat Gewest best als de verhouding tussen het aantal kinderen in kansarmoede en het aantal cliënten, dit zijn de kinderen die minstens één huisbezoek of consult kregen bij Kind en Gezin

Kansarmoede-index per deelgemeente 

Voor voldoende grote gemeenten kan je ook de kansarmoede-index per deelgemeente terugvinden. We doen dit niet voor kleine gemeenten, omdat het risico op herkenbaarheid daar groter is. 

Kinderen in kansarmoede naar type gemeente 

Van alle kinderen die volgens de index in kansarmoede leven, geven we in onderstaande tabel aan in welk type gemeente ze wonen. Voor meer info over de VRIND-indeling, zie hier. 

Kinderen in kansarmoede met onvoldoende op levensdomeinen opleiding-arbeid en inkomen

De criteria arbeid, inkomen en opleiding blijken het meest als onvoldoende beschouwd te worden. De volgende grafiek geeft aan bij hoeveel % van de jonge kinderen deze 3 criteria samen als onvoldoende worden beoordeeld, al dan niet in combinatie met andere criteria. 

Kinderen naar (samenstelling van het) gezinsinkomen per leeftijdsklasse, gezinsvorm, provincie en arrondissement 

Onderstaand dashboard bevat op 3 pagina’s info over de inkomensverdeling en de samenstelling van het inkomen bij kinderen. Je kan de cijfers verbijzonderen per leeftijd, provincie en arrondissement.