Opgroeien zoekt 12 pioniers Doorgaande Lijn opvang/onderwijs 0-6 jaarKinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en buitenschoolse activiteit. Kinderen, hun ouders en omgeving hebben baat bij zo veel mogelijk continuïteit. Daarom roepen we kinderopvang, de kleuterschool en de naschoolse opvang al jaren op om meer af te stemmen en samen te werken. Maar hoe zou het zijn als ze echt naadloos in elkaar zouden overgaan? Het Agentschap Opgroeien, het Departement Onderwijs, het Agentschap Onderwijsdiensten (AgoDi) en de ministers Beke en Weyts willen een aantal pioniers de kans geven om in praktijk te leren en te onderzoeken hoe we dit kunnen doen. Ben jij bereid om samen met lokale partners een geïntegreerd aanbod opvang/onderwijs op te zetten?

 

Wat betekent Doorgaande Lijn?

De Doorgaande Lijn staat voor een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 6 jaar. Het huidige ‘split system’ (kinderopvang en onderwijs zijn gescheiden van elkaar) zorgt voor meer overgangsmomenten en dit bemoeilijkt soms het welbevinden en leren van kinderen. Een Doorgaande Lijn staat voor een praktijk die zorgen, spelen, leren en opvoeden meer integreert. Om dit mogelijk te maken moeten we zowel de pedagogische visie en praktijk als het beleid en de regelgeving meer op elkaar afstemmen.

Kind dat op een trommel speelt

Droom jij van een opvang en school waarbij kinderen vanuit één en dezelfde visie kunnen spelen, leren, groeien?
Ben je bereid om samen met je lokale partners uit te zoeken hoe dit werkt? Reageer op deze oproep!


 

Praktisch

 • Start oproep: 19 juli 2021
 • Deadline indienen aanvraag: tot en met vrijdag 15 oktober 2021
 • Budget: jaarlijkse subsidie van 45.000 euro per project voor de periode van 3 jaar.
 • INFO: Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 over de financiering van vernieuwende projecten die inzetten op een doorgaande lijn tussen kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en kleuteropvang (Belgisch Staatsblad/ 04.08.2021/ Vlaamse Overheid)
 • Je bent een lokaal samenwerkingsverband met minstens de volgende partners:
  • een organisator kinderopvang van baby’s en peuters
  • een organisator buitenschoolse activiteiten die kleuteropvang organiseert
  • een onderwijspartner
 • Je voldoet aan alle voorwaarden in de oproep.
 • Lees eerst alle nodige info in de oproep om aan de slag te kunnen gaan.
 • Maak samen met je netwerkpartners een ondernemingsplan op om jouw plan van aanpak voor een project Doorgaande Lijn toe te lichten.
 • Bereid je volledige aanvraagdossier voor op basis van de info in de oproep (ingevuld aanvraagformulier + ondernemingsplan).
 • Bekijk het beslissingskader voor de beoordelingsprocedure.
 • Dien je aanvraag in het via het aanvraagformulier (+ het bankattest)

zigzag

Vragen?


Antwoord niet gevonden? Contacteer Doorgaande.Lijn@opgroeien.be.

Kind met groen masker op 

Laatste update op
31/08/2021

Indien eenzelfde organisator meerdere vestigingsplaatsen wil betrekken in het project, dan zijn er twee opties:

 • is het partnerschap op elke locatie (bv. lokaal bestuur telkens organisator van KO, Kleuterschool en BO, met meerdere vestigingsplaatsen) gelijk samengesteld, dan kan dit als één oproep worden ingediend. Het kan opportuniteiten m.b.t. visieontwikkeling, draagvlak, uitwisseling, regelluwte… opleveren, maar vraagt ook extra inzet met dezelfde subsidiemiddelen. De vertegenwoordiging in het lerend netwerk en de ondersteuning op het terrein is slechts mogelijk voor een beperkt aantal personen (net zoals voor de andere projecten). Dit vergt dus wel een sterke lokale projectstructuur en trekkerschap om de  professionele leergemeenschap lokaal waar te maken.
 • is het partnerschap anders samengesteld  naargelang de locatie (bv. eenzelfde school met vestigingsplaatsen, verschillende kinderopvangpartners naargelang de locatie), dan zal  een afzonderlijke oproep moeten ingediend worden per samenwerkingsverband/locatie De projecten dienen voldoende van elkaar onderscheiden te zijn.
Laatste update op
31/08/2021

De subsidie wordt uitbetaald aan de promotor (zie art 8 in BVR: in onderling overleg één van de drie kernpartners, partner die trekker en contactpersoon is van het lokale samenwerkingsverband).

Het samenwerkingsverband beslist hoe de subsidies worden ingezet (personele en/of werkingsmiddelen, al dan niet te spreiden over de diverse partners). In het aanvraagformulier wordt een overzicht/inschatting gevraagd van hoe je de subsidiemiddelen zal besteden.

Laatste update op
31/08/2021

In elkaars fysieke nabijheid kunnen we ook omschrijven als 'op kleuter-wandelafstand'. Daarmee wordt bedoeld dat de verschillende locaties, die gevat zijn in het project, dicht genoeg bij elkaar liggen, opdat de jonge kinderen vlot toegang hebben tot en zich (veilig) kunnen bewegen tussen de verschillende locaties. We achten die voldoende nabijheid wenselijk om te groeien tot een meer geïntegreerde werking.

Om voldoende diversiteit in aanpak mogelijk te houden, is deze oproep niet beperkt tot praktijken die zich op eenzelfde locatie bevinden. De beoordeling van die fysieke nabijheid is een element in de totale beoordeling van het geïntegreerd aanbod: niet de afstand op zich maar wel de manier waarop zal omgegaan worden met de onderlinge afstand tussen de locaties is doorslaggevend.

Laatste update op
31/08/2021

In de eerste fase is er tijd voorzien om het ondernemingsplan verder te concretiseren. Dit zal ondersteund worden vanuit het lerend netwerk. Er is ruimte en tijd om te groeien tot een meer geïntegreerd aanbod. Het is echter niet de bedoeling om pas concreet van start te gaan in de tweede fase. De eerste stappen in de uitvoering van een meer geïntegreerde werking, dienen ten laatste na de Paasvakantie 2022 gerealiseerd te worden.

Laatste update op
31/08/2021

Om te kunnen deelnemen in het pionieren en om in te stappen in een lerend netwerk, wordt verwacht dat je een lokaal samenwerkingsverband vormt met minstens een onderwijspartner, een organisator kinderopvang baby’s en peuters en een organisator buitenschoolse opvang. Als samenwerkingsverband kan je een aanvraag indienen (zie stappen om deel te nemen) waarbij je o.a. een ondernemingsplan opstelt over de aanpak van de geïntegreerde samenwerking.

Het klopt dat we – op basis van het ingediende ondernemingsplan – een quotering en beoordeling zullen formuleren.

We weten uit ervaring dat de opmaak van een gedetailleerd ondernemingsplan tijd vraagt. Anderzijds hebben we er in dit project expliciet voor gekozen om de pioniers de mogelijkheid te geven afwijkingen in regelgeving aan te vragen en er zal tijd nodig zijn om goed te identificeren wat jullie precies willen doen en welke regelgevende drempels daarbij opduiken.

We verwachten dus vooral een blauwdruk van de gedeelde visie en de krijtlijnen en eerste timing van het vernieuwend geïntegreerd aanbod dat jullie samen willen opzetten. In de eerste fase is er vervolgens ruimte en tijd voorzien om dat – geïnspireerd vanuit het lerend netwerk en ondersteund door CEGO en VBJK – verder te concretiseren.

Laatste update op
31/08/2021

De projectoproep Doorgaande Lijn richt zich naar lokale samenwerkingsverbanden, die minimaal bestaan uit de drie volgende partners: 

 • een organisator kinderopvang baby’s en peuters,
 • een organisator buitenschoolse activiteiten die kleuteropvang organiseert,
 • een onderwijspartner.

In praktijk kan de onderwijspartner of organisator kinderopvang van baby’s en peuters, ook organisator zijn van buitenschoolse activiteiten die kleuteropvang organiseert, en dus is het mogelijk dat de ‘organisator’ dezelfde is. In het BVR deden we geen uitspraak over de uniciteit van de organisator. Het is evenwel belangrijk dat de organisator voldoet aan de voorwaarden zoals omschreven in art 1 van BVR.

De aanvraag moet dus uit te gaan van  het lokale samenwerkingsverband en ontvankelijk zijn als minstens deze drie partners afzonderlijk (maar niet noodzakelijk verschillend) genoemd zijn in het aanvraagformulier: onderwijspartner, organisator kinderopvang baby’s en peuters, organisator buitenschoolse activiteiten die kleuteropvang organiseert.

Als de organisator dezelfde zou zijn, moet de vertegenwoordiging  in het lokale samenwerkingsverband door verschillende personen  worden opgenomen en in het ondernemingsplan moet de inbreng vanuit de diverse partners duidelijk omschreven te zijn.

Er wordt gevraagd de link te maken met o.a. het Huis van het Kind, lokale besturen. Zij kunnen in dat opzicht ook als partner in het samenwerkingsverband worden toegevoegd. Het Huis van het Kind kan echter niet het promotorschap opnemen (zie BVR, art 8).

We willen wel benadrukken dat de aanvraag pas ontvankelijk is, als die is opgemaakt met en ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal drie kernpartners. Ieders rol en engagement moet voldoende duidelijk en omschreven zijn. Een conceptueel voorstel met ‘mogelijke partners’ is onvoldoende voor de start van de eerste fase. 

Laatste update op
19/07/2021

Wanneer je samenwerkingsverband stopt of 1 van je partners ophoudt te bestaan, dan laat je dit onmiddellijk en schriftelijk weten aan je klantenbeheerder.

Laatste update op
19/07/2021

Je subsidies worden stopgezet vanaf de datum van stopzetting of overgedragen naar een ander samenwerkingsverband.

Definitieve stopzetting: voor het jaar waarin de subsidie wordt stopgezet, wordt het subsidiebedrag dat toegekend zou worden voor een volledig jaar, evenredig verminderd met de werkelijke duur.

Overdracht: bij overdracht moet het nieuwe/andere samenwerkingsverband een aanvraag indien bij Opgroeien tot overname van de subsidie. Het nieuwe samenwerkingsverband moet voldoen aan alle voorwaarden.  

Laatste update op
19/07/2021

Ja, Opgroeien kan de subsidies terugvorderen als:  

 • je de voorwaarden niet naleeft 
 • je de subsidie niet aanwendt voor de doeleinden, waarvoor ze worden toegekend
 • je controle verhindert  

Een organisator kleuteropvang aan welke criteria moet die voldoen?

De organisator kleuteropvang hoeft geen IBO te zijn, maar kan gezien worden als de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een formeel aanbod van buitenschoolse activiteiten (met inbegrip van kleuteropvang) organiseert.