Taal en nationaliteit

Kind en Gezin beschikt op kindniveau over een databank met gegevens over kinderen in hun eerste levensjaren. We registreren daarbij onder andere de origine van de moeder van het kind (op basis van haar geboortenationaliteit), de nationaliteit van het kind bij geboorte en de taal die de moeder met het kind spreekt.

Over de taal en nationaliteit van borelingen ontsluiten we cijfers vanuit twee perspectieven:

  • Een eerste perspectief geeft cijfers weer over alle kinderen die bij hun geboorte in Vlaanderen/provincie x woonden. In dit perspectief worden kindjes die bij hun geboorte niet in Vlaanderen woonden niet meegeteld en wordt geen rekening gehouden met verhuisbewegingen na de geboorte. Deze berekeningswijze passen we toe in onze publicatie Kind in Vlaanderen en in de cijfers over origine en taal op Vlaams en provinciaal niveau.
  • Een tweede perspectief geeft cijfers weer over borelingen op hun domicilieadres op het einde van het jaar, ongeacht de plaats waar ze woonden bij geboorte (dus inclusief inwijkelingen en met verrekening van verhuisbewegingen). Deze berekeningswijze wordt toegepast in het lokale dashboard waar je de gemeentelijke cijfers kan terugvinden. Dit dashboard biedt lokale actoren dus info over de kenmerken van de 0-jarigen die eind december in hun gemeente woonden.

Nuttige info over de cijfers

  • De cijfers worden in percentages gecommuniceerd en niet in absolute aantallen. Kind en Gezin heeft immers geen volledige registratie van alle kinderen en kenmerken. Bovendien willen we ook de anonimiteit van alle kinderen en gezinnen respecteren. 
  • De percentages worden berekend ten opzichte van de kinderen waarvoor het gegeven werd geregistreerd. Het aandeel niet ingevulde waarden is echter beperkt (< 5%).
  • Aangezien de berekeningswijze van het lokale dashboard iets verschilt van de Vlaamse cijfers, verschillen de provinciale cijfers soms licht naargelang het perspectief.

De cijfers over taal en nationaliteit komen uitgebreid aan bod in onze publicatie Het Kind in Vlaanderen in het hoofdstuk Kinderen in hun gezinscontext: een blik op diversiteit.

Taalstimulering en meertaligheid

  • Studieopdracht: Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6. In dit onderzoeksrapport bundelen we bestaande adviezen en informatie over taalstimulering en meertaligheid in de voorschoolse sector. Het doel is op die manier te komen tot een duidelijk en eenduidig kader.

  • De visietekst Taalstimulering en meertaligheid richt zich in de eerste plaats tot twee beleidsafdelingen van Kind en Gezin; Kinderopvang en Preventieve Gezinsondersteuning. Op basis van de tekst kan in een actieplan geformuleerd worden op welke manier de noden van kinderen, ouders en hun omgeving kunnen ondersteund worden op het domein van de preventieve gezinsondersteuning en de kinderopvang.