Opgroeien wil samen met wetenschappers, werkveld en beleid informatie over kwaliteitsvolle en onderbouwde werkwijzen om kinderen, jongeren en gezinnen te ondersteunen en begeleiden op één plaats samenbrengen en delen.

Doelstellingen

De databank wil vakmanschap en professionalisering van het werkveld versterken in functie van een kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening op maat van kinderen, jongeren en gezinnen. Door samen uit te wisselen en van elkaar te leren, wordt collectieve kennis gecreëerd.

Met de databank kwaliteitsvolle praktijken wil Opgroeien krachten bundelen om:

  • Kennis en inzichten te ontsluiten

Beschikbare kennis en inzichten verworven uit wetenschappelijk onderzoek en goede praktijken over de aanpak en ondersteuning van gezinnen, kinderen en jongeren ontsluiten zodat iedereen hier gebruik van kan maken in zijn of haar werking of begeleiding met de doelgroep.

  • Methodisch en wetenschappelijk onderbouwd werken te stimuleren

Het stimuleren van methodisch en wetenschappelijk onderbouwd werken met als doel kwaliteit van aanbod te versterken. Waar nodig kan zo gewerkt worden aan verbetering en innovatie of het experimenteren met vernieuwingen.

  • Collectieve kennisopbouw en leren te stimuleren

Samen met praktijkorganisaties een beweging op gang zetten waar kennis ontwikkelen, delen, borgen en kennis gebruiken verbonden geraakt. Samen lerend doen wat werkt!

  • Signalen te capteren voor onderzoek en kennisontwikkeling

Door zichtbaar te maken wat bestaat, krijgen we ook zicht op hiaten waar geen aanbod voor is. Anderzijds zijn voor sommige vraagstukken uit de praktijk verder onderzoek en kennisontwikkeling nodig.

Kortom we streven naar een succesvolle databank waar onderzoek, praktijkverbetering, kennisontwikkeling en kennisdeling hand in hand gaan.


Zelf een praktijk indienen?

Voer je een succesvolle praktijk in de gezins- en jeugdhulp uit? Neem dan contact op om je praktijk mee op te nemen in de databank. Wanneer je als professional jouw praktijk beschrijft, draag je niet alleen bij aan de ontwikkeling van kennis, maar zet je je ook in om die kennis met anderen te delen. Het delen van succesvolle praktijken door én voor professionals en vrijwilligers, draagt zo ook bij aan de ondersteuning en het vakmanschap van het werkveld.

Hoe indienen?

Agentschap Opgroeien en EXPOO

De databank is een initiatief van Opgroeien. EXPOO, Expertisecentrum Opvoeden en Opgroeien van het agentschap Opgroeien, coördineert de uitbouw van de databank en faciliteert het proces van samen leren.

De commissie

Om deze databank vorm te geven werkt EXPOO samen met een commissie bestaande uit wetenschappers en praktijkprofessionals. Samen engageren we ons om de databank uit te bouwen en het methodisch, wetenschappelijk onderbouwd werken uit te dragen. De commissie reviewt de ingediende praktijkbeschrijving en oordeelt over het niveau van de praktijkbeschrijving. De commissie zal niet beoordelen of evalueren.

Taken van de commissie:

  • Omschrijven van wat verstaan wordt onder kwaliteitsvolle praktijken en welke criteria gehanteerd worden voor publicatie in de databank;
  • Bepalen van de werkwijze voor het indienen van een praktijk;
  • Uitwerken van de ondersteuningsmogelijkheden voor de indieners (sjabloon, handleiding, gesprek, beschrijvingskring…);
  • Reviewen van ingediende praktijken;
  • Samen met Opgroeien de prioritaire thema’s bepalen;
  • Mee nadenken over de bekendmaking en implementatie van het platform en de beschreven praktijken.

Leden van de commissie

Image
Jochen Devlieghere
Jochen Devlieghere
Postdoctoraal onderzoeker, vakwerkgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek - Universiteit Gent

"Ik maak deel uit van de commissie omdat ik ervan overtuigd ben dat deze databank een opstap kan zijn om de vele kwaliteitsvolle praktijken in Vlaanderen op gebied van zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren in beeld te brengen en op die manier kan bijdragen aan de realisatie van responsieve en kwaliteitsvolle zorg voor wie daar nood aan heeft."

Image
Stijn
Stijn Vandevelde
Hoofddocent Orthopedagogiek, Universiteit Gent

"Ik maak graag deel uit van de commissie omdat ik ervan overtuigd ben dat samenwerking tussen praktijk, beleid en onderzoek kan bijdragen aan het ontwikkelen van kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning voor alle jongeren en hun netwerk."

Image
Martijn
Martijn Ronsmans
Kwaliteitscoördinator, vzw Sporen

"We willen als sector Jeugdzorg een impact hebben op gezinnen in kwetsbare situaties. Ik draag graag bij aan een databank die kennis en ervaringen deelt met heel onze sector en ook breder kijkt. Op alle vlakken is samenwerking een winst."

Image
Wim Sucaet
Wim Sucaet
Team- en netwerkcoach, Samen1Plan Gent - Scheldekracht

"Het krachtgericht en netwerkversterkend werken is niet meer weg te denken uit het jeugdhulplandschap. Met mijn oplossingsgerichte bril streef ik er naar om via deze databank hierin mensen en praktijken te mogen inspireren en stimuleren."

Image
Karla Van Leeuwen
Karla Van Leeuwen
Hoogleraar, Gezins- en orthopedagogiek - KU Leuven

"Kwaliteitsvolle praktijken zijn voor mij praktijken waarbij reflectie heeft plaatsgevonden over waarom men iets doet, voor wie, op welke manier, wat ervoor nodig is, en welke voordelen men ervan mag verwachten of reeds heeft vastgesteld, in het bijzonder voor ouderfiguren, kinderen en gezinnen. Het ontsluiten van die informatie via een databank, kan organisaties ondersteunen in het maken van weloverwogen keuzes voor onderbouwde praktijken. Het zet aan om de blik ter verruimen en met zorg te handelen in het belang van de beoogde doelgroep." 

Image
Stefaan Pleysier
Stefaan Pleysier
Hoogleraar Criminologie, Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen - KU Leuven

"Een databank zoals deze is 'een mogelijke inspiratiebron voor vernieuwing en verbetering' in het werken rond jeugddelinquentie, en past in de ambitie van de decreetgever om meer 'evidence based' te werken. Dat is een waardevolle ambitie, op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk. Maar het is geen evidente oefening, en om beide redenen - waardevol, niet evident - maak ik graag deel uit van deze commissie."

Image
roel
Roel Gerits
Directeur, voorzitter CANO, Pieter Simenon
"In de verbinding tussen praktijk, onderzoek, beleid en samenleving is kennis delen en ontsluiten en een integrale visie op leren erg belangrijk. Zoekend en toetsend streven naar een kwaliteitsvolle jeugdhulpverlening is een uitdaging waar ik graag mee mijn schouders onder zet."
Image
Hilde Haerden
Hilde Haerden
Afdelingshoofd, Stad Genk, dienst Opgroeien
"We staan voor complexe, verweven problemen en uitdagingen rondom Opvoeden en Opgroeien. De antwoorden hierop vragen synergie en netwerking, creativiteit, out of the box denken en doen, liefst wetenschappelijk onderbouwd, soms trial en error. Mijn perspectief is de complexiteit van opgroeien in een superdiverse centrumstad. Geïnspireerd worden, kennis delen en reflecteren over kwaliteitsvolle praktijken in zorg en welzijn voor jeugdigen en gezinnen is de reden waarom ik graag deel uitmaak van deze commissie."
Image
Olivier Colins
Olivier Colins
Professor, Universiteit Gent, Orthopedagogiek
"Bruggen bouwen tussen (forensische) praktijken en (forensisch) onderzoek."
Image
Koen Hermans
Koen Hermans
Docent, Faculteit Sociale Wetenschappen - KU Leuven
Image
Johan Vanderfaeillie
Johan Vanderfaeillie
Professor, Vrije Universiteit Brussel
Image
Hester
Hester Hulpia
Inhoudelijk coördinator, VBJK
Image
Sieg Pauwels
Sieg Pauwels
Coördinator Samenleving en innovatie, De Wissel Leuven
Image
Khalid El Hatri
Khalid El Hatri
Directeur Young FENIX, voorzitter Ondersteuningsteam Antwerpen (OTA), docent Sociaal Werk, Karel de Grote Hogeschool

Leden van Opgroeien/EXPOO

Het EXPOO-team bouwt in samenwerking met collega's van Opgroeien en de commissie aan de databank. EXPOO staat in voor de ondersteuning van de indieners en de kennisdelende acties.

Image
Peter Casteur
Peter Casteur
Projectleider Implementatie Jeugddelinquentierecht, Strategisch project Jeugdhulp