Privacybeleid

Opgroeien respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van Opgroeien, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Opgroeien verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar Opgroeien. Opgroeien is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van Opgroeien door te mailen naar dpo@opgroeien.be of een brief te richten aan Privacy Office Opgroeien op bovenvermeld adres. In het Engels is dat de data protection officer (DPO). U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze dienstverlening of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.

Het is ook mogelijk dat een decreet of de regering een regeling uitwerkt waarbij we u een voor- of nadeel toekennen zonder dat u daarvoor zelf actie onderneemt. We moeten uw persoonsgegevens dan verwerken om na te gaan of u voor dat voordeel in aanmerking komt, of dat we u een nadeel, zoals een boete, moeten opleggen.

Welke gegevens verwerken we? 

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen op wie de gegevens betrekking hebben (bv. kind, ouder, organisator of medewerker van een erkende of vergunde voorziening, …). De rechtsgrond voor de gegevensverwerking vindt u in de toepasselijke regelgeving over de dienst die we verlenen.

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens? 

We kunnen gegevens rechtstreeks bij u opvragen, mondeling of schriftelijk, per e-mail, in een formulier of in documenten die u bij een formulier moet voegen.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt, zoals een sollicitatieprocedure of contactformulier.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

We verwerken uw persoonsgegevens voor onze taken van algemeen belang die zijn opgenomen in:

Decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen 

Decreet van 3 juli 2015 houdende regeling van de binnenlandse adoptie van kinderen en houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen [citeeropschrift: "decreet Binnenlandse Adoptie van 3 juli 2015"] 

Decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 

Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters 

Decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning 

Decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin

Decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid. 

Als overheidsdienst mogen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken in het algemeen belang zoals die in die regelgeving is omschreven.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens? 

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten of de termijn die wettelijk is vastgelegd. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn.

Bij de bewaring wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode waarin uw dossier actief is en de periode waarin het passief wordt. Uw dossier is actief zolang u van de verleende dienst gebruikmaakt. Alle medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun taak te kunnen uitoefenen, hebben dan toegang tot uw gegevens. Nadien wordt uw dossier passief en heeft enkel een beperkt aantal medewerkers van de bevoegde dienst toegang tot uw gegevens.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen? 

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.

Voor bepaalde specifieke diensten doen wij beroep op derden, die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle uit. Hierbij vindt U een overzicht van de verwerkers op wie we een beroep doen. U kunt dat overzicht ook aanvragen.

Soms zijn we wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ze moeten daarvoor over een machtiging beschikken. Een overzicht van de gevallen waarin andere overheidsdiensten bij ons persoonsgegevens kunnen opvragen:

 • Statistiek Vlaanderen.
 • De provinciale steunpunten sociale planning.
 • Departement bestuurszaken Vlaamse overheid.
 • Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin Vlaamse overheid.

We gebruiken andere bedrijven om ons te helpen bij het beheren en opslaan van persoonlijke gegevens en om bepaalde taken voor ons uit te voeren. We gebruiken een derde partij, Prezly, voor het versturen van onze persberichten. Lees zeker het privacybeleid van Prezly om zeker te zijn hoe zij je gegevens verwerken.

  Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie? 

  We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

  Uitzondering hierop zijn de gegevens van adoptanten die een kind wensen te adopteren in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval dienen we, conform de toepasselijke adoptiewetgeving, het dossier betreffende de kandidaat-adoptanten te bezorgen aan de bevoegd autoriteiten in het land van herkomst.

  We maken gebruik van Office365, een cloudserviceplatform van MicroSoft. We gebruiken dit platform echter enkel als intern samenwerkingsplatform met onze partners, en communiceren hier niet over individuele dossiers. In uitzonderlijke gevallen encrypteren wij uw gegevens, waarbij de encryptiesleutel niet bij MicroSoft wordt bewaard. MicroSoft is daarenboven aangesloten bij het Privacy Shield.

  Om te weten welke acties we daarvoor ondernemen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, dpo@opgroeien.be.

  Wat zijn uw rechten?

  Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

  U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met dpo@opgroeien.be. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

  U kunt ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.

  Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming dpo@opgroeien.be. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. 

  Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd? 

  Wij vragen regelmatig externe audits door gespecialiseerde firma’s en nemen passende maatregelen. Indien u bezorgdheden hieromtrent hebt, kan u contact opnemen met dpo@opgroeien.be.

  We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

  Social Media

  Wij zijn actief op Social Media, namelijk op LinkedIn en Twitter. Lees zeker hun privacybeleid om zeker te zijn hoe zij je gegevens verwerken.

  Indien je ons contacteert via Social Media kunnen we geen confidentialiteit garanderen betreffende jouw aanvraag. Vandaar dat we prefereren dat je ons contacteert met gerichte vragen via onze contactpagina.

  Job alert

  Als je je inschrijft op de Job alert, gebruiken we je e-mailadres om je op de hoogte te houden van openstaande vacatures. We verwerken je persoonsgegevens zoals uitgebreid beschreven in dit privacybeleid. We verwerken enkel je e-mailadres. Als je je inschrijft ga je hiermee akkoord. Je kan ten alle tijd je toestemming intrekken door je uit te schrijven op de nieuwsbrief via een link onderaan in de Job alert. We bewaren e-mailadres tot op het moment dat je jezelf weer uitschrijft. We sturen je e-mailadres niet door naar derden.