Partnerschappen

Zorggarantie jonge kind wil hulp- en dienstverleners ondersteunen die te maken krijgen met ongeboren of heel jonge kinderen in erg precaire situaties. Dat zijn bv. perinatale netwerken, ziekenhuizen, vroedvrouwen, gynaecologen, geestelijke gezondheidszorg, Sociaal Huis, lokaal team Kind en Gezin, aanbod binnen jeugdhulp, ondersteuningscentrum jeugdzorg, sociale dienst jeugdrechtbank …

 • Met een oplossingsgerichte houding probeert Opgroeien een partnerschap uit te werken met de hulp- of dienstverlener, de ouders, hun netwerk en andere professionele partners rond het ongeboren kind of jonge kind dat zich in een erg kwetsbare situatie bevindt. 
 • Het belang van het kind staat centraal. Dit kan o.a. door het aanduiden van een vertrouwenspersoon voor het kind (uit het natuurlijk of professioneel netwerk). Deze persoon houdt het kind extra mee in beeld en is beschikbaar nu en in de toekomst.
 • Ouders zijn de belangrijkste partners in het vormgeven van het traject. Transparante en eerlijke communicatie ten aanzien van ouders staat centraal. Ook bij moeilijke gesprekken/ beslissingen.
 • We zetten een traject op waarbij de krachten worden gebundeld. 
  • Per situatie wordt bekeken wie deel uitmaakt van een zorggarantie traject. Het netwerk van het gezin is een erg belangrijke partner. Daarnaast bekijken we samen met het gezin welke professionele instanties ondersteuning kunnen bieden.
  • Tijdens een zorgtafel wordt met de aanwezigen (gezin, netwerk, professionelen) gewerkt aan een duurzaam plan voor het jonge kind en gezin. Het perspectief van het kind staat centraal en krijgt een expliciete stem op deze zorgtafel. De ondersteuningsnoden worden samen met het gezin op een kwalitatieve manier in kaart gebracht, om deze dan te vertalen in concrete acties en engagementen.
  • Als bij de uitwerking van het specifieke zorgplan duidelijk is dat er nood is aan extra middelen om het plan te realiseren, kan de casuscoördinator deze inzetten vanuit de voorziene middelen voor zorggarantie.
  • Nadat het zorgplan een concrete invulling kreeg, worden afspraken gemaakt over de opvolging ervan.
 • In situaties van (dreigende) uithuisplaatsing bij het jonge kind is vaak sprake van maatschappelijke noodzaak of een gerechtelijk traject. Er is dan onvoldoende sprake van een zorgvraag bij het gezin of het gezin wil niet mee in de hulpverlening die noodzakelijk wordt geacht. De gemandateerde voorzieningen of sociale dienst jeugdrechtbank zijn hiervoor aanspreekpunt.
  • In gezinnen waar een gemandateerde voorziening of sociale dienst jeugdrechtbank al betrokken is, zijn zij standaard aanwezig op de zorgtafels en staan mee in voor de verdere follow up van de op de zorgtafel gemaakte afspraken.
  • Wanneer tijdens een traject zorggarantie blijkt dat er sprake is van maatschappelijke noodzaak, kan een gemandateerde voorziening of sociale dienst jeugdrechtbank bijgeschakeld worden. In Limburg kan er tijdens de zwangerschap aangemeld worden bij het project “Veilig en omringd opgroeien van in de buik”.