Evolutie

De rondzendbrief van 29 mei 2018 legt de krijtlijnen vast van zorggarantieplannen voor jonge kinderen in Vlaanderen en Brussel die dreigen uit huis geplaatst te worden. Om de doelstelling van zorggarantie te realiseren, kregen de CKG en CIG de opdracht om te komen tot provinciale zorggarantieplannen jonge kind. De keuze voor hen is ingegeven door hun specifieke werking en expertise met deze zeer jonge doelgroep.

Na 2 jaar vond een interne evaluatie plaats. Deze leidde er onder meer toe dat vanaf januari 2022 bepaalde opdrachten in deze precaire ontwikkelingstrajecten explicieter bij de medewerkers van Opgroeien gelegd worden, in een gedeelde verantwoordelijkheid met het werkveld.

De casuscoördinatoren zorggarantie (op bovenlokaal niveau) en de psychopedagogen (lokale teams) zullen de doelstellingen zorggarantie realiseren vanuit een nog meer afgestemd geheel. Dit vanuit ieders expertise en aansluitend op het huidige takenpakket. Casuscoördinatoren informeren het lokale team over aanmeldingen bij zorggarantie.

 • Expertise casuscoördinatoren
  • Betrekken en uitbouwen van netwerken (professioneel en natuurlijk netwerk)
  • Inbrengen van het belang van het jonge kind
  • Inbrengen van expertise rond verschillende thema’s (druggebruik, psychiatrische problematieken …) via het betrekken van partners en/ of door opbouw eigen expertise
  • Verontrusting
  • Kennis van het jeugdhulplandschap
  • ….
 • Expertise pyschopedagogen
  • Inbrengen van het belang van het jonge kind (vanuit het IMH denken)
  • Ouderschap
  • Preventie
  • Kennis van het lokale hulpverleningslandschap
  • Verontrusting
  • ….

Een traject in het kader van zorggarantie kent een beperkte termijn (3 maanden, maximaal 1 keer verlengbaar). Doorheen dit traject vinden evaluatiemomenten plaats met alle betrokkenen.

Achtergrondinfo