Doelgroep

Zorggarantie jonge kind is bedoeld voor ongeboren en heel jonge kinderen (van -9 maanden tot 3 jaar) die zich in erg precaire situaties bevinden en bij wie sprake is van dreigende uithuisplaatsing. Het gaat over situaties waarin de ontwikkeling van kinderen bedreigd is en waarbij de thuiscontext - met inzet van (in)formeel netwerk - onvoldoende veiligheid biedt. Er is nood aan snel ingrijpen om de veiligheid te garanderen.

Factoren die bijdragen tot onveiligheid situeren zich vooral in de context van deze kinderen, met name intrafamiliaal geweld, verslavings- of psychische problematieken van opvoedingsverantwoordelijke(n), complexe gezinsproblemen, afwezig of gebrekkig sociaal netwerk … of een combinatie hiervan.