Regioverantwoordelijke OSD

Vijf mensen zijn aan het vergaderen, twee staan recht aan een bord met post-its
Diploma
Master diploma
Contract
Statutair
Type contract
Voltijds
Solliciteren tot en met
04/05/2020

In het kort

Opgroeien is een Intern Verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het beleidsdomein gaat voor welzijn en gezondheid als sleutel voor levenskwaliteit van jong tot oud in Vlaanderen en Brussel.
Opgroeien heeft als missie om het recht op kansrijk opgroeien te realiseren voor alle kinderen, jongeren en hun gezin van -9 maanden tot 25 jaar in Vlaanderen en Brussel.

Jobinhoud

Je leidt de activiteiten en medewerkers van de desbetreffende regio en levert een actieve bijdrage, samen met het afdelingshoofd OSD, je collega’s en de stafmedewerker(s) van de centrale administratie, aan het beleid ten einde een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening te garanderen en zodoende bij te dragen tot de realisatie van de finaliteit van de afdeling.

Profiel

- Je hebt een masterdiploma of ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse Overheid

OF

- Je hebt een geldig toegangsbewijs voor de functie van regioverantwoordelijke OSD uitgereikt door de VDAB.
Ook kandidaten zonder het in het selectiereglement vermelde diploma kunnen toegelaten worden tot de selectieprocedure. Deze kandidaten dienen eerst een standaardportfolio op te maken waarin de kerncompetenties voor de functie zijn opgenomen. Zij dienen hun relevante kennis, vaardigheden en attitudes voor de functie op te lijsten en te staven met alle mogelijke relevante bewijsstukken1. De beoordeling van het portfolio gebeurt op basis van volgende competenties/kenniselementen:
- Kennis en ervaring met het oplossingsgericht werken en/of Signs of Safety;
- De persoonsgebonden competentie ‘verantwoordelijkheid nemen’;
- De persoonsgebonden competentie ‘visie’.

EN

Je beschikt op de uiterste inschrijvingsdatum over 6 jaar relevante beroepservaring. Voor de beoordeling van de relevante beroepservaring wordt het volgende vereist:
o 6 jaar ervaring in de jeugdhulpsector EN

o 2 jaar brede leidinggevende ervaring EN;
o Kennis van oplossingsgericht werken binnen de jeugdhulp en Signs of Safety.

Aanbod

Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
• Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
• Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
• Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
• Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van directeur (rang A2) met de bijbehorende salarisschaal A211.
Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 4.854,71 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
• Je eerste 6 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang als de vacature bent tewerkgesteld.
• Word je aangeworven via de externe mobiliteit, dan bedraagt de proefperiode maximum 3 maand.
• Indien je overkomt vanuit een externe overheid, behoud je de geldelijke anciënniteit die je hebt bij de externe overheid. Indien je overkomt vanuit de onderwijssector, gebeurt er een valorisatie van de prestaties in de onderwijssector voor zover deze prestaties verricht zijn als titularis van een bezoldigd ambt of betaald zijn met een weddetoelage (attest AGODI).
• Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige. Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteiten. In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit.
• Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

De vele voordelen van de Vlaamse Overheid kan je nalezen op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procedure

MODULE 1: EERSTE SCREENING (MEI/JUNI 2020)


1.1 CV-screening op basis van formele deelnemingsvoorwaarden
Aan de hand van het door jou ingevulde sollicitatieformulier of portfolio (en een kopie van je diploma) gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 3.1 voldoet.
Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.
De CV-screening en beoordeling van de portfolio’s gebeurt in de weken van 4 mei en 11 mei 2020.


1.2 Verkennend gesprek
Indien er 10 kandidaten of meer toegelaten worden na de CV-screening, wordt een verkennend gesprek georganiseerd.
Tijdens een verkennend gesprek, dat gevoerd wordt door een consultant van een extern kantoor, wordt gepeild naar:
• Motivatie voor de functie;
• Relevantie van de ervaring;
• Inpasbaarheid binnen de organisatie;
• Communicatieve vaardigheden.


Het verkennend gesprek is eliminerend.
De 10 best scorende kandidaten na het verkennend gesprek gaan door naar de volgende module. Bij gelijkheid van score kunnen dit er meer zijn. Wanneer een van de 10 best scorende kandidaten zijn of haar kandidatuur intrekt tijdens deze selectiefase, kan de volgende best scorende kandidaat alsnog uitgenodigd worden om deel te nemen.
De verkennende gesprekken vinden plaats in de weken van 25 mei en 1 juni 2020 (data onder voorbehoud).


MODULE 2: SCREENING PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES (JUNI 2020)


De kandidaten die geschikt bevonden werden na het verkennend gesprek en tot de 10 best scorende kandidaten behoren, worden opgeroepen om deel te nemen aan een assessment center bij een extern kantoor. Tijdens het assessment center worden de persoonsgebonden competenties bevraagd.
Het assessment center bestaat uit:
• Competentiegericht interview;
• Persoonlijkheidsvragenlijst;
• Rollenspel;
• Analyse- en presentatieoefening;
• Peiling van de leiderschapsrollen.


Deze module is eliminerend. Enkel de kandidaten met een eindbeoordeling geschikt gaan door naar de volgende module.
Deze module vindt plaats in de weken van 22 juni en 29 juni 2020 (data onder voorbehoud).


MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING (SEPTEMBER 2020)


Voorafgaand aan de functiespecifieke eindselectie moet de kandidaat een PowerPointpresentatie indienen waarin de rol, de visie op leiding geven en de visie op de aansturing van de regio worden weergegeven. Het is niet de bedoeling om theoretische modellen of concepten over leidinggeven en organisaties te beschrijven maar een concreet zicht te geven.
Het eindgesprek wordt gevoerd met afgevaardigde(n) van de wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke.
Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:
• Je visie op en inzicht in de functie;
• Je motivatie en verwachtingen;
• Je technische competenties;
• Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie.


Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geslaagd’ of ‘niet geslaagd’ bevonden ten aanzien van de functie. Het is de lijnmanager die uit de geslaagde kandidaten de meest geschikte kandidaat kiest voor de functie.


Wie geschikt bevonden wordt, wordt opgenomen in een wervingsreserve.

Locatie

Sociale DIenst Jeugdrechtbank Brussel

Leuvenseplein 12
1060 Brussel
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.